Město ocenilo výjimečné pedagogy

1/4 2022

Příjemnou tradicí se stalo každoroční ocenění výjimečných pedagogů, kteří dosáhli vynikajících výsledků ve své pedagogické práci a jsou inspirací pro své kolegy.

Město ocenilo výjimečné pedagogy

Oceněné pedagogy přivítala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. Foto: Jiří Zerzoň

U příležitosti Dne učitelů se město rozhodlo ocenit deset pedagogů ve dvou kategoriích „pedagogická osobnost“ a „ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost.“ Slavnostní akce se uskutečnila dne 31. března 2022 a poděkování se oceněným dostalo z rukou náměstkyně primátora pro školství a sport Andrey Hoffmannové na půdě Magistrátu města Ostravy.

Ocenění se dostalo učitelkám a učitelům, jejichž působení se dětem nesmazatelně zapíše do paměti a často předznamenává jejich další kroky na cestě za vzděláním. Děti své učitele milují, díky nim pak na školu rády vzpomínají. Oceněné spektrum pedagogů je velmi široké, od učitelů, věnujících se specifické výuce jazyků k realizaci rozličných projektů. Poděkování se dostalo též ředitelům škol a významnou kategorií oceněných jsou učitelky, které se této profesi věnují prakticky celý svůj život. Jsou často vzorem i inspirací nám ostatním. Poděkování však náleží všem učitelům, kteří se podílí na vzdělávání dětí, neboť dokázali čelit novým podmínkám při výuce v době pandemie a situaci zvládli skvěle. Nyní učitelé pomáhají při prvních krůčcích vzdělávacího procesu ukrajinských dětí u nás. Velmi si cením úsilí každého z nich,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Oceněné pedagogy nominovali zřizovatelé či ředitelé škol, pedagogické kolektivy nebo školské rady. Návrhy pak posoudila komise pro vzdělávání, vědu a výzkum dle stanovených kritérií, návrh projednala rada města a následně 23. března schválilo zastupitelstvo.

 

Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost

 1. Marie Bulavová, učitelka, MŠ Křižíkova 18, Ostrava

Paní učitelka se stala stabilním pilířem mateřské školy. Obdivuhodný je její životní elán. Věnuje se velmi potřebné logopedické prevenci. Má vysoké pracovní nasazení, láskyplný přístup a zapojení do veškerého dění mateřské školy. Pro svou vstřícnost, zodpovědnost, otevřenost a srdečnost je velice oblíbená nejen u dětí, ale i u rodičů
a také v celém kolektivu. Kolegyním ochotně předává své životní zkušenosti a je pro ně nevyčerpatelným zdrojem profesní inspirace.

2. Iva Plačková, učitelka, MŠ, Na Pláni, O.-Nová Bělá

Práce je pro paní učitelku posláním a koníčkem. Dětem rozdává neskutečnou lásku, každý den přichází k dětem pozitivně naladěna. Snaží se v každém dítěti vyzdvihnout jeho silné stránky a začlenit jej do kolektivu. Dětem zasvětila celý svůj život. S neutuchající energií působí ve své pozici již 40 let. Každé dítě vnímá jako individualitu, autoritativní vedení je jí cizí.

3. Mgr. Petra Dolbová, učitelka, ZŠ Komenského 668, O.-Poruba

Učitelka 1. stupně základní školy.  Ve škole zavedla vyučování matematiky podle prof. Hejného a tandemovou výuku. Ve svých hodinách aplikuje aktivizační metody, které rozvíjejí především čtenářskou a matematickou gramotnost. Věnuje se výuce nadaných žáků, pro které připravuje speciální výukové lekce. Vede své žáky ke kreativitě a osobnímu rozvoji. Vytvořila bohaté portfolio vlastních výukových materiálů. Intenzivně studuje anglický jazyk a spolupracuje na zavádění výukových metod Body English a Jolly Phonics.

 

Ocenění pedagogických osobností 2022

4. Bc. Lenka Anežková, ředitelka, MŠ Požární, Slezská Ostrava

Její zkušenosti a odborné znalosti se odrážejí především v přípravě kvalitních vzdělávacích aktivit pro děti i rodiče. Nabízí moderní výuku programu „Začít spolu,“
ve kterém učí děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Je členkou řídícího výboru a pracovní skupiny pro rovné příležitosti Místního akčního plánu města Ostravy a za městský obvod Slezská Ostrava je aktivní členkou Komise pro rodinnou politiku Rady městského obvodu Slezská Ostrava. Jako odborník v oblasti řízení škol se za Českou školní inspekci účastní konkurzních řízení jako členka konkurzní komise.

