Historické kalendárium

pro týden od 23. září do 29. září

24. září 1919

Dne 24. 9. 1919 se v Polance nad Odrou narodil Václav Nelhýbel, skladatel, dirigent a hudební pedagog. Po ukončení školní docházky odešel do Prahy, kde studoval na gymnáziu a poté na Univerzitě Karlově klasickou filologii. Zároveň působil jako varhaník v chrámu sv. Tomáše na Malé Straně. Po uzavření českých vysokých škol v roce 1940 nastoupil na pražskou konzervatoř. Vedl sbor Slavia, uplatnil se jako skladatel a dirigent v rozhlase. Po skončení 2. světové války se vrátil na univerzitu, nikoli však k původnímu oboru. Jeho zájem upoutala muzikologie. V roce 1946 obdržel stipendium ke studiu hudební vědy na univerzitě ve švýcarském Freiburku. Po únoru 1948 se již do vlasti nevrátil. V letech 1950–1957 byl hudebním ředitelem rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Působil rovněž jako dirigent mnoha významných orchestrů (Vídeňští filharmonikové, Orchestre de la Suisse Romande, Mnichovští filharmonikové aj.), získal ocenění ze skladatelských soutěží v Kodani, Paříži a Los Angeles. V roce 1957 natrvalo přesídlil do USA, kde se proslavil skladbami pro velký dechový orchestr. Kromě Spojených států vyučoval v Kanadě, Mexiku a Austrálii. Václav Nelhýbel zemřel 22. 3. 1996 v americkém Scrantonu.

27. září 1919

matice webDne 27. 9. 1885 byla v Moravské Ostravě založena Matice ostravská. Spolek si kladl za cíl bránit sílící germanizaci rozvojem českého školství a kulturně osvětovou činností. Na ustavující valné hromadě zvolilo 124 členů jejím předsedou důlního podnikatele Vladimíra Vondráčka a jednatelem důlního inženýra Emanuela Balcara. Aktivity Matice byl rozsáhlé a zanedlouho z ní učinily přední kulturní organizaci na Ostravsku. Spolek pořádal přednášky, výstavy, zasazoval se o zřizování knihoven a vydávání publikací. Především prosazoval založení českého gymnázia. Svého cíle dosáhla Matice v roce 1897, kdy byly první třídy reálného gymnázia otevřeny v Národním domě (dnes Divadlo Jiřího Myrona). Po vzniku Československa se spolek zaměřil především na vybudování studentského domova. Od konce 2. světové války byla jeho činnost postupně omezována. Matice Ostravská byla rozpuštěna v roce 1952.

28. září 1580

Dne 28. 9. 1580 vydal olomoucký biskup Stanislav Pavlovský moravskoostravskému cechu kožešníků a blanařů nový cechovní řád, jelikož starší regule zničil požár. Některá jeho ustanovení se nesla ve výrazně protireformačním duchu. Členové cechu byli povinni účastnit se církevních procesí, navštěvovat kostel o nedělních bohoslužbách, účastnit se každoročně zpovědi a přijímání. Cech musel mít vlastní korouhev a svíce. Každý mistr při přijetí do cechu prokazoval manželský původ, zachovalost a řádné vyučení řemeslu. Podmínkou bylo také vykonání díla: vyhotovení blán ze sta králíků a kožichu ze tří skopových kůží. Nový mistr měl být ženatý, v opačném případě mu bylo nařízeno do čtvrt roku se oženit. Pokud tak neučinil, nesměl řemeslo vykonávat a navíc musel vždy po čtvrt roce mistrům dát achtel (přibližně 6,7 l) piva. Učeň při přijetí do cechu zaplatil mj. rovněž achtel piva, jeden zlatý cechu a šest zlatých přímo mistrovi, u kterého se učil. Zajímavé je ustanovení, jež zakazovalo hanění práce jiného mistra pod trestem čtyřtýdenního vězení.

Připravil Archiv města Ostravy