Historické kalendárium

pro týden od 3. dubna do 9. dubna

3. duben 1893

Dne 3. 4. 1893 zemřel v Moravské Ostravě stavební podnikatel a majitel realit Klemens Isidor Hladisch. Narodil se roku 1844 v Lošticích na Olomoucku, v městě proslulém výrobou tvarůžků. Studoval na vyšší zemské reálce v Olomouci a technické škole ve Vídni. V roce 1868 přišel do Moravské Ostravy. Pracoval nejprve jako stavbyvedoucí u stavitele Franze G. Böhma a 1873 si otevřel samostatnou firmu. Vedle průmyslových a obytných staveb prováděl i stavby církevní, např. kostely v Dolní Suché či Hrušově. V roce 1884 zvítězil ve veřejné soutěži na stavbu baziliky Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Získal též zakázku na výstavbu zdejší hasičské zbrojnice. Při budování kanalizace v Nových Vítkovicích použil jako první na Ostravsku technologii cementu a betonáže. V roce 1888 slavnostně uvedl do provozu vlastní restauraci U Koule ve Lhotce (Mariánských Horách), k níž přiléhala obytná kolonie. Od téhož roku byl členem moravskoostravského obecního výboru. Stál v čele Společenstva svobodných a koncesovaných živností a byl předsedou Okresního silničního výboru.

7. duben 1992

Dne 7. 4. 1992 složilo slavnostní slib prvních 80 strážníků nově založené Městské policie Ostrava, mezi nimiž bylo také 13 žen. Slavnost vyřazení policistů se konala na Prokešově náměstí před Novou radnicí za účasti tehdejšího primátora Jiřího Smejkala a dalších představitelů města a jednotlivých městských částí. Přítomni byli též krajský a městský ředitel Policie ČR. Koncem téhož roku již měla ostravská městská policie celkem 319 příslušníků. Na jaře 1993 se součástí sboru stala rovněž jízdní policie. Od roku 2002 zabezpečují městští strážníci plnění úkolů na území dalších obcí a měst v okolí Ostravy, které samy obecní policii nemají. V květnu 2005 byl výkon služby rozšířen o cyklohlídky a o rok později byly zřízeny okrsky spravované strážníky-okrskáři. V současnosti dohlíží na bezpečnost v Ostravě více než sedm set městských policistů.

9. duben 1893

Dne 9. 4. 1893 byla v Moravské Ostravě založena místní skupina německého turistického spolku Beskidenverein. Jednalo se o první spolek toho druhu ve městě. Teprve o tři roky později ustavili čeští turisté místní odbor Pohorské jednoty „Radhošť“ a až o další tři roky později vznikl ostravský Klub českých turistů. K čelným představitelům německé turistiky v Moravské Ostravě patřil zdejší advokát JUDr. Carl Richter, první předseda spolku, a profesor matematiky na místní reálce Johann Hadaszczok. Beskidenverein v Moravské Ostravě náležel k nejvýznamnějším a největším pobočkám spolku. V letech 1893–1896 a znovu pak od roku 1921 se zde nacházelo i jeho ústředí. Moravskoostravská skupina se podstatně zasloužila o výstavbu chaty arcivévody Albrechta na Lysé hoře roku 1895 i zřízení chaty na Bílém Kříži roku 1902. Sama pak uskutečnila roku 1908 výstavbu tzv. Ostravské chaty na Lysé hoře na Butořance.

Popisky k ilustracím:
Klemens Hladisch (1844–1893)
Diplom, jímž Beskidenverein na své valné hromadě, konané ve Vítkovicích 8. 12. 1895, udělil čestné členství Carlu Richterovi za zásluhy o založení a rozvoj spolku.

Připravil Archiv města Ostravy