Jednací řád

 O b s a h :

 Článek:

 1            - Úvodní ustanovení

2            - Schůze rady města

3            - Účast členů rady města na schůzi rady města

4            - Podklady pro jednání rady města

5            - Jednání rady města

6            - Usnesení rady města a hlasování

7            - Ukončení a přerušení schůze rady města

8            - Zabezpečení usnesení rady města a kontrola jeho plnění

9            - Zápis ze schůze rady města

10         - Komise rady města

11         - Informování sdělovacích prostředků

12         - Výkon práva akcionáře v akciové společnosti a společníka ve společnosti s ručením omezeným

13         - Jiná ustanovení

14         - Závěrečná ustanovení

 

Příloha 1

-         Pokyny   ke zpracování, předkládání a rozesílání materiálů pro schůzi rady města   včetně stanovení adresátů materiálů a usnesení rady města

 

Příloha 2

-         Organizační   pokyny k přípravě jednání rady města v působnosti valné hromady

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1)

Rada   města   je výkonným  orgánem města v oblasti samostatné   působnosti podle ust. §  99  zákona    č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní    zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“).   Při výkonu  samostatné působnosti   odpovídá rada města zastupitelstvu    města.

 

(2)

Jednací   řád rady města stanoví podrobnosti o průběhu schůze rady města, upravuje základní   úkoly, přípravu a  svolání schůzí rady   města, pravidla jejího jednání a    usnášení.

 

Článek 2 

Schůze rady města

 

(1)

Schůze   rady města se konají pravidelně podle schválených termínů schůzí rady města   jednou týdně, pokud  rada města   nestanoví jinak.

 

(2)

Podle   potřeby, zejména k projednání závažných otázek, může  být svolána i mimořádná schůze rady města.

 

(3)

Schůze   rady města jsou neveřejné.

 

(4)

Schůzí   rady města se s hlasem poradním zúčastňují:

a)      tajemník   magistrátu,

b)      vedoucí   odboru legislativního a právního magistrátu (popř. vedoucí         oddělení právního).

 

(5)

Schůzí   rady města se dále pravidelně zúčastňují:

a)      vedoucí   odboru kancelář primátora,

b)      zástupce   odboru kancelář primátora,

c)      vedoucí   oddělení organizačního odboru legislativního a právního, popř. jeho zástupce,   a dvě zapisovatelky.

 

(6)

K   projednání předložených materiálů jsou do schůze rady města přizváni jejich   předkladatelé nebo zpracovatelé, popř. další osoby.

 

 

Článek 3

Účast členů rady města na schůzi rady města

 

(1)

Členové   rady města jsou povinni zúčastnit se každé schůze rady města.  Nemohou-li se ze závažných důvodů schůze   rady města zúčastnit, jsou povinni se omluvit.

 

(2)

Omluvy   s uvedením důvodu se podávají primátorovi nejpozději před zahájením schůze   rady města, neúčast na části schůze rady města omlouvají členové rady města   předsedajícímu ústně v průběhu schůze rady města.

 

(3)

Svoji   účast stvrzují členové rady města podpisem do listiny přítomných.

 

(4)

Nesejde-li   se dostatečný počet členů rady města, stanoví předsedající náhradní termín   pro konání schůze rady města.

  

Článek 4

Podklady pro jednání rady města

 

(1)

Schůzi   rady města připravuje primátor. Organizační a    technické otázky s tím spojené zajišťuje odbor legislativní a právní   magistrátu.

 

(2)

Rada města jedná a usnáší se na   základě materiálů, které mohou radě města předkládat:

a)       členové   zastupitelstva města a rady města,

b)       tajemník   magistrátu,

c)        vedoucí   odborů magistrátu,

d)       předsedové   komisí rady města,

e)       starostové   městských obvodů,

f)         zástupci   právnických osob, založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava,

g)       další   správní orgány, právnické nebo fyzické osoby, které rada města požádá,

(dále jen   "předkladatelé").

 

(3)

Za   přípravu, vyhotovení materiálů, jejich náležitosti, obsahovou a právní   bezchybnost, včetně jejich posouzení z hlediska problematiky veřejné   podpory, gramatickou správnost a celkovou úpravu odpovídají předkladatelé.   Materiály pro schůzi rady města předkládají ve stanovených termínech.   Podrobnosti jsou stanoveny v "Pokynech ke zpracování, předkládání  a  rozesílání  materiálů     pro  schůzi  rady    města včetně stanovení adresátů materiálů a usnesení rady   města"  -  Příloha   1.

