Stavba objektů na řece Ostravici bude brzy zahájena

27/6 2011

Stavba několika objektů na březích řeky Ostravice v centru Ostravy je součástí projektu města Ostravy „Revitalizace řeky Ostravice“ a navazuje na jeho ostatní stavby. Bude spolufinancována z prostředků EU prostřednictvím ROP Moravskoslezsko. Celkové náklady dosáhnou 20 757 401 Kč bez DPH. Stavět se začne 11. července a hotovo by mělo být do února 2013 s tím, že zhotovitel a město Ostrava budou dělat vše pro to, aby byla stavba hotová na podzim roku 2012.

Stavba objektů na řece Ostravici bude brzy zahájena

Slunicí plocha - kresba

Necelých sto metrů pod soutokem Ostravice s Lučinou po proudu řeky vyroste Vodácký přístav. Umožní přístup k řece pro vodáckou veřejnost a nacházet se bude na pravém břehu toku Ostravice. Navazuje přístupovým chodníkem (samostatná stavba v rámci „Cyklostezek“) na objekt loděnice. Přístup k přístavišti bude navazovat na cyklostezku a na stávající vozidlovou komunikaci vedoucí v bermě (berma je úzká terasovitá plošina, probíhající podél hráze, valu nebo jiného opevnění a někdy užívaná také jako cesta), po které bude umožněn přístup a manipulace s loděmi u přístaviště. Přístav navazuje i na samostatný investiční záměr Vodáckého spolku Campanula  - vybudování loděnice s výletní restaurací, který je rovněž zahrnut do „Integrovaného plánu rozvoje města“. 

Na Ostravici dále najdeme tzv. Horní a Dolní stupeň. Účelem této stavby je vytvoření vodního zrcadla vzdutím hladiny a tím nastavení podmínek budoucím rekreačním aktivitám a odpočinku obyvatel a návštěvníků města Ostravy. Břehy kolem stupňů budou upraveny pro pohyb a rekreaci občanů kamennou dlažbou a dřevěnými platy a doplněny vhodnými vegetačními úpravami. Přístupy k jezům budou umožněny novými, případně rekonstruovanými schůdky do bermy, řešenými v rámci stavby „Cyklostezky“. Horní stupeň je umístěn cca 170 m nad mostem M. Sýkory (proti proudu řeky), spodní stupeň je umístěn cca 165 m pod lávkou na Kamenec (po proudu řeky). 

Chybět nebudou ani tři slunící plochy – vodácké zastávky mezi spodním stupněm (pod lávkou na Kamenec) a pěší lávkou u Památníku rudoarmějců, z toho dvě na levém břehu v přímé vazbě na Komenského sady a jedna na pravém (slezském) břehu v sousedství sídliště na Kamenci. Tyto plochy budou sloužit zároveň i jako zastávky pro vodáky. Hlavním prvkem této plochy bude plató celkových rozměrů 5x25 metrů z bezúdržbových voděodolných desek na bázi dřeva a PVC. Ve směru od řeky je vstup na plató proveden kamennými stupni nasazenými na stávající upravené kamenné patce, jejíž spodní část zůstane zachována. Ve vrchním stupni budou zakotvena pacholata pro ukotvení lodí. 

Stavbu zhotoví firma EUROVIA CS, a.s.

logo ROP