Historické kalendárium

pro týden od 8. do 14. července

12. července 1929

Dne 12. 7. 1929 se městské zastupitelstvo Slezské Ostravy zabývalo špatným stavem slezskoostravského zámku. Projednávána byla žádost Severní dráhy Ferdinandovy, která navrhovala zbourat nejstarší část zámku pro její poškození. Žádost byla zamítnuta, ale stav jihozápadní části zámku byl velmi špatný, poddolování způsobilo četné trhliny ve zdivu, hlavní vchod z nádvoří byl podepřen vzpěrami, část stropů byla zborcena. Svou roli sehrála i neochota majitelů zámku Wilczků investovat větší částky do oprav, které by umožnily jeho záchranu.

13. července 1582

13. 7. 1582 v den sv. Markéty napsal olomoucký biskup Stanislav Pavlovský hukvaldskému úředníku, že ostravský purkmistr a konšelé dosud nepředložili biskupskému úřadu své počty a neodvedli své nedoplatky, čímž chudá obec nemálo hyne. Městské, kostelní a špitální účty musily být totiž veřejně vyúčtovány za přítomnosti hukvaldského úředníka nebo jeho zástupce. Neposlušní měšťané byli trestáni vězením na Hukvaldech, hrad tehdy nebyl užíván jen jako vězení, ale byl zároveň hospodářským centrem celého rozsáhlého panství.

14. července 2011

Dne 14. 7. 2011 zemřel v Ostravě prof. Ing. Rudolf Kremer, Csc., profesor oboru tepelné pochody v hutích. Narodil se 19. 7. 1929 v Ostravě. Po maturitě studoval hutní odbor na VŠB, který ukončil v roce 1952. Ve své odborné činnosti se zaměřoval na tepelně-technické otázky v hutním a strojírenském průmyslu, pedagogicky působil na VŠB. V roce 1969 bylo zahájeno jmenovací řízení na místo profesora oboru paliva, pece a tepelné hospodářství, přestože komise schválila jeho jmenování, vlivem politických událostí už nebylo řízení dokončeno. V roce 1974 musel VŠB nuceně opustit. V roce 1990 byl plně rehabilitován a jmenován profesorem oboru tepelné pochody v hutích. Opět se zapojil do pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti na VŠB, kde působil až do roku 2006. Za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj VŠB mu byla v roce 1999 udělena medaile Georgia Agricoly.  

Přílohy:

Slezskoostravský zámek ve 20. letech minulého století.

Zpracoval Archiv města Ostravy