Výběrové řízení: Ostravské muzeum hledá ředitele/ředitelku

21/12 2021

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky právnické osoby Ostravské muzeum, příspěvková organizace. Statutární město Ostrava hledá pro avizovanou pozici kvalifikovaného odborníka, který se dovede pohybovat v muzejním prostředí a zároveň dovede jednat s lidmi, jakož i prezentovat činnost Ostravského muzea v médiích.

Výběrové řízení: Ostravské muzeum hledá ředitele/ředitelku

Ostravské muzeum. Foto: MMO

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (obor muzejnictví, historie, dějiny umění, management v kultuře výhodou)
 • dobrá znalost českého muzejního prostředí, všeobecný kulturní přehled
 • praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky výhodou
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu, výborná znalost českého jazyka
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka (Aj, Nj, Fj)
 • znalost právních předpisů v oblasti muzejnictví a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovanými územně samosprávnými celky a souvisejících ekonomických a právních norem
 • manažerské a organizační schopnosti, empatie, diplomatické vystupování
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Obsah přihlášky do výběrového řízení

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení “ŘEDITEL/ŘEDITELKA OM“
  • jméno, příjmení, titul,
  • datum a místo narození
  • místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresu)
  • číslo telefonu
  • e-mailovou adresu
 • datum a vlastnoruční podpis

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, apod.

Přílohy - doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných znalostech a dovednostech, včetně vlastnoručního podpisu
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – originál nebo ověřenou kopii
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a jejich poskytnutí členům výběrové komise a osobám, které se podílejí na výběrovém řízení
 • Souhlas se zveřejněním strukturovaného životopisu a souhlas se zveřejněním předložené koncepce v případě, že kandidát bude jmenován do funkce ředitele/ředitelky Ostravského muzea
 • písemně zpracovaný návrh koncepce rozvoje Ostravského muzea na období 2022 – 2027, který bude obsahovat:
  • Základní SWOT analýzu instituce
  • Vize a poslání Ostravského muzea (v návaznosti na strategický dokument Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy: #kultura2030), prioritní témata odborného rozvoje instituce, strategické cíle a návrh konkrétních opatření směřujících k jejich naplnění
  • Definice optimálního stavu instituce za 5 let a s výhledem na 10 let
  • Rámcový ekonomický plán včetně výhledu multizdrojového financování
  • Zhodnocení personálního stavu a potřeb instituce, návrh optimální organizační struktury a priority pro řízení lidských zdrojů/personální politiky
  • Rámcový návrh/principy komunikační strategie

Koncepce rozvoje bude zpracována v rozsahu max. 10 normostran A4 strojopisu. Zájemci o pozici mohou vycházet z materiálů a zpráv týkajících se dosavadního hospodaření a plánů činností muzea, které jsou uveřejněny na webových stránkách města. Koncepce rozvoje a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné, tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány ve stejném termínu jako listinné dokumenty na adresu: bstankusova@ostrava.cz .

Doplňující informace:

 • předpokládaný nástup do funkce: 1. 6. 2022
 • platové podmínky dle platných právních předpisů/platová třída 13 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Lhůta pro podání přihlášek, včetně všech příloh: 28.02. 2022 do 16.00 hodin

Přihlášku spolu s přílohami lze zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Ostravy v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT - ŘEDITEL/ŘEDITELKA OM“ a uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče jakožto odesílatele.

Přihláška bude považována za řádně doručenou ve stanovené lhůtě, pokud bude doručena se všemi přílohami nejpozději v poslední den lhůty do stanovené hodiny uvedeným způsobem na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor kultury a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Bližší informace o výběrovém řízení na tel č. 737270896, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Magistrát města Ostravy; informace také na www.ostrmuz.cz .

Dokumenty právnické osoby Ostravské muzeum, p.o. k výběrovému řízení na obsazení místa ředitel/ředitelka naleznete v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-kultury-a-volnocasovych-aktivit/oblast-kultury/informace-o-om-p.o

Uchazeči mohou být na základě zaslaných podkladů pozváni k osobnímu pohovoru, jehož součástí bude i psychologická diagnostika.

O vypsání výběrového řízení rozhodla Rada města Ostravy dne 21. 12. 2021 svým usnesením č. 08392/RM1822/129.