Historické kalendárium

pro týden od 9. do 15. března

10. března 1913

Dne 10. 3. 1913 přinesly noviny Ostravský denník obsáhlý článek Počešťování c. k. severní dráhy v Přívoze se zamyšlením nad národnostní rovnoprávnosti při obsazování pracovních míst na nádraží c. k. severní dráhy v Přívoze (m. č. Ostravy). Jak list uvádí „…Čeští úředníci jsou bílými vránami, hlavně význačná místa jsou obsazena Němci. Ve skladišti a i v jiných odděleních s českými lidmi jedná se přímo hanebně.“ Zejména zásluhou úředníků a zřízenců severní dráhy držel v rukou také obecní správu německý živel a prováděl tak germanizační politiku zasahující do každodenního života obyvatel Přívozu. Značnou nevoli přívozských Němců vyvolalo rozhodnutí vedení dráhy, že je v jejím zájmu, aby se němečtí úředníci podrobili zkoušce z češtiny, neboť jak noviny uvedly „…veliký kus tratě severní dráhy probíhá českými obcemi. V zájmu dráhy, v zájmu správného vykonávání služby je nutno, aby úředníci ovládali jazyk německý i český.“ 

12. března 1911

Dne 12. 3. 1911 se narodil v Moravské Ostravě, doc. Josef Andrys, matematik, vysokoškolský pedagog, spoluautor metodických příruček a učebních materiálů, zakladatel pobočky Jednoty čs. matematiků a fyziků v Ostravě. Vyrůstal v učitelské rodině, po maturitě na reálce v Ostravě pokračoval v letech 1929-1935 ve studiích na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (obor matematika a deskriptivní geometrie). Vrátil se na Ostravsko a učil na měšťanských školách, v letech 1945-1946 na českém gymnáziu v Orlové, později na Matičním gymnáziu v Ostravě a ve Vítkovicích. Od roku 1949 vedl kabinet matematiky při Krajském pedagogickém sboru, od roku 1954 ve stejné funkci působil na Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů v Ostravě. Za svou práci byl v roce 1955 oceněn titulem vzorný učitel a v roce 1967 titulem zasloužilý učitel. Do důchodu odešel v roce 1976, zemřel v Porubě (m. č. Ostravy) 6. 6. 1985. 

13. března 1978

Dne 13. 3. 1978 zemřel v Ostravě Jan Provazník, malíř, ilustrátor a scénograf. Narodil se 29. 9. 1901 ve Slatině (okr. Brno) do skromných poměrů početné rodiny soustružnického mistra. Po absolvování obecné školy jej rodiče poslali na reálku a po čtyřech ročnících studia musel přejít do učení. Pro nesporné výtvarné nadání zvolili obor malíř a natěrač. Po získání výučního listu a ukončení základní vojenské služby nastoupil do firmy, která realizovala interiéry pro Dušana Jurkoviče. Architekt si jeho talentu všimnul a doporučil jej ke studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (u prof. Františka Kysely). Střídavě pobýval v Brně, od roku 1933 v Olomouci, kde se oženil a v Paříži (studijní pobyt). V Ostravě působil od roku 1936 (manželka oční lékařka zde získala zaměstnání). Novou pracovní příležitost objevil v divadelní scénografii. První Provazníkovou výpravou byla realizace představení Zdravý nemocný (Molière) v Národním divadle moravskoslezském dne 4. 1. 1940. Na konci 2. světové války se J. Provazník věnoval knižní ilustraci (např. Malý Bobeš J. V. Plevy, vydání z roku 1950), ve které dosáhl uznání odborníků i čtenářů. V 50. letech se věnuje realizaci interiérů a výzdobě fasád (Ostrava, Havířov, Krnov, Karviná aj.). Za svou celoživotní práci byl oceněn v roce 1952 Krajskou cenou a v roce 1961 Cenou města Ostravy.  

Foto:

Nádraží Přívoz, 1. pol. 20. stol.

Malíř Jan Provazník ve svém ateliéru, 70. léta 20 stol.

Zpracoval Archiv města Ostravy