 

(4)

Předkladatelé   projednají materiály s těmi, kterým navrhují úkoly nebo jichž se návrh   usnesení dotýká, popř. si vyžádají jejich posouzení nebo stanovisko.  Podle potřeby projednají předkladatelé   připravovaný materiál s příslušnou komisí rady města.

Materiály,   týkající se žádostí o dotaci ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, z fondů EU nebo z fondů kraje, lze předložit na jednání rady   města po zaevidování a posouzení odborem strategického rozvoje magistrátu.

Materiály,   týkající se vyřizování stížností a petic, lze předložit na jednání rady města   po předchozím projednání s odborem interního auditu a kontroly magistrátu. 

K posouzení   otázek zákonnosti, s výjimkou posouzení problematiky veřejné podpory,   předloží předkladatel odboru legislativnímu a právnímu, oddělení právnímu,   materiál obsahující   návrh usnesení, jimiž je rozhodováno o právních jednáních, jejichž návrh je přílohou předkládaného materiálu, a   to   nejpozději 14   kalendářních dnů před konáním schůze rady města.

Předkladatel   zapracuje připomínky odboru legislativního a právního, týkající se nesouladu   předkládaného materiálu s právními předpisy, do materiálu, případně   v důvodové zprávě materiálu uvede, proč připomínky legislativního a   právního odboru do materiálu nezapracoval.

 

(5)

Předkládané   materiály pro schůzi rady města se soustřeďují ve stanovených termínech na   odboru legislativním a právním magistrátu, který zabezpečuje jejich   distribuci.

  

Článek 5

Jednání rady města

 

(1)

Schůzi   rady města řídí primátor nebo jím pověřený náměstek primátora.

 

(2)

Rada   města je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna  nadpoloviční většina všech jejích členů.

 

(3)

Po   zahájení schůze rady města oznámí předsedající počet  přítomných, konstatuje počet jmenovitě   omluvených a  neomluvených.

 

(4)

V   úvodu předsedající předloží radě města návrh programu  schůze rady města včetně způsobu projednání   jednotlivých bodů programu, a to s přítomností nebo bez přítomnosti   předkladatele.

 

(5)

Členové rady města, tajemník   magistrátu, popř. vedoucí odboru legislativního a právního magistrátu, mohou   navrhnout změnu nebo doplnění programu o projednání neodkladných záležitostí.   V těchto případech může navrhovatel předložit i návrh usnesení. Projednaný   návrh programu schvaluje rada města.

 

(6)

Předsedající   uděluje k jednotlivým bodům programu slovo předkladateli, pokud nebylo o   způsobu projednání rozhodnuto jinak. Ten v úvodním slově charakterizuje obsah   podkladu a stručně zdůvodní jím navrhované závěry.   Po  odpovědích předkladatele na případné dotazy   zahájí  předsedající rozpravu.

 

(7)

Po   skončení rozpravy předsedající zformuluje závěry jednání včetně případných   změn předloženého návrhu usnesení. Pokud předkladatel není členem rady města   nebo osobou pravidelně se zúčastňující schůzí  rady  města,   účastní se jednání o přijetí návrhu usnesení, pokud rada města nerozhodne   jinak.

 

 (8)

Předsedající   může pověřit formulací závěrů jednání včetně případných změn předloženého   návrhu usnesení jiného člena rady města nebo tajemníka magistrátu. Ve   složitějších případech určí předsedající některé členy rady města, popř.   tajemníka magistrátu, vedoucího  odboru   legislativního a právního magistrátu, aby    návrh závěrů dodatečně upřesnili a v tomto případě může přerušit   schůzi rady města, popř. odložit projednávání předmětného bodu.

 

(9)

O   návrhu na ukončení diskuse, který podá člen rady města, se hlasuje bez   rozpravy s tím, že slovo dostanou před hlasováním ti účastníci jednání,   kteří byli před návrhem na ukončení diskuse přihlášeni.

 

 

Článek 6

Usnesení rady města a hlasování

 

(1)

Rada   města přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich   projednání. Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jestliže dané   úkoly jsou dostatečně zajištěny dřívějším usnesením rady města nebo jestliže   zabezpečení úkolu či řešení dané problematiky je v působnosti a možnostech   předkladatele.

