Historické kalendárium

pro týden od 2. do 8. září

2. září 1939

Moravská Ostrava poskytovala naprosto obvyklý obraz, obchodní ruch šel obvyklým tempem. K večeru se na ulicích objevily vyhlášky nařizující od toho dne úplné zatemnění a v 10 hod proběhlo cvičné protiletecké cvičení. Sotvaže zazněly sirény, oznamující začátek cvičení, spěchali všichni chodci do nejbližších úkrytů. Život Ostravy naprosto přestal, v liduprázdných ulicích stála prázdná auta a opuštěné vozy pouličních drah. Ostrava se pohroužila do úplné tmy, což bylo pro obyvatele velmi neobvyklé, protože jindy město zářilo plameny z vysokých pecí a koksoven a tisíci světly.

5. září 1969

Byla rozpuštěna pobočka Svazu čs. novinářů v Ostravě a současně byl zastaven jediný kulturně politický měsíčník v kraji Červený květ. V od roku 1956 a na svých stránkách uváděl převážně příspěvky autorů z regionu severní Moravy a Slezska. Poskytoval prostor jak tvorbě beletristické, tak také odborným, kulturně-společensky zaměřeným článkům z oblasti literárních věd, sociologie, výtvarného umění, urbanismu aj. Z oficiálního hodnocení tzv. krizového období let 1968–1969 vyplynulo, že tehdejší redaktoři nepochopili původní poslání regionálního měsíčníku, jehož obsah byl daleko více zaměřen na "komerční příspěvky často pochybné hodnoty…, které neměly s Ostravou nic společného". Příkladem této "nesprávné orientace" se uváděla příloha s příběhy Rychlých šípů, jejichž autorem byl Jaroslav Foglar. Náklad měsíčníku se tehdy zvýšil až na 27 000 výtisků a jeho abonenti pocházeli z celé republiky včetně Prahy.

8. září 1889

V neděli byl ve Vítkovicích slavnostně posvěcen nový hřbitov a nově pořízený kříž. Hřbitov zbudovaly Vítkovické železárny nákladem 18 000 zlatých. Nové pohřebiště bylo při rostoucím počtu obyvatelstva (v červnu 1889 bylo ve Vítkovicích spočteno 9707 obyvatel) velmi nutné, starý hřbitov již nedostačoval. Ústředním bodem nového hřbitova byl velkolepě provedený hřbitovní kříž, který zhotovila vítkovická firma Adolf Suess & Comp. Po skončené slavnosti svěcení hřbitova následovala slavnost svěcení nově zřízeného pobočného oltáře a sošky blahoslaveného Srdce P. Marie ve vítkovickém kostele sv. Pavla.

Foto:

Kostel sv. Pavla na dnešním Mírovém náměstí v roce 1913. 

Zpracoval Archiv města Ostravy