Město Ostrava jedná s investorem o okolnostech výstavby mrakodrapu Ostrava Tower

14/10 2021

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání ve středu 13. října rozhodlo o uzavření Dohody o řešení negativních zjištění a dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX, s. r. o. Do šesti měsíců od uzavření kupní smlouvy bylo provedeno právní a technické due diligence (dále prověrka), načež investor žádal úpravu smlouvy v některých částech. O jednotlivých bodech město s RT TORAX intenzivně jednalo.

Město Ostrava jedná s investorem o okolnostech výstavby mrakodrapu Ostrava Tower

Budoucí podoba objektu Ostrava TOWER. Vizualizace: MMO

Je na místě připomenout skutečnost, že město na svém minulém jednání zastupitelstva schválilo záměr změny kupní smlouvy spočívající v úpravě urbanisticko-architektonického návrhu zástavby dotčených pozemků a města. Tento krok byl nezbytnou podmínkou pro uzavření dodatku ke smlouvě.

Po mnoha intenzivních jednáních za účelem dosažení řešení jednotlivých skutečností byla aktuálně projednána a schválena dohoda, která fixuje dosažený konsenzus podstatné části zjištění z prověrky. Jedná se o především o součinnost při realizaci projektu (např. nakládání se zeminou, řešení pažících konstrukcí, specifikovány byly události způsobené vyšší mocí i povinnost investora uvést pozemek do původního stavu při odstoupení od smlouvy aj.).

Dohoda zároveň obsahuje možnost dalšího jednání s investory o otázkách, na kterých prozatím shoda nalezena nebyla. Je zapotřebí nalézt řešení i v dalších záležitostech projektu, v řešení jsou termíny realizací jednotlivých fází díla, milníků výstavby, stejně jako otázky smluvních pokut či záruk, které má investor městu nabídnout.  

Projekt mrakodrapu Ostrava TOWER je jedinečný svým charakterem, nesrovnatelný s jinými projekty v regionu a pro město může být velmi přínosný. Nejedná se přitom pouze o samotný objekt mrakodrapu, ale také o řešení širšího okolí. Chceme proto soukromému investorovi k jeho realizaci vytvořit vstřícné podmínky. Přesto však v této chvíli ještě existují otázky, na které je potřeba teprve najít shodu reflektující specifičnost projektu, zároveň je však z hlediska města nezbytné udržet odpovědnou a stabilní pozici a jištění i pro extrémní variantu, kdy se projekt nepovede zrealizovat. Další prostor k řešení podmínek je tak v tom případě zcela na místě,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města. Jednání mezi městem a investorem tak budou pokračovat. Prodloužena byla lhůta k řešení okolností, na kterých se město s investorem prozatím nedohodlo, a to do prosince roku 2021.