 

(2)

O   návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasování se provádí prostřednictvím hlasovacího zařízení. Není-li hlasovací zařízení k dispozici nebo není-li z jakéhokoli důvodu funkční, hlasuje se zdvižením ruky pro návrh, proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet.  Každý člen rady města nebo   tajemník magistrátu může navrhnout, aby se o jednotlivých bodech navrženého   usnesení hlasovalo odděleně. O tomto návrhu rozhodne rada města bez rozpravy.

 

(3)

Před projednáváním návrhu usnesení, jehož předmětem je rozhodnutí související se zadáním veřejné zakázky, se primátor nebo jím k řízení schůze rady města pověřený náměstek primátora dotáže, zda je některý z přítomných členů rady města ve střetu zájmů dle zákona o zadávání veřejných zakázek. O této skutečnosti s pořídí záznam do zápisu ze schůze rady města. Za rozhodnutí související se zadáním veřejné zakázky se považuje zejména rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o námitkách.

  

(4)

Je-li návrh usnesení předložen ve   variantách, případně jsou-li předloženy protinávrhy nebo pozměňující návrhy,   hlasuje se následovně:

a)        je-li   radě města předkladatelem předložen návrh usnesení  ve dvou nebo více variantách, hlasuje rada   města nejprve o variantě doporučované předkladatelem; schválením jedné   varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté,

b)        byly-li   navrženy připomínky nebo pozměňující doplnění, které nejsou do návrhu   usnesení zahrnuty, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o   ostatních částech návrhu.

 

(5)

Nepřijme-li   rada města navržené usnesení nebo žádnou z navržených variant, může   předsedající ustanovit pracovní skupinu, která v průběhu schůze rady města   vypracuje nový návrh  usnesení.

 

(6)

Jestliže   se v průběhu schůze rady města projeví nové okolnosti a podmínky, které   vyžadují podstatně přepracovat předložený materiál a návrh usnesení, může   rada města rozhodnout o jeho odložení s tím, že o věci bude jednat na   své příští nebo další schůzi rady města.

 

(7)

Jestliže   se v průběhu schůze rady města projeví takové okolnosti, které způsobí,   že k předloženému materiálu nelze přijmout usnesení, může  rada města rozhodnout o jeho stažení   z programu.

  

(8)

Usnesení   je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady města.

 

(9)

Seznam   materiálů, které rada města projednala, ale hlasováním nebylo přijato žádné   usnesení, se uvede na závěr souhrnného usnesení rady města s textem:

„Materiály   projednané radou města bez přijatého usnesení“. Dále se na závěr souhrnného usnesení   rady města uvedou materiály, které byly odloženy dle čl. 6 odst. (5)   jednacího řádu či staženy dle čl. 6 odst. (6) jednacího řádu, a provedené   tiskové opravy dle čl. 13 odst. (5) jednacího řádu.

 

(10)

Schválená   usnesení podepisuje primátor a určený náměstek primátora nebo jiný člen rady   města.

 

(11)

 

Má-li   primátor za to, že usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti   je nesprávné, pozastaví jeho výkon a předloží věc nejbližšímu zasedání   zastupitelstva města k rozhodnutí.

 

(12)

 

Člen   rady města nebo tajemník magistrátu jsou oprávněni požádat o zaprotokolování   svého stanoviska do zápisu, pokud  je   odlišné od stanoviska rady města.

  

Článek 7

Ukončení a přerušení schůze rady města

 

(1)

Předsedající   prohlásí schůzi rady města za ukončenou, byl-li vyčerpán  program schůze rady města.

 

(2)

Jiné   ukončení nebo přerušení schůze rady města schvaluje rada města na návrh  člena rady města, a to ze  závažných důvodů, zejména pokud nastaly   skutečnosti,  znemožňující řádný průběh   schůze rady města.

 

(3)

Termín   pokračování schůze rady města určí předsedající.

  

Článek 8

Zabezpečení usnesení rady města a kontrola jeho plnění

 

(1)

Usnesení   rady města se vyhotovuje písemně a rozesílá se do 7 dnů adresátům, uvedeným   v Příloze 1. Usnesení rady města jsou vždy uveřejněna a přístupna na webových stránkách města. Spolu s usneseními rady města se zveřejní i výsledky hlasování o přijatých usneseních, v případě nejednomyslného hlasování členů rady města se uvede jmenovité hlasování každého člena rady města.

