Historické kalendárium

pro týden od 12. února do 18. února

12. února 1949

Při důlní katastrofě na Dole Doubrava zahynulo 19 horníků a dalších 8 bylo se zraněními dopraveno do nemocnice. Před ukončením noční směny došlo k explozi třaskavých plynů ve sloji Hubert v hloubce 620 metrů. Následovalo několik výbuchů, které byly patrné i na povrchu oblaky prachu a kouře. O den později při dalším silném výbuchu zahynulo pět členů záchranné skupiny. O neštěstí informoval na předních stránkách Ostravský úderník, který uvedl jmenný seznam obětí a znění zaslaných soustrastných telegramů, mj. i projev soustrasti tehdejšího prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Následně bylo rozhodnuto důl uzavřít.

14. února 1883

14. února roku 1883 zemřel v Moravské Ostravě lékař a městský fyzikus Eduard Kremer. Narodil se 12. řína 1837 v rodině dlouholetého starosty Moravské Ostravy Franze Kremera. Po studiích lékařství ve Vídni si otevřel v Moravské Ostravě soukromou praxi, byl specialistou na oční choroby. Městským fyzikem se stal v roce 1876 po smrti svého předchůdce Nikodéma Kroczka. Souběžně řídil městskou nemocnici, vykonával službu závodního lékaře důlních podniků a soudního lékaře. Patřil k předním ostravským měšťanům, stál v čele spolku pravovárečníků. Již v roce 1867 byl poprvé zvolen do obecního výboru Moravské Ostravy, v němž zasedal až do své smrti. Předsedal školní sekci a byl členem místní školní rady. Vedle školství se v komunální politice zabýval problematikou reformy zdravotní péče.

15. února 1763

15. února 1763 byl uzavřen mír v Hubertsburgu u Lipska mezi Rakouskem a Pruskem. Císařovna Marie Terezie se s konečnou platností zřekla Slezska a Kladska, pruský král Fridrich II. se zavázal dát svůj kurfiřtský hlas synu Marie Terezie, arcivévodovi Josefovi. Habsburská monarchie tak byla zachráněna za cenu ztráty velké části Slezska. Státní hranice se posunula až ke katastru města Moravské Ostravy. Odtržením Hlučínska město ztratilo důležitou mezinárodní komunikaci vedoucí ze Saska přes Dolní Slezsko, Opavu, Hlučín, Moravskou Ostravu, Těšín a dále na Krakov nebo do Uher. Ostrava tak zůstala zcela na periferii hlavních dopravních tras, což značně poškodilo její ekonomiku.

Popisky k ilustracím: Ostravský úderník z 18. února 1949 se zprávou o důlním neštěstí v Doubravě;  nosítka určená pro přenášení pacientů, na počátku 20. století (k lékaři Kremerovi)

Připravil Archiv města Ostravy