Staveniště na Svinovských mostech přebírají stavební firmy

20/6 2011

Dlouho očekávaná výstavba dopravního terminálu na Svinovských mostech zahajuje dnes, v pondělí 20. června, předáním staveniště realizátorům, tedy sdružení IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. Rekonstrukce nádražní haly Českých drah a přednádražního prostoru ve Svinově tak bude pokračovat II. etapou prací. Dopravní terminál nadregionálního významu, který propojí a integruje vlakovou, individuální automobilovou a dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou, by měl být hotov podle smlouvy uzavřené mezi investorem (Město Ostrava a Moravskoslezský kraj) a zhotovitelem díla na konci března 2013.

Staveniště na Svinovských mostech přebírají stavební firmy

Vizualizace nové podoby Svinovských mostů

Odborná hodnotící komise, sestavená k veřejné zakázce na generálního dodavatele stavby, určila jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. Toto pořadí schválila rada města i kraje. Během odvolacích lhůt došly k výsledkům výběrového řízení námitky dvou firem. S námitkou společnosti Subterra, a. s. se statutární město Ostrava (SMO) vypořádalo koncem roku 2010 a námitky byly označeny za neopodstatněné. Stejně postupovalo SMO i v případě námitek společnosti Skanska, a.s., ta ale využila své zákonné možnosti a podala návrh na přezkum veřejné zakázky ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS).

Na základě vzetí návrhu zpět v celém svém rozsahu stranou navrhovatele rozhodl dne 5. 4. 2011 ÚHOS o zastavení správního řízení v této věci a dne 2. 6. 2011 byla podepsána trojstranná smlouva o realizaci stavebních prací projektu.

Projekt funkčně i architektonicky navazuje na již realizované části rekonstrukce přednádražního prostoru a je rozdělen do několika etap. První zahrnuje prodloužení Peterkovy ulice až k ulici Bílovické, protože po dobu rekonstrukce ulice Bílovecké, na které budou vybudovány okružní křižovatky, bude ulice Peterkova sloužit jako objízdná trasa. Zároveň bude probíhat rekonstrukce kanalizace. Ve druhé fázi dojde k samotné rekonstrukci prostoru autobusových a tramvajových zastávek na Svinovských mostech a přístupu k nim. To si vyžádá i dlouhodobé odklony dopravy, která bude v tomto období svedena na aktuálně nerekonstruovanou část mostů.

Výstavba terminálu zahrnuje koordinované projekty Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Celkové náklady na realizaci stavby byly původně odhadovány na cca 796 mil. Kč (s DPH). Stavby krajské tvořily z celkových nákladů 183 mil. Kč, stavby SMO zbylých cca 613 mil. Kč. Zhruba 561 mil. Kč (91,98%) z nich mělo být hrazeno z Regionálního operačního programu, zbylé prostředky z vlastních zdrojů SMO. Na základě vyhlášeného výběrového řízení a podané nabídky vítězného uchazeče sdružení firem IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. se celkové náklady projektu výrazně snížily. Pro část statutárního města Ostravy se celkové náklady snížily na 384 mil. Kč. V konečném důsledku se očekává úspora až 37%, kdy poměrové procento dotace z evropských fondů ve výši 91,98% ze způsobilých nákladů projektu zůstává nezměněno, což představuje možnou dotaci ve výši až 350mil. Kč. 

 

 

Název stavební části   

Doba realizace

(vycházející z harmonogramu prací ze dne 14.6.2011)

Termín realizace

(vycházející z harmonogramu prací ze dne 14.6.2011)

Podpis smlouvy se zhotovitelem

2.6.2011

Rekonstrukce kanalizace Peterkova

3 měsíce

07-09/2011

 

 

Prodloužení ulice Peterkovy

4 měsíce (dočasné zprovoznění – objízdná trasa pro uzavírku ul. Bílovecké) + po realizaci ul. Bílovecké  5 měsíce na dokončení ul. Peterkovy

08/2011-12/2011 (1.část)

 

 

10/2012 -03/2013 (2.část)

Rekonstrukce ulice Bílovecké vč. výstavby dvou okružních křižovatek

4 měsíce

08-12/2011

Rekonstrukce Svinovských mostů - silniční část

16 měsíců

10/2011-01/2013

Rekonstrukce přestupního uzlu – jižní mostní věž (eskalátory, výtahy, příčná chodba)

6 měsíců

01/2012-06/2012

Rekonstrukce Svinovských mostů - tramvajová část

13 měsíců

01/2012-03/2013

Rekonstrukce přestupního uzlu – severní mostní věž

6 měsíců

08/2012-01/2013

Komunikace pro pěší

4 měsíce

10/2012-03/2013

Instalace informačního systému

3 měsíce

01/2013-03/2013


 

Inženýrské sítě (vodohospodářské objekty – elektro a sdělovací objekty) budou prováděny průběžně, stejně tak jako bude průběžně docházet k demolicím pozemních objektů přednádraží, kterých se bude revitalizace týkat.