Historické kalendárium

pro týden od 27. října do 2. listopadu

28. říjen 1832

Dne 28. 10. 1832 zemřel ve věku 80 let ostravský kněz Kašpar Pittler. O dva dny později, 30. října, byl pohřben na hřbitově u kaple sv. Lukáše. Opavský rodák přišel do Ostravy roku 1794 a až do své smrti zde sloužil jako kaplan. V závěti odkázal svůj majetek nadaci na zřízení nemocnice pro chudé, kterou založil již v roce 1820. Kromě finančního obnosu věnoval pro tyto účely i svůj dům č. p. 76 (později přečíslováno na č. 107) na přívozském předměstí (dnes ulice Zeyerova, částečně zastavěno obchodním domem). Dům ovšem nemocničním potřebám nevyhovoval a proto byl v roce 1834 prodán. V letech 1846–1848 byla postavena nemocniční budova v Moravské Ostravě, situovaná do centra města na zahradní parcele původního prodaného domu č. p. 76. Polovina výdajů na výstavbu, provoz a údržbu se hradila z Pittlerovy nadace, druhá polovina šla z městského rozpočtu. V roce 1848 byla nemocnice uvedena do provozu, přičemž v suterénu prvního modernějšího zařízení fungoval také chudobinec.

30. říjen 1904

Dne 30. 10. 1904 byla posvěcena novostavba židovské synagogy v Přívoze. Vlastnímu náboženskému obřadu předcházel slavnostní průvod, který přesně vyrazil od domu Philippa Förstera, předsedy Přívozského chrámového spolku, v Nádražní ulici č. p. 445, směrem k slavnostně vyzdobeným budovám tehdejšího nádraží Severní dráhy Ferdinandovy až k nově postavené budově templu na tehdejší Mariánské ulici (dnes Hlávkově, parkoviště zdravotní pojišťovny). Na slavnosti byly přítomny deputace státních i samosprávných úřadů, spolků i sousedních židovských obcí. Mezi hosty nechyběli ostravský rabín dr. Jakob Spira, předseda ostravské židovské obce JUDr. Alois Hilf, c. k. místodržitelský rada a okresní komisař Karl Spengler, kterému bylo svěřeno symbolické otevření synagogy. Za doprovodu varhan zazněly v přeplněné synagoze žalmy a zpěvy moravskoostravského a přívozského pěveckého sboru. Přívozská synagoga byla samostatně stojící halová dvoupodlažní budova s dvojící věží na průčelí. Na vrcholcích věží umístěné Davidovy hvězdy, kamenné desatero uprostřed štítu průčelí a hebrejský nápis nad hlavním vstupem zřetelně identifikovaly tento výstavný templ. Již 9. 6. 1939 byl templ v Přívoze vypálen nacisty.

1. listopad 1873

Dne 1. 11. 1873 došlo k vytvoření Vítkovického horního a hutního těžířstva, pod jehož správu přešly spolu se železárnami ve Vítkovicích také železnorudné doly na Moravě a v Uhrách. Vznik této pachtovní společnosti proběhl v důsledku spojení bankovního kapitálu vídeňského domu Rothschildů s kapitálem důlních podnikatelů bratří Wilhelma a Davida Gutmannů. Kapitálově silná společnost využila kritické situace, do které upadly konkurenční podniky v důsledku hospodářské krize z roku 1873 a následující deprese. V 70. a 80. letech 19. století společnost získala většinu akcií Teplické válcovny v Čechách, připojila Schüllerovu huť a posléze i Žofinskou huť. Spolupráce obou rodin se zdárně rozvíjela v rámci průmyslových, dopravních a finančních struktur habsburské monarchie a celé Evropy i v následujících letech.

Popisky k ilustracím:

(1) Synagoga v Přívoze, počátek 20. století.
(2) Wilhelm Gutmann (1826–1895).

Připravil Archiv města Ostravy