Rozpočet Ostravy na rok 2024 počítá s téměř 15 miliardami korun

6/12 2023

Návrh rozpočtu města Ostravy pro rok 2024 předpokládá, že město bude hospodařit s 14,755 miliardami korun. Celých 35,9 procent z této částky je určeno na investice. Kapitálový rozpočet města tak bude nejvyšší v historii města, a to v hodnotě 5,292 miliardy korun.  

Rozpočet Ostravy na rok 2024 počítá s téměř 15 miliardami korun

Ilustrační foto. Foto: Lukáš Kaboň

Při sestavování rozpočtu na rok 2024 bylo naší prioritou ušetřit dvě procenta mandatorních výdajů a maximalizovat investiční potenciál města. To považuji v době ekonomického útlumu za stěžejní pro rozvoj Ostravy. Současně si stávající koalice vytkla za cíl posílit rozpočty městských obvodů, které hrají klíčovou roli při zajišťování základních potřeb občanů a správě majetku města. Rozpočty obvodů budou v příštím roce díky všem rozpočtovým změnám jak na vládní, tak i místní úrovni navýšeny o částku více jak 500 milionů korun,“ konstatoval primátor města Jan Dohnal.

Rozpočet na rok 2024 počítá s celkovými příjmy ve výši 11,886 miliardy korun, což je o 373 milionů více než v roce 2023. Klíčovým v rámci příjmů je předpokládaný výběr sdílených daní, kde město očekává růst meziročního inkasa o 375 milionů korun. Zdroje pro příští rok dále navyšují převody uspořených a nevyčerpaných prostředků z předchozích let ve výši 3,211 miliardy korun, zapojení zbývající tranše investičního úvěru od České spořitelny sjednaného za výhodných podmínek ještě v roce 2020 ve výši 47 milionů korun a dividend přijatých v roce 2023 od společnosti Ostravské vodovody a kanalizace ve výši 33 milionů korun. Na splátky úvěrů je naopak vyčleněno 421 milionů korun, přičemž úvěrová zadluženost města by se v příštím roce měla snížit na 2,114 miliardy korun.

„Sestavování rozpočtu na rok 2024 byla disciplína vskutku složitá. Se všemi původními predikcemi a předpoklady totiž poměrně významně zamíchal daňový balíček vlády. Podíl na celorepublikovém výnosu sdílených daní bude od roku 2024 pro obce snížen a my jsme se museli s těmito následky popasovat. Nicméně díky úsporám v běžných výdajích, které jsme napříč rezorty provedli, jsme nakonec byli schopni sestavit rozpočet vyrovnaný a zároveň s rekordními výdaji, které budou směřovat do investic ve výši 5,3 miliard korun. Poměr objemu investičních výdajů k celkovému objemu výdajů rozpočtu je tak jeden z nejlepších, který kdy byl. To znamená, že finance lidově řečeno, v Ostravě jen neprojídáme, ale že se snažíme tvořit přidanou hodnotu,“ doplnila Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora pro finance a rozpočet.

Běžné výdaje pro rok 2024 jsou navrženy v celkové výši 9,463 miliardy. V rámci sektorových změn dojde ke snížení běžných výdajů u příspěvkových organizací o 17 milionů korun, v oblasti dotací a grantů dochází k navýšení o 29 milionů a zvýší se neinvestiční dotace městským obvodům o 294 milionů korun. O 71 milionů korun se snižuje částka na dotace obchodním společnostem, kde nejvyšší podíl na tomto poklesu je u dotace na dopravní obslužnost pro Dopravní podnik Ostrava, která se proti schválenému rozpočtu na rok 2023 snižuje o 73 milionů korun, a to zejména vlivem úspor ve spotřebě energií na 2,049 miliardy korun.

Pro městské obvody se ve schváleném rozpočtu počítá včetně rezerv a převodů nevyčerpaných dotací z roku 2023 s částkou 2,797 miliardy korun, což je o 340 milionů korun více než letos. Je to dáno především očekávaným nárůstem sdílených daní a dále navýšením podílu městských obvodů na daňových příjmech města o 1,5 procenta v neinvestiční složce dle dnes schválené novely statutu města. Samostatnými kapitolami v rozpočtu jsou pak rezerva na obnovu bytového fondu obvodů ve výši 60 milionů, rezerva na rekonstrukci hřbitovů ve výši 35 milionů korun. Mezi plánované konkrétní investiční akce obvodů v příštím roce lze zařadit pokračování rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice, hasičské cvičiště v Nové Vsi, rekonstrukci budovy úřadu ve Lhotce, rekonstrukci střechy Základní školy Generála Janka, chráněné bydlení Strmá 1013/3, energetické úspory bytového domu Nájemnická 14 v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, fotovoltaickou elektrárnu na sportovní hale v Krásném Poli, rekonstrukci areálu SKATEPARKU, rekonstrukci objektu krytého sportoviště Ostrava-Dubina, výstavbu Multifunkčního domu Muglinov, revitalizaci parku u DK Poklad, revitalizaci veřejného prostranství FLORIDA v Porubě a celou řadu dalších akcí.