Historické kalendárium

pro týden od 20. června do 26. června

20. červen 1915

Dne 20. 6. 1915 se konala slavnost odhalení válečného štítu v Moravské Ostravě. Zahájil ji průvod, který vyšel z Nové střelnice (z míst, kde se dnes nachází Nová radnice), veden vojenskou hudbou a ubíral se tehdejší Johannyho třídou (dnes Sokolská) a Hlavní třídou (dnes 28. října) na Antonínovo (dnes Smetanovo) náměstí. Zde se účastníci průvodu shromáždili kolem divadla, v jehož podjezdu byly zavěšeny dva válečné štíty. Po prorakouském a prodynastickém proslovu moravskoostravského starosty Gustava Fiedlera bylo zahájeno zatloukání hřebů zástupci města, správy, armády, církví, spolků. V následujících dnech si mohli občané zakoupit a poté zatlouci k tomu určené hřeby do těchto štítů a podpořit akci, jejíž výtěžek byl určen na charitativní účely pro válkou postižené osoby (vdovy a sirotky po padlých a zmrzačených vojácích). Jen první den činil výtěžek válečného štítu 7000 korun.

21. červen 1890

Dne 21. 6. 1890 se narodil v obci Nová Paka (okres Jičín) stavební technik a organizátor ostravského hudebního života Otakar Pavlousek. V roce 1927 přesídlil do Ostravy, když přijal nabídku zastávat funkci náměstka přednosty stavebního oddělení Báňské a hutní společnosti. Byl nejen velmi schopný technik (specializoval se na tzv. železné vozovky), ale také nadšený příznivec ostravského hudebního a výtvarného života, malíř, grafik a výborný klavírista. V roce 1934 založil v Ostravě Spolek pro komorní hudbu. Díky jeho aktivitám a iniciativě koncertovala v Ostravě řada věhlasných hudebníků, kteří byli i osobními hosty manželů Zdeňky a Otakara Pavlouskových. Zavítali k nim také známí čeští malíři (Karel Svolinský, Václav Špála, Jan Zrzavý). V roce 1939 po zrušení české scény Národního divadla moravskoslezského zpracoval projekt na úpravu sálu v Národním domě (dnes Divadlo Jiřího Myrona) pro potřebu divadla a ujal se jeho realizace. Zemřel 12. ledna 1950 v Ostravě.

23. červen 1929

Dne 23. 6. 1929 se konalo svěcení nově postaveného kostela ve Svinově. První snahy o zřízení vlastního kostela se datují do roku 1911. Tehdy vznikla kostelní jednota ve Svinově a k jejím prvořadým úkolům patřilo shromažďování peněz na výstavbu kostela formou sbírek. Svinovští věřící si museli na vlastní svatostánek ještě počkat a docházeli do kostela v Porubě, pod který administrativně spadali. Konečně v roce 1927 byl vybrán návrh pražského architekta Adolfa Brzotického a na jaře 1928 se začalo se stavbou pod vedením stavitele Klimánka z Petřkovic. Kostel byl zasvěcen Kristu Králi a obřad svěcení kostela vykonal olomoucký světící biskup dr. Josef Schinzel. K prvním bohoslužbám se shromáždilo velké množství lidí. Odpoledního biřmování se zúčastnilo 1200 biřmovanců nejen ze Svinova, ale také ze Studénky, Třebovic, Plesné, Dobroslavic, Děhylova, Martinova, Pustkovce, Poruby a Vřesiny.

Popisky k ilustracím:
Vojáci a ranění za první světové války.
Otakar Pavlousek (1890–1950), organizátor kulturního života v Ostravě.
Kostel ve Svinově.