Historické kalendárium

pro týden od 17. dubna do 23. dubna

17. duben 1540

Dne 17. dubna 1540 zemřel olomoucký biskup Stanislav I. Thurzo. Narodil se asi roku 1470 v Krakově, kam se jeho rodiče pocházející z Uher (z německého kupeckého rodu Thurzů) odstěhovali. V době svého episkopátu v letech 1497–1540 upevnil moc olomouckého biskupství na severovýchodní Moravě tím, že trvale spojil hukvaldské panství s biskupskými statky. Měl mimořádně živý zájem o prosperitu Ostravy a osobně se angažoval při řešení pohraničních sporů, kdy pevně hájil zájmy města. Za jeho působení došlo k polepšení moravskoostravského městského znaku, když k figuře koně byla přidána růže z rodového biskupského znaku. Šlo o vyjádření konkrétní historické situace, neboť právě biskupovi Stanislavovi se konečně podařilo vyplatit Moravskou Ostravu ze zástavy.

18. duben 1870

V pondělí 18. dubna 1870 byla založena Rolnická záložna v Plesné, která se stala nejstarším českým úvěrním spolkem na slezském venkově. Prvním starostou byl zvolen martinovský rolník Josef Hrubý, ale za skutečného ředitele lze označit iniciátora celé akce, místního faráře Františka Ječmínka. Výše základního podílu byla stanovena na 2 zl. a členství zajišťovalo „rolníkům a usedlým občanům peněžitou podporu za slušné úroky rychle zjednávati a společná průmyslnicko-rolnická podniknutí a závody spojenými silami usnadňovati a podporovati“. Nejprve se úřadovalo v prázdné třídě obecné školy v Plesné, od roku 1906 v nově postavené budově, přestavěné v roce 1928. Na jaře 1930 překročily vklady devátý milion korun. Zápůjčkami usnadnila záložna parcelaci velkostatkářských polí v Martinově, Pustkovci a Dobroslavicích, stavbu vodovodu a silnic v Plesné aj.

23. duben 1565

Dne 23. dubna 1565 děkoval olomoucký biskup Vilém Prusinovský (1534–1572) ostravské městské radě za darovaného lososa a sděloval, že pokud by se taková ryba u nich opět vyskytla, aby mu ji poslali, že ji rád zaplatí. Ostravští se snažili získat přízeň olomouckých biskupů, tehdejší své vrchnosti, různými dary. Vynikající městské rybničné hospodářství jim k tomu dávalo příležitost. V roce 1566 podpořil Vilém Prusinovský hospodářský rozvoj města, když Ostravě udělil právo čtvrtého výročního trhu ve čtvrtek po Květné neděli. Kromě běžného krámského a kupeckého zboží bylo povoleno prodávat na tomto jarmarku také koně a dobytek.

Popisky k ilustracím:
Olomoucký biskup Stanislav I. Thurzo (1497–1540).
Rolnická záložna v Plesné v letech 1906–1928.