Historické kalendárium

pro týden od 8. února do 14. února

10. únor 1920

Dne 10. února 1920 se v Dolní Suché na Karvinsku narodil literární historik, kritik, univerzitní profesor Alois Sivek, spolutvůrce vysokého pedagogického školství na Ostravsku (zemřel 7. 10. 1971 v Havířově). Pedagogicky začal působit na středních školách (1948–1950), v roce 1953 se podílel na založení Vyšší pedagogické školy v Opavě a v roce 1961 se ujal vedení katedry českého jazyka na nově ustaveném Pedagogickém institutu v Ostravě. V letech 1964–1970 byl děkanem Pedagogické fakulty v Ostravě. Když se nepodvolil nátlaku tzv. prověrkové komise KSČ a odmítl propustit část pedagogů, byl z funkce děkana odvolán. Badatelsky věnoval pozornost zejména dílu Petra Bezruče, Vojtěcha Martínka, Viléma Závady a tradici zbojnictví v literatuře. Jako kritik sledoval nově vznikající literární tvorbu na Ostravsku a nelze opominout ani jeho práci editorskou.

11. únor 1297

Ze dne 11. února 1297 pochází zatím nejstarší zmínka o faráři v Moravské Ostravě, která představuje zároveň nejstarší písemný doklad o existenci farního kostela sv. Václava. V listině sepsané 11. 2. 1297 v Holešově, jež se týkala lenních statků Herborda III. z Fulštejna, se mezi svědky objevuje notář olomouckého biskupa Dětřicha z Hradce jménem Jindřich, který měl také hodnost ostravského faráře – „plebanus in Ostravia“. Notář Jindřich, původem z Tuřan, působil v biskupské kanceláři v letech 1283–1297. Od roku 1297 se již neobjevuje, což vede k domněnce, že se plně věnoval svému kněžskému poslání v Moravské Ostravě. O tom, jak dlouho byl jeho život spojen s ostravskou farou, se nedochovaly žádné zprávy.

13. únor 1935

Dne 13. 2. 1935 se po 15. hodině odehrálo jedno z největších neštěstí v dějinách moravskoostravských městských jatek, a to v provozu k tavení sádla. V době, kdy v provozovně pracovalo osm dělníků, se jedna z masivních tavicích pánví roztrhla. Horní část pánve o průměru 160 cm a vážící asi 200 kilogramů byla explozí vymrštěna a udeřila do stropu takovou silou, že se střecha nadzvedla asi o 15 cm. Roztavené sádlo, jímž byla pánev naplněna, se rozstříklo po celé místnosti. Havárie si vyžádala dvě lidské oběti, další lidé byli těžce zraněni. Neštěstí se odehrálo jen několik minut poté, co jatka opustila odborná komise v čele s okresním hejtmanem a předsedou živnostenského inspektorátu, která kontrolovala v jiné části areálu vepřovou porážku.

Popisek k ilustraci:
Hlavní vjezd do městských jatek v Moravské Ostravě (r. 1927).

Připravil Archiv města Ostravy