Dotační program na obnovu reklamního označení provozoven

29/1 2020

Ostrava se aktivně zabývá veřejným prostorem a připojila se k řadě měst, které se pustily do řešení problematiky reklamního smogu. Chce tak chránit urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru před nevkusnou, okolí nepřizpůsobenou, a velikostně nepřiměřenou reklamou.

Dotační program na obnovu reklamního označení provozoven

Z manuálu umísťování reklamy města Ostravy. Ke stažení na www.ostrava360.cz

Problematiku vizuálního smogu řeší schválené Nařízení města o regulaci reklamního smogu v Ostravě. Nová pravidla pro umisťování reklamy platí od ledna tohoto roku. Hlavním cílem je kultivace veřejného prostoru, ne zákaz reklamy. Ve městě je však celá řada například reklamních označení provozoven, která nedisponují žádoucí úrovní a v důsledku toho veřejný prostor degradují. Se záměrem tento stav výrazně zlepšit připravilo město dotační program na podporu obnovy reklamního označení provozoven. Cílem je využit finanční motivace a dosáhnout postupné výměny stávajících, již instalovaných nevhodných reklamních označení provozoven za taková, která snesou vysoké nároky na umístění v nejvýznamnějších částech města. Majitelé provozoven tak mají možnost čerpat dotaci až do výše 30 tisíc korun na obnovu reklamního označení jejich provozovny.

Rada města 1. října 2019 schválila Nařízení o regulaci reklamního smogu ve městě Ostrava, kterým od 1. ledna 2020 mění pravidla pro venkovní reklamu.
„Těmi se mají řídit také majitelé provozoven a podnikatelé při označování svých provozoven nebo umisťování reklamy na svou podnikatelskou činnost. Nařízení neplatí na celém území města, ale pouze na těch veřejně přístupných místech, která jsou pro obraz města typická, významná a jedinečná. Jedná se o nejvýznamnější ulice, náměstí a památkové zóny. Našim záměrem není podnikatelské subjekty omezit v jejich činnosti, naopak - cílem je vizuálně vyčistit prostor, ve kterém jejich provozovna v důsledku reklamního smogu nyní nevyniká. Právě ve spolupráci s podnikateli můžeme veřejný prostor kultivovat a nabídnout přehledné, vkusné a čitelné prostředí pro jejich obchodní činnost. Vedle Manuálu pro umísťování venkovní reklamy je dotační program dalším krokem, kterým jdeme podnikatelům vstříc," dodává náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Reklamní označení provozovny, pokud jsou zpracována na vysoké grafické, materiálové a řemeslné úrovni, jsou schopny veřejný prostor města obohacovat a vhodně doplňovat. V posledních desetiletích však vznikla celá řada reklamních označení provozoven, zejména obchodů, která žádoucí úrovní nedisponují a v důsledku toho veřejný prostor nadále degradují. Se záměrem tento stav výrazně zlepšit město vyhlašuje dotační program: „Podpora obnovy reklamního označení provozoven na území města Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu v roce 2020". Ten si klade za cíl s využitím finanční motivace dosáhnout postupné výměny stávajících, již instalovaných nevhodných reklamních označení provozoven za taková, která snesou vysoké nároky na umístění v nejvýznamnějších částech města. Dotace bude podporovat kvalitu návrhu a úroveň provedení reklamního označení provozoven na území města Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, konkrétně na úhradu nákladů na grafický návrh reklamního označení provozovny, jeho výrobu a instalaci.

O dotaci mohou žádat podnikající fyzické nebo právnické osoby, jejichž provozovna se nachází v zájmovém území a jejichž označení provozovny v současném provedení neodpovídá doporučením dle Manuálu umísťování reklamy v rámci projektu OSTRAVA 360°. Cílem je podpořit především menší podnikatele, kteří nedisponují finančními prostředky na odborný tým zabývající se reklamním marketingem. Proto jsou oprávněnými žadateli ti, jejichž celkový obrat za uplynulé účetní období nepřekročil 10 milionů korun. Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 3 tisíce korun, maximální výše poskytnuté dotace činí 30 tisíc korun. Město se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 70 %. Celková výše alokované částky je 3 miliony korun. Na dotaci tak dosáhne minimálně 100 ostravských provozoven. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020. Žádosti budou zpracovány ve dvou termínech a to v květnu a září 2020, případně do vyčerpání alokovaných finančních prostředků. Každá žádost bez formálních a věcných nedostatků bude posuzována pracovní skupinou administrátora dotačního programu po obsahové stránce. Orgány města rozhodnou o poskytnutí dotací nejpozději do 30. 9. 2020. Dotační program se netýká provozoven vzniklých ode dne nabytí účinnosti uvedeného Nařízení tj. 1. 1. 2020.

Pro lepší orientaci v problematice reklamního smogu vydalo město Manuál umísťování reklamy města Ostravy. Ten přináší návod, jak rozeznávat vhodná a vkusná řešení a názorně prezentuje reklamy nevhodné. Pomoci má především podnikatelům a majitelům provozoven zorientovat se v problematice venkovních reklam a jejich povolování, posoudit vhodné či nevhodné řešení. Manuál doplňuje Nařízení o regulaci reklamního smogu a spolu s dotačním programem na podporu obnovy reklamního označení provozoven na území města Ostravy tvoří základní pilíře projektu „OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů", jehož cílem je kultivace veřejného prostoru a zamezení šíření nevkusné a často také ilegální reklamy v Ostravě. Informace jsou k dispozici na webu www.ostrava360.cz.

Detailní podmínky podpory obnovy reklamního označení provozoven, včetně žádosti jsou k dispozici na tomto odkazu.