5. Mgr. Iva Bazalová, učitelka, ZŠ Provaznická 64, O.-Hrabůvka

Paní učitelka učí anglický jazyk, ruský jazyk a občanskou výchovu. Vede předmětovou komisi cizích jazyků a více jak 12 let je patronkou školního žákovského parlamentu. Její žáci se umísťují na významných předních místech v cizojazyčných školních, okresních i krajských soutěžích. Paní učitelka je ve výuce metodicky velmi zdatná, její hodiny jsou inspirativní a motivující, žáci se rádi učí. Její hodiny, kdy využívá zajímavých možností výuky, jako jsou cizojazyčné časopisy, stolní hry, poslechové i obrazové materiály, videa, webové stránky na procvičení poslechu, gramatické struktury, slovní zásoby i kvízy, jsou velmi zajímavé. Připravuje a realizuje projekty školy, podílí se na organizaci příprav výročí školy, zapojuje se do školních aktivit.

6. Mgr. Radka Hanusová, ředitelka, ZŠ Gebauerova 8, Ostrava

Na škole působí 30 let. Pracuje převážně s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Za tuto dobu se stala velmi výraznou pedagogickou osobností. Pomáhá žákům k začleňování do hlavního vzdělávacího proudu, vede děti k toleranci. Je také manažerka, která se snaží získávat nemalé finanční prostředky z různých zdrojů a tvořit tak odborné, atraktivní a příjemné prostředí ke vzdělávání. Vylepšuje a modernizuje prostředí obou školních pracovišť. Za jejího působení se podařilo realizovat nemálo projektů, mnohé z nich jsou považovány za pilotní např. „Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí“ a „Koncepce školy s rozšířenou výukou estetické výchovy.“ Oceněná je příkladem pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Veškerým svým jednáním vytváří příznivou atmosféru na obou pracovištích školy.

7. Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., ředitel, ZŠ a MŠ B. Dvorského 1, O.-Bělský Les

V současné době působí jako ředitel sportovně zaměřené školy. Kromě organizování sportovních aktivit se věnuje podpoře žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
a podpoře talentovaných žáků. Věnuje se publikační činnosti, pro školu v rámci projektů získal několika miliónové finanční prostředky pro školu – „Projekt ČEZ“, „Dejme šanci talentům“, „Dejme šanci jazykům“, „Do všech koutů zajdi“, Šablony II, III, podpora digitální výuky, „Podpora vzdělávání cizinců na školách“ atd. V rámci sportovních aktivit spolupracuje s FC Baník Ostrava, HC Vítkovice Ridera, Atletika Poruba, Snakes Ostrava, Florbal-Vítkovice. Škola spolupracuje s Mensou, je zapojena do projektu „Abeceda peněz“, „Ostravských sportovních her.“

8. Mgr. Petr Neshoda, ředitel, ZŠ Ukrajinská 1533, O.-Poruba

Za dobu jeho působení se škola stala „Školou pro všechny.“ Jako jediná škola v Porubě je vybavená dvěma moderními jazykovými laboratořemi, díky nimž může poskytovat kvalitní a atraktivní jazykové vzdělání. Využívá nejen výuky metodou CLIL, ale také lekcí s rodilou mluvčí, která pro žáky vede i odpolední kroužky konverzace. Ve škole se rozvíjí jazykové vzdělávání, kariérové poradenství, vzdělávání cizinců, čtenářská gramotnost, podpora talentů, digitální výuka apod.  Též zde byla otevřena první běžná třída s Montessori prvky výuky. V době pandemie škola působila jako „určená“ škola pro děti zaměstnanců v 1. linii. Zřizovatel si cení u ředitele jeho aktivity, odborných znalostí, přirozené autority, osobního přístupu a vynikající spolupráce. Je vstřícný, otevřený a velmi lidský. Je oporou nejen všem zaměstnancům školy, ale i dětem a rodičům.

9. Mgr. Věra Rymiecová, ředitelka, ZŠ a MŠ Krestova 36A, O.-Hrabůvka

Jako ředitelka školy od r. 2019 naplňuje svou vizi popsanou ve své koncepci „Škola pro všechny.“  Ve škole je rozšířená výuka výtvarné a hudební výchovy. Výuka anglického jazyka je rozšířena o metodu CLIL. Ředitelka zajišťuje i cizí zdroje financování z projektů IROP, Šablony, Erasmus+, projekty města a další. Velkou pozornost věnuje ředitelka podpoře nadání dětí v základní i mateřské škole. Škola se zapojila do aktivit, které pomáhají seniorům. V rámci participativního rozpočtu navrhla ředitelka projekt na vybudování mezigeneračního hřiště, které bude sloužit při spolupráci dětí a žáků se seniory a pro mezigenerační učení.

10. Mgr. Jana Vahalíková, učitelka, ZŠ a MŠ Staroveská 62, O.-Proskovice

Paní učitelka publikovala na metodickém portálu Rámcového vzdělávacího programu odborné články o využití žákovského portfolia v hodinách anglického jazyka. Nadstandardní práce při projektovém vyučování, experimentální ověřování vzdělávacích a výchovných postupů a metod, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných žáků, významná mimoškolní činnost. Je metodickou oporou pro kolegyně. Vytvořila sady výukových materiálů pro výuku angličtiny a výuku metodou CLIL. Připravuje ukázkové hodiny pro kolegyně. Zpracovává projekty a zapojuje se do mezinárodních programů. Je vzorem pedagogické práce pro ostatní.