Dopravní stavby za ušetřené miliony z evropských zdrojů

19/4 2012

V rámci realizace a přípravy projektů zařazených do integrovaných plánů rozvoje města (IPRM) Ostravy se v uplynulých měsících podařilo ušetřit cca 165 mil. Kč. Některé projekty byly vysoutěženy za méně než 50 procent původních nákladů. Uspořené prostředky umožňují rozšířit portfolio projektů v rámci ostravského IPRM  ucházejících se o cca 1,5 miliardy korun vyčleněných pro spolufinancování z fondů EU.

Dopravní stavby za ušetřené miliony z evropských zdrojů

K foto: Dolní oblast Vítkovice (na snímku) propojí s městským dopravním systémem Prodloužená Ruská

Na základě těchto faktů byl například nedávno do IPRM Ostravy zařazen projekt „Prodloužená ulice Ruská“, který umožní lepší dopravní obslužnost industriálních památek v Dolní oblasti Vítkovic a v budoucnu zpřístupní rozvíjející se oblast Nové Karoliny z jižní strany. Dalším projektem s předpokládanými náklady ve výši 240 mil. Kč, které se díky úsporám podařilo do spolufinancování zařadit, jsou „Propojení komunikací Pavlovova – Plzeňská“ v Ostravě-Zábřehu

 

Prodloužená ulice Ruská 

Nejpozději v září letošního roku bude zahájena stavba dopravního napojení tzv. Prodloužené ul. Ruské, která napojí Dolní oblast Vítkovice na stávající městský dopravní systém. Nová komunikace naváže na stávající ul. Ruskou v oblasti jejího křížení s ul. Místeckou (podjezd). Bude téměř 600 metrů dlouhá, 18 metrů široká a povede od stávající Ruské k Science Technology centrum Ostrava. Součástí návrhu jsou dva jízdní pruhy s podélnými parkovacími stáními pro provozní obsluhu Plynojemu, VI. ústředny (stání taxislužby, stání pro výstup z autobusů, osobních vozů aj.) a rezerva pro obousměrný tramvajový pruh. Navazující kolmá část bude mít délku 506 m a šířku 22,6 m. Její součástí jsou čtyři jízdní pruhy a rezerva pro obousměrný tramvajový pruh. Výjezd na ul. Místeckou bude mít cca 150 m a dva jízdní pruhy. Záměrem je vytvoření kruhové křižovatky, do které povedou nově řešená páteřní komunikace Dolní oblasti a také ulice Vítkovická, Železárenská, Místecká a navazující komunikace ústící do nového územního celku Karolina. Součástí realizace nové páteřní komunikace budou přeložky inženýrských sítí, nové inženýrské sítě vč. dešťové kanalizace, veřejné osvětlení, dopravní značení, demoliční práce nutné pro výstavbu komunikace, přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí, terénní a sadové úpravy. Předpokládané náklady před uzavřením výběrového řízení jsou 294 mil. Kč.  

Řešení tohoto projektu najdete zde  

Propojení ulic Pavlovova – Plzeňská 

Stavba za v projektové dokumentaci odhadnutých 150 milionů korun bude zahájena nejpozději v říjnu 2012. Zajistí přímé propojení ulic Výškovické a Plzeňské v obvodu Ostrava-Jih. Součástí návrhu je mimoúrovňové převedení průchodu pro pěší a cyklisty přes ul. Plzeňskou, se zajištěním bezbariérového přístupu na tramvajové zastávky MHD. Silniční propojení bude úrovňové s pravým odbočením z ul. Plzeňské a s pravým odbočením z ul. Pavlovovy. Komunikace Pavlovova bude mít živičný povrch a po stranách ji budou lemovat zvýšené betonové obruby. Na stavbu navazuje kolejové propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské a výstavba cyklostezky.      

Model propojení obou ulic najdete zde