Brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi čeká proměna v novou čtvrť „Pod Žofinkou“

16/6 2022

Nová čtvrť pro 12 tisíc lidí s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou městskou třídou pohodlně propojující centrum Ostravy s Dolními Vítkovicemi. Tak zní dlouhodobý záměr s brownfieldem, kterému se v místě říká Pod Žofinkou, podle historické huti, ve které se zde před mnoha lety vyrábělo železo. Město Ostrava společně s vlastníkem brownfieldu společností pod Žofinkou s.r.o.představili veřejnosti koncepční urbanistickou studii na využití tohoto strategického území zpracovanou sdružením 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar.

Brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi čeká proměna v novou čtvrť „Pod Žofinkou“

A nejen to. Představen byl záměr rozvoje širšího zájmového území včetně samotné Černé louky a Dolní oblasti Vítkovice.

Brownfield „Pod Žofinkou" na pomezí lokalit Karolina a Dolní Vítkovice má velikost 18,78 hektarů a patří mezi strategické rozvojové zóny města, zařazené do našeho strategického plánu Fajnova. Celé zájmové území pak necelých 100 hektarů. Je proto zásadní, že jsme nalezli základní shodu s vlastníky i klíčovými aktéry jak na principech území, tak snad i na postupu prací. V nejbližší době předložíme zastupitelstvu města návrh memoranda o spolupráci a zahájíme návazné přípravné práce," řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Území Pod Žofinkou je orámované ze dvou stran kolejemi, ze třetí pak řekou Ostravicí, zároveň se v současné době jedná o uzavřený areál, tedy fakticky bariéru v území, pěšky je tak možné území obejít pouze kolem nádraží Ostrava – Střed, autem pak přes ulici Místeckou. Návrh, kterému předcházela důkladná analytická část, pracuje s postupným vznikem čtyř přímých spojení a byl zpracován v několika scénářích, a to v návaznosti na absorpční potenciál města. Scénář minimální definuje minimální rozsah, při kterém se vyplatí do území investovat. Maximální scénář naopak stanoví limitní kapacity území a města. K realizaci je pak doporučen scénář optimální, který předpokládá koncentraci až 12 tisíc nových potenciálních obyvatel a uživatelů území, z toho až 7600 trvale bydlících. V praxi si lze rozdílnost scénářů představit v hustotě zástavby a výšce nově vznikajících objektů.

Scénáře vychází z navrhované urbanistické koncepce, cílem je multifunkční využití území, kombinace bydlení, administrativy a služeb. Zpracována je dopravní i krajinářská část.

„Území Pod Žofinkou je spícím pokladem Ostravy. Proto jsme se pokusili navrhnout část města, která propojí dva klíčové fenomény Ostravy – centrum a Dolní Vítkovice a podpoří jejich význam. Studie naznačuje možnou strukturu města pro jedenadvacáté století, města s vysokou kvalitou života. Území se může stát architektonickým vyvrcholením nové části centra města. Klíčové je propojení rovnou a širokou městskou třídou s tramvají," řekl profesor Roman Koucký.

„Scénáře jsou navrženy tak, aby umožnily maximální flexibilitu v přístupu a čase s ohledem na měnící se socioekonomické, ale i technologické podmínky, nové tendence v organizaci práce a formách bydlení, rostoucí význam vzdělání, ale také nutnou změnu přístupu k enviromentálním otázkám a mobilitě obyvatel a mnoha dalším oblastem. Město by mělo hledat všechny dostupné nástroje a přístupy, které zmíněnou flexibilitu v potřebné míře umožní. Je také důležité, aby rozvojové plány a z nich plynoucí prostorová a kapacitní řešení, nebyla restriktivní, ale naopak byla zdravě a dostatečně ambiciózní, aby trvale vytvářela dostatečný převis potenciálů a příležitostí a nikoliv deficity a nedostatek," uvedl spoluautor studie Tomáš Ctibor.