 

(2)

Kontrolu   plnění úkolů, uložených usneseními, provádí rada města průběžně. Čtvrtletní kontrola plnění usnesení je předkládána odborem legislativním a právním   magistrátu dle podkladů adresátů o plnění uložených úkolů. K této kontrole může být vyžádáno stanovisko odboru interního auditu a kontroly magistrátu.

 

(3)

Souhrnnou   evidenci usnesení rady města vede odbor legislativní a právní magistrátu.

 

 

 

(4)

V   souladu s ust. § 110 odst. (4) písm. b) zákona o obcích zabezpečuje   plnění usnesení rady města dle pokynů primátora tajemník magistrátu, zejména   prostřednictvím vedoucích odborů magistrátu. K tomu organizuje příslušné   porady po konání každé schůze rady města a předává veškeré informace   k zapracování připomínek, vznesených na schůzi rady města.

 

Článek 9

Zápis ze schůze rady města

 

(1)

Ze   schůze rady města se pořizuje zvukový záznam a písemný zápis. Zvukový záznam se   uchovává do doby vyhotovení písemného zápisu.

 

(2)

Zápis   ze schůze rady města obsahuje tyto údaje:

a)       den,  místo schůze rady města a hodinu zahájení,

b)       počet přítomných členů rady města,

c)       program schůze rady města,

d)       kdo   předsedal,

e)       průběh a výsledek hlasování, přičemž hlasovací listiny jsou uvedené v příloze zápisu a jsou 
          jeho nedílnou součástí. Jmenovitě se uvede, kdo hlasoval pro návrh, proti návrhu nebo se 
          hlasování zdržel,

f)       schválené znění usnesení, uvedené v příloze zápisu, které je jeho nedílnou součástí,

g)       kdo zapisoval.

Součástí   originálu zápisu je i prezenční listina přítomných.  Originál zápisu podepisuje primátor nebo   předsedající schůze rady města a určený náměstek primátora nebo jiný člen rady města.

 

(3)

Zápis   se vyhotovuje nejpozději do 7 dnů po schůzi rady města a je uložen na  odboru legislativním a právním   magistrátu  k nahlédnutí členům   zastupitelstva města.

 

Článek 10

Komise rady města

 

(1)

Komise   rady města jsou iniciativními a poradními orgány rady  města a ze své činnosti jsou odpovědny radě   města.

 

(2)

Rada   města jmenuje předsedy a členy komisí. Ukládá komisím úkoly   v oblasti  samostatné působnosti.

 

(3)

Rada   města stanoví, ke kterým druhům radou města projednávaných materiálů zpracuje   komise své stanovisko, popř. určí materiál, který před projednáním v radě   města projedná komise rady města. Stanovisko komise rady města má   doporučující povahu.

 

(4)

Komise   rady města se může obrátit na radu města s iniciativním návrhem   v kterékoliv věci, patřící do její působnosti.

  

Článek 11

Informování sdělovacích prostředků

 

(1)

O   výsledku schůze rady města poskytuje sdělovacím prostředkům oficiální   informace zástupce odboru kancelář primátora. Podle povahy věci poskytují   sdělovacím prostředkům informace primátor, náměstci primátora popř. členové   rady města nebo primátorem určení zaměstnanci magistrátu.

 

(2)

Osoby,   oprávněné k poskytování oficiálních informací, jsou povinny respektovat   pokyny rady města, týkající se rozsahu, popř. obsahu informací.

  

Článek 12

Výkon práva akcionáře v akciové společnosti a společníka

ve společnosti s ručením omezeným

 

(1)

Podle ustanovení    § 102 odst. (2)  písm. c) zákona o obcích a podle ustanovení

§   12 zákona o obchodních korporacích, má-li společnost jen jediného  společníka nebo akcionáře (město), nekoná   se valná  hromada a její působnost   vykonává tento jediný společník nebo akcionář (tuto působnost vykonává rada   města). Podrobnosti k přípravě jednání rady města v působnosti valné   hromady stanoví Příloha 2.

