Historické kalendárium

pro týden od 1. června do 7. června

3. červen 1973

V neděli 3. 6. 1973 byl v Ostravě ve Vítkovické ulici slavnostně zahájen provoz nového ústředního autobusového nádraží, ve zkratce známého Ostravanům jako ÚAN. Současně bylo zrušeno stávající autobusové nádraží za městským divadlem na Smetanově náměstí. Výhledově bylo nové nádraží plánováno jako konečná stanice pro všechny autobusy, zajíždějící do Ostravy, přičemž dopravní uzel na náměstí Republiky měl umožnit rychlý a pohodlný přestup dojíždějících na vlak i prostředky MHD.

4. červen 1879

Dne 4. 6. 1879 se v Kunčičkách narodil novinář, osvětový a vlastivědný pracovník Antonín Hořínek (zemřel 13. 3. 1960 v Ostravě). Před první světovou válkou působil jako redaktor novin Ostravský obzor, Ostravan a Ostravský kraj. Od roku 1920 až do jejího zrušení v roce 1940 pracoval ve vedení Slezské Matice osvěty lidové a též se angažoval v Československé obci legionářské na Ostravsku. Byl autorem velkého množství článků v řadě regionálních periodik a z jeho pera vzešlo také několik dnes již méně známých děl beletristických a dramatických, např. Z ovzduší Ostravy (1907), Havíři (1925) nebo Zlata lesk (1929).

5. červen 1945

Dne 5. 6. 1945 přinesly hlavní ostravské deníky zprávy o údajné vzpouře Němců v internačním táboře Hanke na Nádražní ulici, jež si měla vyžádat smrt 72 internovaných. Např. národně socialistický list Nové slovo referoval o této události pod tučným titulkem „Zpupnost ostravských Němců“. Ve zprávě se hovořilo přímo o ozbrojeném povstání, napadení stráží a pokusu o hromadný útěk. Ve skutečnosti byla však celá vzpoura fingovaná; vedení tábora se pokusilo zamaskovat nezákonné hromadné popravy, mučení vězňů a jiné zločiny, k nimž zde běžně docházelo před a ještě i po této tragické události. Násilnou smrtí v táboře zahynulo více než dvě stě internovaných. Skuteční pachatelé (velitel tábora Emil Martínek spolu se svými pomocníky, mezi nimiž vynikal sadista Heinrich Gloss, který paradoxně sám náležel do řad internovaných Němců), byli sice posléze vzati do vazby, nakonec však bylo celé trestní řízení zastaveno pro nedostatek důkazů. Masová vražda německých civilistů v táboře Hanke tak zůstala nepotrestána.

Popisky k ilustracím:
Dnes již neexistující podoba ústředního autobusového nádraží (2003).
Novinář a spisovatel Antonín Hořínek.

Připravil Archiv města Ostravy