Klienti jsou s Domovem Slunečnice podle průzkumu spokojeni

14/1 2020

Výsledky ankety spokojenosti, kterou v Domově Slunečnice prováděl Magistrát města Ostravy, jsou hotovy. Ukazují, že většina klientů i jejich rodinných příslušníků je s péčí v domově spokojena. Na otázky z dotazníku odpovídali také zaměstnanci, většina vyjádřila kladný vztah k práci v zařízení.

Klienti jsou s Domovem Slunečnice podle průzkumu spokojeni

Domov Slunečnice Ostrava. Foto: www.domovslunecnice.ostrava.cz

Kvalitu poskytovaných služeb prověří ještě podrobný průzkum kvality služeb porovnávající Slunečnici s ostatními podobnými zařízeními v Ostravě. Vypracuje ho externí firma. V současné době se finalizují zadávací podmínky pro připravované výběrové řízení na zpracovatele této zakázky.

Anketu spokojenosti formou dotazníkového šetření v domově organizoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu loni v listopadu. Byla součástí opatření, které přijalo město Ostrava po sérii odvysílaných televizních reportáží kritizujících péči v Domově Slunečnice. Otázky byly adresovány klientům a jejich blízkým a také zaměstnancům domova. V obou případech se do šetření zapojilo přes třicet procent respondentů, což je prakticky dvojnásobek zapojených lidí, než v minulosti. Dotazy byly v porovnání s předchozími šetřeními více zaměřeny na aktuální atmosféru v domově, na mezilidské a pracovní vztahy a také na chování zaměstnanců.

Většina klientů, bezmála 90 procent, se podle svého vyjádření v domově cítí dobře, nikdo nezvolil variantu velmi špatně. Chování a vystupování zaměstnanců hodnotí klienti i jejich blízcí v 89 procentech případů kladně. Pětadvacet procent klientů ale zmínilo i nějaké negativní zkušenosti, svědectví nevhodného chování zaměstnanců uvedlo 20 procent odpovídajících. Klienti a jejich blízcí také upozorňují na některé nedostatky v organizaci práce a řešení stížností, uvítali by zlepšení kvality stravy a rozšíření nabídky aktivizačních činností.

Přestože většina dotázaných zaměstnanců uvedla, že má ke své práci kladný vztah, ve svém hodnocení byl personál domova kritičtější než klienti a jejich rodiny. Šedesát pět procent respondentů je rádo, že může pracovat ve Slunečnici, 53 procent by domov doporučilo také novým zaměstnancům. Pracovníci ale upozornili na váznoucí komunikaci mezi jednotlivými útvary a jejich vedoucími a v některých případech na dlouhodobé neřešení problémů, nedostatek pracovních pomůcek, zdravotního personálu i zaměstnanců v přímé péči, na špatnou organizaci práce i plánování směn, na nízké platové ohodnocení. Vadí jim malá podpora a motivace ze strany vedení a zcela omezené možnosti kariérního růstu. Přesto většina zaměstnanců, celkem 56 procent, hodnotila atmosféru na pracovišti jako dobrou.

Výstupy z aktuálního šetření se nijak zásadně neliší od těch, které vzešly ze šetření v předchozích letech. I v minulosti byli klienti i jejich rodinní příslušníci většinou spokojeni a doporučili by zařízení svým známým, stejně jako zaměstnanci Domova Slunečnice. Chování zaměstnanců ke klientům hodnotili respondenti většinou kladně.

Už deset pohovorů s klienty i zaměstnanci měl interní psycholog, který v domově poskytuje své služby od loňského listopadu. Jejich cílem je nabídnout konkrétním lidem psychologickou pomoc a zároveň navrhnout optimální řešení pro vylepšení interních vztahů mezi zaměstnanci domova, pracovat na prevenci jejich vyhoření, upozornit na problémy, které trápí klienty, a hledat způsoby, jak je eliminovat. Zájem o pohovor s psychologem projevilo šest klientů, jeden v doprovodu rodinného příslušníka a čtyři zaměstnanci.

Čtyři klienti, čtyři zaměstnanci, jeden rodinný příslušník s poděkováním, jeden jako doprovod a jeden zájemce o službu již využili nově zavedené dny otevřených dveří u ředitele. K dispozici je pravidelně každé pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. „Zaměstnanci se zajímali o personální obsazenost směn a o mzdy. Klienti řešili kvalitu stravy, požadavek na změnu pokoje, praní prádla a možnost zajištění bezdrátové náramkové signalizace pro větší bezpečí klientů," uvedl ředitel Domova Slunečnice Radek Baran.

Domov nyní dělá analýzu vnitřních norem i standardů kvality včetně jednotlivých metodik. Cílem je navrhnut změny těch nevyhovujících. Zároveň se připravují testy a pohovory se zájemci o pracovní pozici vedoucí sociálně zdravotního útvaru, která v závěru loňského roku ukončila pracovní poměr.

V prosinci se rozšířil počet schránek důvěry z 16 na 27, přičemž jedna z nich zůstává mobilní. V minulém měsíci v nich autoři nechali jeden děkovný dopis, jeden podnět a jednu stížnost. Zvedl se také počet interních kontrol. Sociální útvar domova jich dělal deset, dvanáct jich provedl ošetřovatelský útvar a tři ředitel. Důsledkem kontrol, které narazily i na některé nedostatky v péči, bylo udělení dvou výtek konkrétním pracovníkům kvůli porušení pracovního řádu.

Ostravský primátor Tomáš Macura vyzval v prosinci rodinné příslušníky a další blízké osoby klientů Domova Slunečnice, ale i dalších obdobných sociálních zařízení města Ostravy, aby se přihlásili se svými svědectvími, pokud se setkali s případy nevhodného chování personálu k jejich blízkým. Odborům magistrátu města následně přišlo 19 oznámení a podnětů. V jednom případě podnět, který mohl mít charakter možného zanedbání péče a nevhodného chování pracovnic Domova Slunečnice Ostrava, pracovníci magistrátu předali Policii České republiky pro podezření ze spáchání přestupku či trestného činu. Na ostatní úřad odpověděl přímo pisatelům. Většinou se jednalo o obecná vyjádření, která se týkala chování a vystupování vedení domova, některá byla pochvalná a jiná obsahovala povzbuzení k zvládnutí situace.

Aby zvýšil kvalitu péče o klienty, zavádí domov od letošního roku Standard nutriční péče - kontrolu nutričním terapeutem a ošetřovatelským personálem při změně zdravotního stavu klienta.

V reakci na poptávku klientů, kteří by uvítali pestřejší možnosti trávení volného času, domov dále zařazuje do nabídky nové aktivity a plánuje jejich větší propagaci. Vedle pravidelných denních aktivit je jen na leden připraveno šest nových akcí, například společenský ples pro klienty a rodinné příslušníky, bingo v zimní zahradě, hobby dřevařská dílna, projekt putování českým venkovem, nebo pečení v retro kuchyňce.

Problematikou kvality poskytovaných služeb v Domově pro seniory Slunečnice a v ostatních zařízení poskytujících sociální služby se bude vedení města i nadále zabývat a informovat o nich veřejnost mimo jiné prostřednictvím médií.