 

(2)

Rozhodnutí   činí rada města písemně. Platné rozhodnutí jediného společníka nebo akcionáře   je činěno v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) zákona o obcích. Rozhodnutí   se učiní formou usnesení.

 

(3)

V   případech, kde zákon stanoví k platnému rozhodnutí povinnost pořízení   notářského zápisu, bude přítomen v této části jednání rady města   v působnosti valné hromady notář.

 

(4)

O   podepisování rozhodnutí (usnesení) platí ustanovení zákona o obcích.

 

Článek 13

Jiná ustanovení

 

(1)

Na   základě oprávněných požadavků (žádostí) dotčených subjektů vyhotovuje výpis z usnesení rady města odbor legislativní a právní magistrátu.

 

(2)

Písemné   návrhy, připomínky a podněty občanů města, adresované orgánům města, se   soustřeďují na odboru legislativním a právním magistrátu, který ve spolupráci   s dotčenými orgány  města připravuje   podklady pro jejich projednání a vyřízení  v radě města.

 

(3)

Vzhledem   k neveřejnému jednání rady města jsou podkladové materiály pro její  schůzi určeny výhradně pro potřebu adresátů. Pro pozdější nahlédnutí do  projednaných materiálů slouží písemný   výtisk, uložený u legislativního a právního odboru magistrátu, který je součástí zápisu. Do doby projednání materiálů radou   města není dovoleno postupovat je jiným osobám, popř. je dále rozmnožovat a   rozšiřovat. Výjimku z tohoto   ustanovení povoluje rada města.

 

(4)

Při   nakládání s materiály obsahujícími osobní údaje si členové rady počínají   v souladu s nařízením   Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti   se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména   s jeho zásadami tak, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze za   stanoveným účelem a nebyly zpřístupněny osobám, které k jejich   zpracování nejsou oprávněny.

 

(5)

Materiály jsou fyzicky uchovávány pouze na místech zabezpečených   zámkem či kódem. V digitální podobě jsou uloženy na nosičích dat   zabezpečených minimálně heslem.

 

(6)

Rada   města shromažďuje podkladové materiály, popřípadě jiné materiály, ke kterým   přichází do kontaktu ze své činnosti pouze po dobu nezbytně nutnou,   a to včetně údajů, které jsou zaznamenány   v pracovních verzích dokumentů a elektronické poště.

  

(7)

V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí tuto   skutečnost člen rady do 24 hodin od okamžiku, kdy k tomuto porušení   došlo, a to odpovědné osobě za oblast ochrany osobních údajů.


 

(8)

Podle    zákona o obcích a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je jeden písemný   výtisk usnesení rady města k dispozici občanům k nahlédnutí na   středisku informačních služeb magistrátu. Usnesení v elektronické podobě   jsou zpřístupněna občanům na webové stránce statutárního města Ostravy www.ostrava.cz.

 

(9)

Tiskové   opravy usnesení:

a)        tiskové   opravy usnesení rady města, týkající se zřejmých přepisů a neměnící obsah   usnesení, provede předkladatel po dohodě s odborem legislativním a právním   magistrátu; tisková oprava se uvede na závěr písemně vyhotoveného usnesení   z následující schůze rady města,

b)        tiskovou   opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usnesení (např.   chybně uvedené obchodní jméno,    označení stran smlouvy o převodu majetku, č. parc., apod.); takovou opravu usnesení může na   návrh předkladatele provést rada města.

  

Článek 14

Závěrečná ustanovení

 

(1)

Zrušuje   se  Jednací řád rady města,   schválený  usnesením rady města č.   588/9 ze dne 25.2.2003 vč. provedených změn a doplňků dnem účinnosti   nového Jednacího řádu rady města.

 

(2)

Tento   Jednací řád rady města schválila rada města na své schůzi dne 9.12.2003 svým   usnesením č. 2462/38 s účinností od 1.1.2004.

