Výběrové řízení na post ředitele/ředitelky Divadla loutek Ostrava

3/1 2023

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace.

Výběrové řízení na post ředitele/ředitelky Divadla loutek Ostrava

Divadlo loutek Ostrava. Foto: Lukáš Kaboň

Požadované předpoklady

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • minimálně 5 let praxe v oblasti kultury, praxe v řízení a vedení většího kolektivu minimálně 3 roky výhodou
 • znalost českého divadelního prostředí, všeobecný kulturní rozhled;
 • znalost právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovanými územně samosprávnými celky a souvisejících ekonomických a právních norem
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu, výborná znalost českého jazyka
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka (Aj, Nj)
 • manažerské a organizační schopnosti, empatie, diplomatické vystupování
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Obsah přihlášky do výběrového řízení

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení “ŘEDITELKA/ŘEDITEL DLO“
  • jméno, příjmení, titul,
  • datum a místo narození
  • místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresu)
  • číslo telefonu
  • e-mailovou adresu
  • datum a vlastnoruční podpis

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopisu apod.

Přílohy – doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

-            strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných znalostech                             a dovednostech, včetně vlastnoručního podpisu

-            ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-            výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – originál nebo ověřenou kopii

-            písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle § 5 odst. 2                        zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a jejich                                  poskytnutí členům výběrové komise a osobám, které se podílejí na výběrovém řízení

-            souhlas se zveřejněním strukturovaného životopisu a souhlas se zveřejněním předložené                            koncepce v případě, že kandidát bude jmenován do funkce ředitelky/ředitele příspěvkové                          organizace Divadlo loutek Otrava

-            písemně zpracovaný návrh koncept strategie Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace,                   na období 2024–2028, který bude obsahovat:

 • základní SWOT analýzu organizace
 • vize a poslání Divadla loutek Ostrava (v návaznosti na strategický dokument Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy: #kultura2030), prioritní témata odborného rozvoje instituce, strategické cíle a návrh konkrétních opatření směřujících k jejich naplnění
 • definice optimálního stavu instituce za 5 let a s výhledem na 10 let
 • rámcový ekonomický plán včetně výhledu multizdrojového financování
 • zhodnocení personálního stavu a potřeb instituce, návrh optimální organizační struktury a priority pro řízení lidských zdrojů/personální politiky
 • rámcový návrh/principy komunikační strategie

Koncept strategie bude zpracován v rozsahu max. 10 normostran A4 strojopisu. Koncept strategie a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné, tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány ve stejném termínu jako listinné dokumenty na adresu: nadezda.brozkova@ostrava.cz.

Doplňující informace:

 • předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2023
 • platové podmínky dle platných právních předpisů/platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Lhůta pro podání přihlášek včetně všech příloh:       28. 2. 2023 do 15.00 hodin

Přihlášku spolu s přílohami lze zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Ostravy v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT – ŘEDITELKA/ŘEDITEL DLO“ a uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče jakožto odesílatele.

Přihláška bude považována za řádně doručenou ve stanovené lhůtě, pokud bude doručena se všemi přílohami nejpozději v poslední den lhůty do stanovené hodiny uvedeným způsobem na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor kultury, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Bližší informace o výběrovém řízení na tel č. 599 443 231, Bc. Naděžda Brožková, MPA, odbor kultury a školství, Magistrát města Ostravy; informace o organizaci jsou zveřejněny na https://www.dlo-ostrava.cz/o-divadle/.

Uchazeči mohou být na základě zaslaných podkladů pozváni k osobnímu pohovoru, jehož součástí bude i psychologická diagnostika.

O vypsání výběrového řízení rozhodla Rada města Ostravy dne 3. 1. 2023 svým usnesením č. 00513/RM2226/10.