Historické kalendárium

pro týden od 27. července do 2. srpna

28. červenec 1742

V Berlíně byla na základě předběžné dohody z Vratislavi podepsána mírová smlouva mezi Pruskem a Rakouskem, jíž došlo k ukončení tzv. první slezské války. Výsledkem mj. bylo, že habsburská monarchie ztratila rozsáhlá území ve Slezsku, včetně části Opavského knížectví severně od řeky Opavy (dnešní Hlučínsko). Součástí Pruského království, později Německé říše, se tak na dalších takřka 200 let staly i dnešní ostravské městské části Antošovice, Koblov, Petřkovice, Lhotka a Hošťálkovice. Moravská Ostrava se ocitla v těsné blízkosti nově vymezené státní hranice mezi Rakouskem a Pruskem, respektive od roku 1871 sjednoceným Německem, a zároveň tak vzrostl její strategický význam.

31. červenec 1850

V Opavě se narodil knihtiskař, vydavatel, redaktor a publicista Franz Seraphin Wattolik. V roce 1875 se spolu s Heinrichem Plaschilem podílel na vzniku nejstarších ostravských novin Local-Anzeiger für Mährisch Ostrau und Umgebung. Již o rok později se ale stal odpovědným redaktorem jiného ostravského listu, a sice novin Mährisch-schlesischer Grenzbote, vydávaných prvním zdejším tiskařem Reinhardem Prokischem. Od Prokischova předčasného úmrtí fakticky řídil provoz celé tiskárny, kterou nakonec v roce 1883 odkoupil včetně práv na vydávání novin. Wattolik také sepsal několik místopisných prací, které jsou dodnes cenným zdrojem informací pro poznání vývoje Moravské Ostravy v 19. století. Jeho vlastní tiskařský a nakladatelský podnik se však udržel pouze do roku 1887, kdy musel vyhlásit úpadek. Zemřel v Opavě 27. 12. 1898.

1. srpen 1951

Na základě rozsudku Státního soudu proběhla na dvoře krajské věznice v Ostravě poprava čtyř mužů, souzených pro údajnou velezradu a vyzvědačství ve vykonstruovaném politickém procesu s tzv. „protistátní teroristickou skupinou Jana Buchala a Miroslava Sýkory“. Štábní strážmistr Sboru národní bezpečnosti Ladislav Cée, štábní kapitán Čs. armády Miloš Morávek, technický úředník Vítkovických železáren Josef Polomský a účetní Čs. stavebních závodů Miroslav Sýkora byli za svoji ilegální činnost, namířenou proti vládnoucí komunistické straně a jí nastolené diktatuře, odsouzeni k trestu smrti. Těla popravených byla zpopelněna v městském krematoriu a jejich ostatky uloženy do společného hrobu na neznámém místě ve Slezské Ostravě. V roce 1990 se všichni odsouzení dočkali soudní rehabilitace. Ladislav Cée a Miroslav Sýkora později za svoji účast na protikomunistickém odboji obdrželi in memoriam čestné občanství města Ostravy.

Popisek k ilustraci:
Miroslav Sýkora, úředník a otec rodiny, se stal ve svých 28 letech obětí rozsáhlé provokační akce Státní bezpečnosti, jejímž politickým cílem byla diskreditace národně socialistické strany a Sokola.

Připravil Archiv města Ostravy