Sad Dr. Milady Horákové se stane důstojným partnerem nového koncertního sálu

31/1 2023

V srdci parku vznikne prosvětlený prostor s altánem pro kulturní a společenské aktivity, obnoví se vodní prvek, přibude promenáda a ovocný sad. To jsou jen některé z prvků vítězného návrhu krajinářsko-architektonické soutěže na proměnu sadu Dr. Milady Horákové, jehož autorem je ateliér míza architekti.

Sad Dr. Milady Horákové se stane důstojným partnerem nového koncertního sálu

Budoucí podoba sadu Dr. Milady Horákové. Vizualizace: ateliér míza architekti

Soutěž o návrh nové podoby druhého největšího ostravského parku zná svého vítěze. Z osmi návrhů porota vybrala řešení ateliéru míza architekti. Návrh vyzdvihuje přednosti současného parku a nenásilně do něj doplňuje nové prvky. Jedním z nich je například altán umístěný na louku za budoucí novostavbou koncertního sálu, který umožní rozšíření akcí Janáčkovy filharmonie a kulturního domu do venkovního prostoru. Konat se zde mohou i jiné události, celá louka tak poslouží jako univerzální místo pro společenské aktivity.

Porota ocenila zejména celistvost a kvalitu návrhu, včetně jeho funkčního propojení parku s okolím, které umožní, aby se území stalo živou, pulsující a zároveň ke klidu vybízející součástí města. Pozitivně také hodnotila, že se návrh nesnaží konkurovat novostavbě koncertního sálu, naopak jí přirozeně poskytuje zázemí příjemné reprezentativní městské zahrady. Autoři také výborně zohlednili všechna specifika parku, ať už se jedná o jeho historii, množství uměleckých děl, které se v něm nachází, nebo dnešní stav rostlinstva,“ uvedl předseda poroty, krajinářský architekt Petr Velička. „Neméně důležitým aspektem návrhu je i to, že park bude možné v dlouhodobém horizontu smysluplně udržovat a že počáteční investice do obnovy budou obhajitelné, dlouhodobě udržitelné, a tedy zodpovědné vůči veřejnosti,“ doplnil.

K současnému dětskému hřišti bude umístěna kavárna s toaletami. Nově založený ovocný sad oddělí herní zónu od zbytku parku. Další herní a odpočinkové prostory s posezením, které autoři nazývají „městskými pokojíčky“, vzniknou na okraji sadu podél městské třídy 28. října. Směrem dovnitř se park rozvolňuje v zelenou krajinu protkanou pěšími stezkami. Trasa cyklostezky vedené skrz park bude upravena, čímž bude zajištěno funkční a bezkolizní propojení od ulice Varenská k třídě 28. října. V území bývalého židovského hřbitova jsou navrženy úzké ztrácející se pěšiny, které kopírují některé trasy původní cestní sítě. Připomínají tak historii tohoto místa a jeho pietní význam.

Naším cílem je kultivovat park do moderní podoby a vytvořit další kvalitní veřejné prostranství pro procházky, odpočinek i aktivní trávení volného času. Jsem ráda, že vítězný návrh ve velké míře respektuje již existující stromy a šetrně je doplňuje. Obnovu zeleně pečlivě plánuje do několika etap. Pro zpevněné plochy budou použity přírodní a trvalé materiály, umožňující vsakování dešťové vody, která poslouží jako přirozené zavlažování,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Sad Dr. Milady Horákové se rozprostírá nedaleko historického centra Ostravy mezi ulicemi 28. října a Varenská a je jednou z nejdůležitějších zelených ploch ve městě. V blízkosti se nachází řada institucí, které veřejnost často využívá či navštěvuje, a brzy zde vyrostou další významné budovy. Současný stav parku však jeho významu neodpovídá, proto město Ostrava rozhodlo o jeho proměně v park celoměstského významu. Jeho revitalizaci uvítá i veřejnost, což potvrdily výsledky dotazníkového průzkumu a veřejného setkání s občany organizovaného ateliérem MAPPA začátkem roku 2022.

 Soutěž o návrh na proměnu sadu byla vyhlášena na konci června 2022 jako užší jednofázová. Ze 14 přihlášených týmů vybrala porota na základě zaslaných portfolií 8, které do 15. 12. pracovaly na soutěžních návrzích. Hodnocení návrhů probíhalo ve dnech 19. - 20. 1. 2023.

Porota byla složená z nezávislých odborníků, zástupců města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zasedli v ní krajinářští architekti Petr Velička, Jana Pyšková a Iva Seitzová, architekti Jitka Ressová a Jindřich Nový, a historik Jakub Ivánek. Závislou část poroty reprezentovali náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, radní městského obvodu Rostislav Řeha a ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil. Přizváni byli zástupce Církve bratrské Tibor Mahrik, zástupkyně Židovské obce Alena Ševčíková, místostarosta Petr Kuś či odborníci na dopravu, zeleň a údržbu. Návrhy hodnotili z hlediska urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnosti, ekonomické přiměřenosti a udržitelnosti. 

Vítězný ateliér míza architekti spolu s první cenou obdrží 700 tisíc korun. Mladý tým ateliéru tvoří Ing. arch. Tomáš Minarovič a Ing. arch. David Zatloukal, spoluautorkou návrhu je Ing. Hana Tomaštíková, na návrhu spolupracovala také Ing. arch. Klára Lanžhotská.

Na druhém místě se umístil návrh Ing. arch. Jakuba Kopce, Art.D., Ing. Michala Marcinova, Ing. Vladimíra Sitta a Barbory Hrmové (500 tisíc korun) a na třetím návrh architektů Jakuba Chvojky a Marka Holána (300 tisíc korun). Porota také rozhodla o udělení odměny za podnětný návrh autorům Ing. Maximu Turbovi, Ing. Radce Špičákové, Ing. arch. Janě Strachotové a Ing. arch. Michalu Mihalčíkovi (50 tisíc korun). Ostatní týmy, včetně odměněného, získaly 150 tisíc korun jako náhrady za kvalitně odvedenou práci na soutěžních návrzích. Všechny splnily požadované zadání a umožnily tak dvoudenní odbornou diskuzi poroty o tom, co by mělo být pro toto místo a jeho uživatele největším přínosem.

Předpokládané náklady na realizaci proměny parku jsou 250 mil. Kč bez DPH. Začátek realizace se odhaduje na rok 2026. Nejbližšími kroky jsou nyní podpis smlouvy s vítězem soutěže a příprava projektové dokumentace. S novou podobou sadu se veřejnost může blíže seznámit na výstavě soutěžních návrhů, kterou pořádá ateliér MAPPA ve svém prostoru Za výlohou od druhé poloviny března.