Sociální bydlení ve městě

20/4 2023

Město Ostrava je jediným městem v Moravskoslezském kraji, zajišťujícím unikátní projekt zaměřený na podporu domácností v bytové nouzi. V rámci tohoto výjimečného projektu vzniklo i Kontaktní místo pro bydlení, se kterým počítá i Ministerstvem pro místní rozvoj ČR připravovaná legislativa.

Sociální bydlení ve městě

V prostorách Sociopointu funguje také kontaktní místo pro bydlení. Foto: MMO

Lidé v Ostravě se přitom již od poloviny listopadu 2022 mohou při potížích v oblasti bydlení na Kontaktní místo pro bydlení obracet a do současnosti se sociální pracovníci zabývali víc jak třemi sty případů.

„Zajištění vhodného bydlení a rostoucí náklady na nájemné a na energie představují pro řadu obyvatel vážné problémy, s nimiž si často neví rady. Proto je zde Kontaktní místo pro bydlení, poskytující základní poradenství s nabídkou možností, jak konkrétní situaci co nejlépe vyřešit.  Přijímá také žádosti o sociální byty, které jsou zajišťovány ve spolupráci ostravského magistrátu s městskými obvody a se společností Heimstaden. Kontaktní místo pro bydlení naleznou zájemci v prostoru Sociopointu v budově Magistrátu města Ostravy. Pro ty domácnosti, které jsou začleněny do projektu sociálního bydlení, pak zajišťujeme ‚doprovázení‘ prostřednictvím sociálního pracovníka, který jim pomáhá, aby si dokázali bydlení trvale udržet. V rámci této spolupráce je vždy zpracován individuální plán se stanovením dílčích cílů, na jejichž dosažení by se měl klient zaměřit a které jsou průběžně společně vyhodnocovány,“ vysvětlil Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Při řešení obtížné životní situace dlouhodobě pomáhá funkční síť sociálních služeb. Od roku 2016 město cíleně pracuje na rozvoji systému sociálního bydlení formou realizace projektů, financovaných z Evropského sociálního fondu. „Sociální bydlení vnímáme jako klíčovou aktivitu pro řešení nepříznivé bytové situace domácností. Naší snahou je pomoci lidem v situacích, z nichž se nemohou dostat vlastními silami,“ doplnil Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu.

Prostřednictvím Kontaktního místa pro bydlení získají obyvatelé města informace, jak řešit potíže v oblasti bydlení, včetně nedostatku financí na jeho úhradu a současně mohou podat žádost o sociální byt (víc https://1url.cz/dr9Ij). Na sociální pracovníky se například obracejí lidé, bydlící v nevyhovujících podmínkách, v azylových domech či přebývající na ubytovnách. Další zájemci mohou na místě žádat o sociální byty v rámci projektu Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava, který je realizován od listopadu 2022 do října 2025. Hlavním cílem aktuálního projektu je zajistit domácnostem v bytové nouzi standardní bydlení a poskytovat jim podporu ze strany sociálních pracovníků. Jde již o třetí návazný projekt, který město realizuje. Vyčleněno a zabydleno bylo 168 sociálních bytů, bydlení si udrželo přes 85 procent domácností. Dalších minimálně 40 bytů plánujeme zabydlovat. „Ostrava patří mezi města, která věnují nejvíce pozornosti rozvoji bydlení, včetně sociálního. Spolupráce s Ostravou si vážím. Ukazuje se, že potřebné domácnosti se po zabydlení rychle stabilizují, což je východiskem pro jejich další integraci na trh práce a stabilizaci příjmů, u dětí potom pro úspěšné vzdělávání,“ dodal Martin Šimáček, ředitel odboru (Agentury) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Statutární město Ostrava při realizaci aktivit v oblasti sociálního bydlení spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí a je zapojeno do aktivit Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které připravuje legislativu, věnující se agendě podpory bydlení. „Ministerstvo pro místní rozvoj vychází při přípravě zákona o podpoře v bydlení z dobrých praxí obcí po celé republice a Ostrava je jedním z měst, kterým se dlouhodobě daří nabízet pomocnou ruku lidem v bytové nouzi, proto rádi čerpáme z těchto zkušeností. Připravovaný zákon nabídne systémové ukotvení podpory v bydlení a její dlouhodobé a stabilní financování,“ konstatovala Anna Hájková z oddělení koncepce dostupného bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nově připravovaná legislativa, týkající se podpory bydlení, je postavena na třech pilířích, přičemž jedním z nich je právě kontaktní místo pro bydlení, které má poskytovat základní a specializované poradenství a posuzovat bytovou nouzi a navrhnout formu podpory.  Další dva pilíře představují zajištění podpory domácností formou asistence v bydlení a systém garancí pro soukromé majitele a kompenzace pro obce pronajímající byty.

Ostrava zorganizovala i konferenci s názvem „Statutární město Ostrava a sociální bydlení,“ již druhou v pořadí k tématu podpory bydlení. V rámci konference, konané dne 20. dubna 2023 v prostorách magistrátu, si zúčastnění vyslechli zkušenosti aktuální ostravské praxe, ale také informace k návrhu zákona o podpoře v bydlení a klíčové roli kontaktního místa pro bydlení. Seznámili se s projekty sociálního bydlení napříč republikou či praxí pražského kontaktního místa i mnohým dalším.