Třída 28. října – Opavská má naději na proměnu v příjemnou městskou ulici

18/10 2023

Plán rozvoje a postupné přeměny městské třídy a jejího okolí tak, aby se z ní stal příjemný veřejný prostor, nastavuje Koncepce městské třídy 28. října–Opavská. Pro město ji připravil Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) a v říjnu ji schválilo Zastupitelstvo města Ostravy.

Třída 28. října – Opavská má naději na proměnu v příjemnou městskou ulici

Modelová 3D ukázka z koncepce městské třídy 28. října. Autor: MAPPA

Městská třída 28. října–Opavská je jednou z hlavních tepen městského života v Ostravě. Je 12 km dlouhá a vede „od tanku až ke Globusu,“ začíná tedy u Sýkorova mostu na Slezském břehu Ostravice a končí na samém konci města, na hranici Poruby a Plesné. Denně se zde pohybuje zhruba 80.000 lidí a míří sem také téměř 40 % městských investic. Jde o důležité území Ostravy, čemuž ale jeho současná podoba neodpovídá.

 „Koncepce městské třídy 28. října–Opavská přináší odpověď na otázku, jakým způsobem se může z této v současnosti hlavně dopravní tepny stát reprezentativní, příjemná a živá ulice. Nyní mají město i městské obvody v ruce dlouhodobý plán a užitečný nástroj pro rozhodování. Využití najde při tvorbě strategických dokumentů, předprojektové přípravě, realizaci investic či koordinaci záměrů v území,“ uvedla náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Dokument se skládá ze tří částí, z nichž každá sleduje jiné měřítko a časový horizont. První část představuje dlouhodobý plán a výrazné zásahy. Jde například o změnu uspořádání uličního profilu tak, aby chodci měli dostatečně široký chodník a cyklisté měli svůj prostor oddělený od motorové dopravy. V některých částech bude nutné jinak uložit sítě technické infrastruktury, aby v ulicích mohly být stromy. Dlouhodobá vize také vymezuje rozvojová území, kterými by se měla Ostrava podrobněji zabývat, aby i zde jednou mohl vzniknout kus města, kde se dobře žije.

Druhá část dokumentu dělí městskou třídu na 22 úseků. Tedy částí ulice, které jsou nebo mají být stejné a koncepce zde slouží jako nástroj pro zadávání a koordinaci konkrétních investic v kratším čase. Úsek je nejmenší nutný kontext pro jakoukoliv změnu (např. u rekonstrukce křižovatky). Tato část koncepce může být podkladem pro městské obvody při plánování investic nebo pomůckou pro dialog magistrátu s městskými obvody, kterou část jak a v co upravit.

Třetí část nazvaná Manuál veřejných prostranství bude sloužit při realizaci menších investic a drobných úprav, které pozvednou vzhled i funkčnost ulic v krátkém čase. Pro rekonstrukce veřejných prostranství nebo tvorbu nových je tak k dispozici návod, jak postupovat a nad čím uvažovat. Městu i městským obvodům manuál usnadní výběr prvků, které jednotlivá prostranství tvoří. Díky němu bude rozhodování o jejich kvalitě a vzhledu při nákupu jednodušší. Ať už jde o zeleň a lavičky či typ dlažby. Manuál rozlišuje mezi dvěma standardy, základním a vyšším. Vyšší standard je určen pro místa většího významu a klade důraz na design a kvalitu. Základní standard je určen pro většinu prostranství a jeho prvky musí být co nejodolnější, cenově dostupné a snadné na údržbu.

Koncepce je uceleným souborem informací, který ukazuje směr rozvoje těchto ulic, a který by se měl následně propisovat do malých i velkých projektů. Na proměnu území nahlíží v několika časových rovinách. Některé změny vyžadují delší přípravu a jsou dlouhodobé povahy, například změna dopravního řešení či zástavba v rozvojových částech území. S jinými je možné začít ihned, jedná se třeba o sjednocení dlažby či výměnu laviček,“ říká vedoucí zpracovatelského týmu, architektka Zuzana Paclová.

Přípravě koncepce předcházela důkladná analýza a sběr dat a také řada setkání s klíčovými aktéry v území, především zástupci města, městských organizací a zástupci všech 9 městských obvodů, kterými třída prochází. Důležitými partnery při přípravě byli například zástupci Dopravního podniku Ostrava, ČEZ či Veolia, a v neposlední řadě také široká veřejnost, která svůj názor na podobu ulic i okolí mohla sdělit prostřednictvím pocitové mapy. Veřejnost pak byla s přípravou koncepce seznámena prostřednictvím výstavy „Proměňme městskou třídu“ během jara a léta 2022 a mohla se také zúčastnit komentovaných procházek vybranými částmi třídy.

Koncepce bude sloužit především městu Ostrava a obvodům, kterými třída prochází, ale také dalším organizacím. Pracovat s ní budou úředníci, architekti, projektanti nebo projektoví manažeři. Již nyní dokument slouží jako důležitý podklad při vyjádřeních a konzultaci konkrétních projektů, ke kterým se vyjadřují urbanisté ateliéru MAPPA.

S koncepcí je možné se seznámit na webu ateliéru MAPPA: KONCEPCE MESTSKE TRIDY (arcgis.com).