  

Změny a doplnění jednacího řádu:

 

usnesení RM č. 3367/55 ze dne 27.4.2004

usnesení RM č. 3787/61 ze dne 15.6.2004

usnesení RM č. 4189/65 ze dne 24.8.2004

usnesení RM č. 5154/78 ze dne  4. 1.2005

usnesení RM č. 5401/82 ze dne  1. 2.2005

usnesení RM č. 7038/104 ze dne 6.9.2005

usnesení RM č. 7562/113 ze dne 8.11.2005

usnesení RM č. 9200/143 ze dne 20.6.2006

usnesení RM č. 9641/146 ze dne 22.8.2006

usnesení RM č. 10148/153 ze dne 17.10.2006

usnesení RM č. 546/10 ze dne 30.1. 2007

usnesení RM č. 907/15 ze dne 20.3. 2007

usnesení RM č. 2771/43 ze dne 20.11.2007

usnesení RM č. 5244/71 ze dne 9. 9. 2008

usnesení RM č. 5754/78 ze dne 11. 11. 2008

usnesení RM č. 7032/91 ze dne 24. 3. 2009

usnesení RM č. 2022/RM1014/27 ze dne 26. 7. 2011

usnesení RM č. 3134/RM1014/41 ze dne 6. 12. 2011

usnesení RM č. 7830/RM1014/103 ze dne 27.8.2013

usnesení RM č. 00053/RM1418/4 ze dne 25.11.2014

usnesení RM č. 00798/RM1418/15 ze dne 17.3.2015 

usnesení RM č. 02840/RM1418/41 ze dne 8.12.2015

usnesení RM č. 03209/RM1418/48 ze dne 16.2.2016

usnesení RM č. 05766/RM1418/84 ze dne 21.2.2017

usnesení RM č. 09155/RM1418/127 ze dne 15.5.2018

 

Příloha 1 

Pokyny ke zpracování, předkládání a rozesílání  materiálů pro schůzi rady města včetně stanovení adresátů materiálů a usnesení rady města 

 

Článek 1

A)        Materiály odevzdávané na odbor legislativní a právní magistrátu

1.Předkladatelé jsou povinni odevzdat materiály určené pro schůzi rady města  na odbor legislativní a právní magistrátu do středy 14.00 hodin 6 kalendářních  dnů před schůzí rady města.  

2. Materiály se předkládají odboru legislativnímu a právnímu magistrátu v 16-ti písemných vyhotoveních formátu A5 a 1 písemném vyhotovení formátu A4  (originál s podpisy aktérů) a dále v elektronické podobě systému elektronického zpracování. Elektronická verze musí obsahovat kompletní soubor příloh, včetně příloh skenovaných.

3.Odbor legislativní a právní magistrátu exportuje a vystaví soubor materiálů pro jednání prostřednictvím úložiště Magistrátu města Ostravy s možností vzdáleného přístupu. Soubor materiálů bude vystaven nejpozději do pátku 12.00 hodin 4  kalendářní dny před schůzí rady města.

Adresátům dle Článku 3 této přílohy bude o vystavení materiálů zaslán informační e-mail (notifikace).

4. Materiály předané odboru legislativnímu a právnímu magistrátu den před konáním schůze rady města (tzv. dodatek) odbor exportuje a vystaví prostřednictvím úložiště Magistrátu města Ostravy s možností vzdáleného přístupu.

Adresátům   dle   Článku   3   této  přílohy  bude  o  vystavení   materiálů  zaslán  informační e-mail (notifikace).

5. Odbor legislativní a právní magistrátu zajistí, aby adresáti dle Článku 3 bod 1a) této přílohy obdrželi písemná vyhotovení materiálů 4 kalendářní dny před schůzí rady města a tzv. dodatek 1 kalendářní den před konáním schůze rady města.

6. Právnické  osoby,  které  město  založilo   nebo  zřídilo,  předají materiály odboru legislativnímu  a  právnímu  magistrátu  prostřednictvím  odvětvových odborů dle příslušnosti stanovené v Článku 7 této přílohy Jednacího řádu rady města.                                                                                                                              

B)    Materiály předkládané radě města v den konání rady města       

1. Člen      rady města, tajemník magistrátu, popř. vedoucí odboru legislativního a      právního magistrátu může navrhnout zařazení materiálu do programu schůze  rady města v den konání schůze rady města (viz Článek 5, odst. (5)  Jednacího řádu rady města). 

2. Předkladatel      předá materiál, zařazovaný na program schůze rady města v den jejího konání, odboru legislativnímu a právnímu magistrátu v elektronické  podobě a současně v  16-ti písemných      vyhotoveních formátu A5 a v  jednom  originálu formátu A4 s podpisy aktérů. 