Pro město jako celek je na návrhu skutečně stěžejní jeho základní struktura. Navrhovaný bulvár, přes kilometr a půl dlouhá městská třída obsahující i tramvajovou trať má za cíl propojit Smetanovo náměstí a Vítkovice. Zasahuje tak významně širší území, než je nyní zpracováno v rámci lokality Pod Žofinkou. Následujícím krokem města proto bude prověření návrhu v celém dotčeném území, především v zastavěné části města, od Černé louky, které aktuálně zpracovává MAPPA, po Trojhalí a zároveň příprava podkladů pro nutnou změnu územního plánu," upřesnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

O tom, jak široké území koncept ovlivňuje, hovořil na debatě Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA. Z pohledu celého města je klíčové propojení centra Moravské Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice skrze lokality, které jsou v různém stavu realizace. Pokud se Ostrava má v těchto místech rozvíjet, potřebuje, aby byly propojeny a sjednoceny městskou třídou, která území pomyslně otevře a vtiskne mu novou identitu. V budoucnu by v území mohlo bydlet až 24 000 lidí.

Jednou z důležitých částí je území Černé louky, kde se už nyní podnikají kroky k tomu, aby zde mohl vzniknout park u řeky Ostravice s prstencem nových budov. Ateliér MAPPA začal pro Černou louku zpracovávat územní studii, její koncept bude veřejnosti představen v létě, dokončení se odhaduje do konce roku.

Protože záměr významně ovlivňuje i samotné území Dolní oblasti Vítkovice, bylo nutné redefinovat také budoucí rozvoj této jedinečné lokality.

Jan Světlík, autor vize proměny Dolních Vítkovic a hlavní vlastník společnosti Vítkovice, a.s. se domnívá, že si Ostrava takovouto proměnu zaslouží. „S architektem Josefem Pleskotem jsme při úvahách o rozvoji Dolních Vítkovic už před několika lety dospěli k závěru, že by se Ostrava měla osmělit vybudovat širší centrum a že ideální by pro to bylo území podél řeky Ostravice. Nabízí se cestou k Dolním Vítkovicím a tok řeky je pro člověka naprosto přirozené místo k osídlení. Kolem řek se města rozrůstají po staletí," uvedl.

Architekt Josef Pleskot na akci představil další plány rozvoje Dolní oblasti Vítkovice, které se odehrají na ploše zhruba 20 hektarů. Řekl: „Území vymezené ulicemi prodloužená Ruská a prodloužená Vítkovická a železničním koridorem od východu tvoří plochu zaobleného trojúhelníku. Jeho severojižní strana je dlouhá více než 600 metrů. Naprosto jedinečné a specifické území přímo sousedící s národní kulturní památkou DOV si zaslouží, aby bylo vyřešeno nejen originálně, ale i s předpoklady dokonale energeticky udržitelného města těsně spjatého s kvalitním přírodním parterem v duchu MĚSTO-PARK. Parkové město může nabídnout až 1600 rozmanitých bytů pro více než 4000 obyvatel, a také mnoho čtverečních metrů pro služby a občanskou vybavenost."

Celé rozvojové území může vytvořit růstovou zónu historického centra, jehož struktura a kapacity byly založeny v 19. století, a vytvořit fungující a uživatelsky komfortní kompaktní urbánní strukturu i s navazujícími lokalitami. V území se nachází výrazná příležitost založit Ostravu 21.století a velmi těsně ji propojit s historickým městem a pomoci jeho „znovuzrození". V takto vystavené strategii mluvíme nikoli o krátkodobém horizontu příštích pěti let, ale o dlouhodobé vizi a perspektivě Ostravy, která ambiciózně nastavuje maximálně možný scénář svého rozvoje a motivuje k jeho naplnění.

Práce na základních projektových podkladech pro definici zástavby v celém území a změnu územního plánu zaberou zhruba 1,5 roku. První faktické realizace k propojení území by mohly být realizovány do 5 let. Brownfield Pod Žofinkou prochází sanací, která bude podle předpokladů dokončena v roce 2031.

Propojení centrum-DOV