Historické kalendárium

pro týden od 25. září do 1. října

25. září 1932

V Paříži zemřel 25. září 1932 národní a veřejný činitel Ostravska Jan Grmela. Od roku 1889 působil jako obecní tajemník v Přívoze. Své úsilí zaměřil k přeměně Přívozu z vesnice na město a k posílení postavení českého živlu. Prosadil výstavbu škol, kanalizace, kostela, zřízení samostatné duchovní správy a v roce 1900 dosáhl povýšení Přívozu na město. Téhož roku přijal funkci obecního tajemníka v Mariánských Horách, kde hodlal zopakovat svou úspěšnou činnost z Přívozu. Postupně byly vybudovány školy, hasičská zbrojnice, silnice, kanalizace, vodovod, náměstí, kostel, nový hřbitov aj. V roce 1907 byly Mariánské Hory povýšeny na město. Od roku 1907 se Grmela s celou rodinou usadil v Paříži. Byl zcela nemajetný a žil v chudých poměrech. 

 

29. září 1667

Dne 29. září 1667 byla vydána instrukce rychtáři města Ostravy. Tato pravidla byla vyhlášena před celou obcí a dávala rychtáři poměrně široké pravomoci v oblasti udržování veřejného pořádku na jedné straně a na straně druhé měla mít výchovný charakter, aby „lid obecný dobrým obyčejům navykl“. Samotnému rychtáři se ukládalo, že se musí chovat střídmě, příkladně a důstojně reprezentovat svou funkci. K jeho povinnostem patřilo též dohlížet na kvalitu pekařských výrobků, na správné míry a váhy, dohlížet na noční klid a pořádek atd. Závěrečné paragrafy instrukce se týkaly dodržování nezbytných hygienických pravidel, zákazu zakládat smetiště a povinnosti všechny nečistoty vyvážet za město.

1. října 1917

Dne 1. října 1917 bylo uvedeno do provozu krátké, ale velmi důležité prodloužení trati Slezských zemských drah o délce 260 m ze Slezské Ostravy přes Říšský most (dnes most M. Sýkory) do Moravské Ostravy, kde následovala výhybna Společnosti moravských místních drah na pravé straně dnešní ulice 28. října. 

Popisek k ilustraci: Jan Grmela.

Připravil Archiv města Ostravy.