Ochránci dětí...

17/3 2023

V roce 2022 poskytly v Ostravě pomoc a podporu orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) ve 4 333 případech, a v dalších 3 000 případech pokračovaly v řešení z let předchozích. Prvořadou snahou sociálních pracovníků je zajištění práva dětí na rodičovskou péči a vyřešení situací, kdy dochází k jejich ohrožování. 

Ochránci dětí...

Ilustrační foto. Autor: MMO

Rodičům nabízí veškerou pomoc a podporu, v řešených případech se nejedná o drobné nedostatky v rodičovské péči. I vloni mezi řešenými událostmi byly případy dětí těžce zanedbávaných, případně ohrožených násilím či trestnou činností, děti poškozované vyhroceným rodičovským konfliktem.

Největší podíl vloni tradičně zastávaly situace tzv. kolizního opatrovnictví, čtvrtinu tvořily případy dětí ohrožených různými nedostatky v péči rodičů (rodiny v nevyhovujících podmínkách nebo rizikových životních situacích). Třetí nejpočetnější skupinou jsou děti, které se staly obětí zanedbávání, tělesného nebo psychického týrání, sexuálního zneužívání. Svědky domácího násilí páchaného mezi blízkými se stalo 56 dětí. Nejčastěji týrání, zneužívání a zanedbávání oznamovala školská a zdravotnická či ústavní zařízení, vloni řešil ostravský OSPOD 256 takových oznámení.

Náměstek primátora Zbyněk Pražák, do jehož gesce náleží také sociální oblast, zdůrazňuje společenskou citlivost problematiky, která klade na pracovníky OSPOD značné nároky: „Důležitost orgánů sociálně-právní ochrany dětí spočívá zejména v jejich poslání a povinnosti zodpovědně hájit zájmy dítěte a stávají se tak jeho zástupcem ve všech případech, jimiž se zabývají. Zaměstnanci OSPOD se často dostávají do situací, kdy nestačí ‚pouhá‘ odbornost, a proto jejich práce vyžaduje také značnou míru empatie a porozumění. Zároveň však musí zůstat profesionály, skvěle orientovanými v dané problematice,“ připomíná Zbyněk Pražák. „Za jejich náročné povolání patří každému z nich můj respekt a upřímné poděkování. Nicméně stejné poděkování míří také k těm, kteří ochotně nabízejí svou náruč i své srdce dětem, které potřebují náhradní rodinu.“

Snahou sociálních pracovníků je zachovat rodinu a zajistit právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči, ne vždy je však veškerá snaha zúročena ku prospěchu dítěte. Ani přes poskytnuté poradenství, zprostředkování odborné pomoci, mediace, psychologickou či psychiatrickou pomoc, zajištění materiálního zázemí, rodiče své chování nemění, přijatá pravidla nerespektují, léčbě závislostí se odmítají podrobit, zkrátka veškerou pomoc bojkotují. A tak další skupinou, kterým pracovníci OSPOD pomáhají, jsou i děti, které nemohou z nejrůznějších důvodů žít ve vlastní rodině. Do ústavní výchovy bylo vloni umístěno 88 dětí, 162 dětí se nově dostalo do náhradní rodinné péče (18 dětí bylo osvojeno, 86 umístěno v dlouhodobé pěstounské péči, 47 v přechodné pěstounské péči a 11 dětí bylo svěřeno do dlouhodobé poručenské péče). V Ostravě vyrůstá v dlouhodobé pěstounské péči celkem 856 dětí v 668 pěstounských rodinách. Dalších 21 rodin přijímá děti do pěstounské péče na přechodnou dobu do vyřešení jejich aktuální životní situace.

V Ostravě službu orgánů sociálně právní ochrany dětí zajišťuje Magistrát města Ostravy a dalších sedm pracovišť působí u úřadů městských obvodů Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba, Slezská Ostrava a Vítkovice. Sociální pracovníci zabezpečují službu nepřetržitě v rámci pohotovostí, kdy jsou mnohdy povolávání policisty či strážníky k řešení krizových situací, ve kterých figurují děti a věc nesnese odkladu. Součástí práce OSPOD je i podpora dětí a mladistvých, jejichž chování je rizikové (protiprávní, záškoláctví, užívání návykových látek, ohrožující život a zdraví). V loňském roce pracovníci ostravského OSPOD pomáhali také ukrajinským rodinám, prchajícím ze země zasažené válkou. Celkem poskytli podporu zhruba čtyř stům ukrajinských dětí, které přišly bez doprovodu zákonných zástupců.

Mezi výše zmíněnými tisíci loňskými případy, které OSPOD řešily, byl chlapec, jehož matka druhý den po porodu odešla z porodnice. U dítěte byla prokázána pozitivita na návykové látky. Nemocnice kontaktovala OSPOD, který pro dítě vyhledal pěstouny na přechodnou dobu. Po zajištění bezpečného prostředí pro dítě sociální pracovnice kontaktovala matku, která přiznala užívání drog. Matce bylo doporučeno podstoupit komplexní léčbu, aby mohla převzít dítě do své péče. Matka souhlasila, nastoupila na léčbu ze závislostí. Při péči o nezletilého pěstouni zprvu čelili neklidu dítěte, potížím se spánkem i motorikou. Díky láskyplné péči, cvičení a bezpečnému zázemí se jeho stav zlepšoval, dohnal své vrstevníky, začal chodit...

Výkon služby OSPOD krom odbornosti nárokuje mimo jiné také vysokou míru zodpovědnosti za přijímaná opatření a související dopady na životy dětí. Nezbytná je zvýšená odolnost proti zátěži. Pracovníci často čelí situacím dlouhodobých sporů rodičů o dítě v rámci soudních řízení, ve většině případů si pak samy děti hlavně přejí, aby se rodiče už nesoudili. Další kapitolou jsou pak děti těžce zanedbávané či případně ohrožené násilím, trestnou činností či děti, které se sebepoškozují,“ doplňuje Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Podrobnější informace nejen k činnosti OSPOD, možnosti stát se pěstounem a mnohé další, naleznete na webu socialniveci.ostrava.cz.