Ostrava se odvolala proti zamítnutí žádosti nutné k výstavbě Severního spoje

2/12 2022

Statutární město Ostrava podalo odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Severního spoje. S tímto závěrem město Ostrava nesouhlasí, rozhodnutí považuje za nezákonné, neboť je nesprávné a v rozporu s právními předpisy.

Ostrava se odvolala proti zamítnutí žádosti nutné k výstavbě Severního spoje

Ilustrační foto. Autor: MMO

Zamítnutí žádosti odůvodnil olomoucký úřad tím, že předložený záměr, dle jeho soudu, nesplňuje požadavky stavebního zákona. Podle Ostravy však zmíněnému rozhodnutí předcházelo řízení, v jehož průběhu došlo k vadám, které mohly mít vliv na jeho správnost a zákonnost. Město například nesouhlasí s postupem stavebního úřadu, který v rozhodnutí přiznal, že rozhodoval na základě nezjištěného stavu věci, což správní řád nepřipouští. Město také zpochybňuje postup stavebního úřadu v případě posuzování namítané kvality prostředí, kdy stavební úřad disponuje podklady, ze kterých je tento stav zřejmý. Podobných pochybení je v rozhodnutí více. S ohledem na tyto skutečnosti jsou dány důvody pro zrušení předmětného rozhodnutí odvolacím správním orgánem a vrácení věci zpět stavebnímu úřadu k novému projednání.

Lze doplnit, že se jedná o klíčovou stavbu zásadní dopravní infrastruktury města, která má být povolována podle zákona o urychlení výstavby. Z důvodu minimalizace případné podjatosti vede povolovací řízení stavební úřad Olomouckého kraje. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla stavebnímu úřadu podána v červnu roku 2020. Odvolání města bude řešit příslušné ministerstvo, jehož rozhodnutí lze očekávat v následujících měsících.