Rada města

Rada města má 11 členů. Tvoří ji primátor, náměstci primátora a radní zvolení zastupitelstvem města.

Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu města. Do její působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, plnění funkce valné hromady u společností, v nichž je město jediným akcionářem nebo společníkem, zřizování komisí a řízení jejich činností, rozhodování o organizační struktuře magistrátu, zřizování jednotlivých odborů, jmenování vedoucích odborů, stanovení pravidel pro přijímání a vyřizování peticí a stížností, vydávání nařízení města, uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.
Schůze rady města se konají pravidelně podle schválených termínů schůzí rady města. Jednání rady města jsou neveřejná.

 

Složení rady 

Termíny schůzí

Usnesení, výsledky hlasování, pozvánka, dodatek

Jednací řád

Komise rady

Odborné pracovní skupiny