Ostrava podporuje rozvoj knihoven na základních školách

31/3 2022

Čtenářská gramotnost dětí patří mezi prioritní oblasti vzdělávání, zásadní je proto i podpora školních knihoven a zejména podpora pozic školních knihovníků.

Ostrava podporuje rozvoj knihoven na základních školách

Školní knihovna ZŠ Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64

V rámci městem realizovaných projektů byly vybrány základní školy na Ostravsku, téměř dvě desítky pedagogů tak absolvovaly vzdělávací kurz pro školní knihovníky. Definovány byly školy, které projevily zájem rozvíjet školní knihovny, podporovat školní knihovníky a stát se tak příkladem dobré praxe.

Role školních knihovníků je víc než přepestrá. Původně děti vedli k lásce ke knize a četbě, v současnosti učí děti zorientovat se v každodenním množství informací. Školní knihovník je specialista, který také pomůže dětem identifikovat pravdivé informace od fake news, učí děti informační a mediální gramotnosti, kritickému myšlení, práci s knihou, práci s informacemi ve vyučování, stejně jako orientaci v literatuře a dalších médiích. Hledali jsme, proto způsob, jak tyto zásadní součástí vzdělávání podpořit a cestu jsme nalezli prostřednictvím nových projektů,“ Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Město v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II zřídilo pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, která iniciovala podporu pozice školního knihovníka i rozvoj školních knihoven. Školní knihovna není pouhým výpůjčním prostorem, nýbrž místem, fungujícím jako odborná učebna, která může za správných okolností hrát klíčovou roli ve vzdělávání žáků.

Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka a ředitelka základní školy Provaznická Ostrava-Hrabůvka Libuše Přikrylová vysvětlila: „Podporovat školní knihovnu, školního knihovníka, a hlavně podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti napříč všemi obory základní školy se snažíme již od roku 2008, kdy se nám pomocí evropských fondů podařilo nejen zřídit školní knihovnu jako místo setkávání žáků, pedagogů i rodičů, ale zajistit i profesionálního knihovníka, který je velkou oporou nám všem ve škole. Jsme rádi, že se nám daří problematiku čtení a práci s knihou a informace dostávat do povědomí již od mateřských škol, což je pro rozvoj dětí základem pro jejich další růst a pozvolné navázání na další stupně vzdělávání. Děkujeme městu Ostrava za podporuje rozvoje čtenářské gramotnosti, a to nejen pomocí vyhlašovaných dotačních programů, ale také nabídkou vzdělávání široké pedagogické a ostatní veřejnosti včetně rodičů, kteří jsou ti první, kteří mohou dětem podat pomocnou ruku a ke knížce je přivést vlastním příkladem.“

Školní knihovník je kvalifikován jak pro činnost knihovnickou, stejně tak je pedagogem. K rozvoji školních knihoven pomohlo, krom již úvodem zmíněného kurzu, i další vzdělávání školních knihovníků a jejich odborné vedení, proto byla zřízena také role metodika školních knihovníků. V prosinci a lednu proběhly díky projektu též webináře. Cílem projektu bylo zejména nastavení potřebného obsahu pozice školního knihovníka, jeho ukotvení v rámci školy, spolupráce s ostatními pedagogy i nepedagogy, průřezová podpora napříč všemi předměty, pomoc žákům, pedagogům i rodičům, apod.

Čtenářská gramotnost je důležitá nejen pro orientaci v kvantu informací, které se na nás valí, ale také k podpoře dalších gramotností, třeba i té matematické. Ne všechny děti, které přijdou na základní školu mají stejnou startovní pozici jak v rámci rodinného zázemí (v rodině se nečte, chybí příklady, dítěti se nepředčítalo a nepředčítá, nebo jen sporadicky a knihy v domácností jsou spíš výjimkou, pokud nechybí vůbec), tak v rámci zrání - každý jsme holt originál. A tady může nastoupit práce školního knihovníka, kterému se dostává velké výsady, pohybovat se den co den v prostředí, ve kterém děti tráví nezanedbatelnou část svého dne, blíže je poznat, být jim k dispozici nejen o přestávkách, které děti mohou využívat k půjčování knih a trávení svého volného času, povídání si, odpočinku v jiném prostředí, než je třída (zde vítají především klidnější prostředí), ale také při knihovnických besedách a lekcích, prostřednictvím nichž může díky svému osobnímu příkladu a porozumění dětem postupně vyšlapávat cestičku k lásce ke knihám a následně ke čtenářské gramotnosti, posilovat návyky čtení z podnětného prostředí a smazávat handicapy z prostředí nepodnětného. Dovést je k poznání, že čtení není jen povinnost, ve kterou se počáteční chuť naučit se číst často překlopí, ale také radost a zábava, relaxace, odpočinek a třeba i možnost najít odpovědi na otázky, které hledám, když mi není nejlépe nebo když mě něco zajímá. Poznání, že čtení je v neposlední řadě svoboda. A abych nezapomněla na spolupráci s učiteli. Práce školního knihovníka také znamená být k dispozici všem učitelům, vždyť práci s textem je možné rozvíjet napříč všemi předměty,“ detailně přiblížila Lenka Klemšová, školní knihovnice a metodička školních knihovníků.

Školy si však mohly také žádat o podporu z rozpočtu města v rámci programu na podporu rozvoje kvality školství na rok 2022. Díky této podpoře pak mohou školy financovat jak činnost školních knihovníků, tak rozšířit knižní fond jednotlivých knihoven či modernizovat jejich vybavení.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a ze státního rozpočtu ČR.