C)  Archiv materiálů

1. Po   skončení    schůze  rady  města    odbor  legislativní    a  právní  magistrátu exportuje  projednané  materiály  (archiv)   v   elektronické   podobě   a   zajistí jejich  zpřístupnění   na   úložišti    Magistrátu  města  Ostravy  s  možností vzdáleného přístupu pro adresáty uvedené v Článku 3 této přílohy.

 

D)  Skartace materiálů

1. Po   skončení    schůze  rady  města    odbor  legislativní    a  právní  magistrátu zajistí skartaci písemných podkladových materiálů.

 

Článek 2

Materiály zvláštní povahy

Mezi materiály zvláštní povahy patří materiály, obsahující osobní, obchodní či jiné údaje „chráněné proti zveřejnění“. Patří k nim zejména materiály typu:

a) personálních záležitostí,

b) výkonu práv a povinností akcionáře a společníka,

c) veřejných zakázek,

d) auditních a kontrolních zjištění,

e) koncesních řízení.

Článek 3

1a) Adresáti písemných materiálů včetně elektronických

- členové rady města,

- tajemník magistrátu,

- vedoucí odborů magistrátu:

                                            - legislativního a právního,

                                            -  kancelář primátora,

- zástupce odboru kancelář primátora,

- odbor legislativní a právní pro účel zápisu.

 

1b) Adresáti materiálů v elektronické podobě

 - vedoucí odborů magistrátu:

                                             -       financí a rozpočtu,

                                             -       interního auditu a kontroly.                    

 

2) Adresáti materiálů v elektronické podobě (bez materiálů uvedených v Článku 2 této přílohy)

- starostové městských obvodů,

- předsedové politických klubů při zastupitelstvu města.

 

Článek 4

Adresáti písemných usnesení rady města  [dle článku 8 bod (1) a článku 13 bod (4) Jednacího řádu rady města]:

 -     odbor legislativní a právní pro účel zápisu,

-      středisko informačních služeb (odbor vnitřních věcí magistrátu),

-       ostatní, kteří mají usnesení plnit nebo jsou v usnesení  požádáni o součinnost a spolupráci,

-       na požádání:

  • členové  zastupitelstva města
  • zástupci právnických osob, založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava,
  • Ministerstvo vnitra (v samostatné působnosti),
  • Moravskoslezský kraj – Krajský úřad (v přenesené působnosti).“

 

Článek 5

Všechny materiály musí být zpracovány systémem elektronického zpracování materiálů  pro jednání rady města.

 

Článek 6

Písemné materiály, odevzdávané k evidenci a archivaci na odbor legislativní a právní magistrátu, obsahují:

 1. Vždy:

a)   úvodní list včetně čísla, které přiděluje odbor legislativní a právní magistrátu,

b)   návrh na usnesení,

c)    podpisy garanta, předkladatele, zpracovatele a vedoucích odborů magistrátu, se kterými byl materiál projednán,

d)   důvodovou zprávu, která podle povahy předkládaného materiálu obsahuje:

- zhodnocení dosavadního stavu,

- rozbor potřeby nové úpravy,

- odůvodnění navrhovaných opatření, popř. jejich ekonomický důsledek,

2.  Případně (podle povahy předkládaného materiálu):

e) přílohy,

f)  stanovisko příslušné komise rady města,

g) stanovisko dotčeného odboru magistrátu.

 

Článek 7

Odbory magistrátu zabezpečují administrativní podporu externím předkladatelům takto:

1.    Odbor kancelář primátora


u materiálů obchodních společností: 

1.1 Ostravský informační servis, s.r.o.

 

2.    Odbor dopravy

u materiálů obchodních společností:

2.1      Dopravní podnik Ostrava a.s.

2.2      Ostravské komunikace, a.s.

2.3      Koordinátor ODIS s.r.o.

2.4      Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

2.5      Garáže Ostrava, a.s.

2.6      EKOVA ELECTRIC a.s.

 

3.    Odbor ochrany životního prostředí

u materiálů příspěvkových organizací: 
 
3.1    Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

 u materiálů obchodních společností:

 3.2    Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

3.3    KIC Odpady, a.s.

3.4    Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

3.5    OZO Ostrava s.r.o.

3.6    Krematorium Ostrava, a.s.

 

4.   Odbor legislativní a právní 

u materiálů ve věcech vyplývajících ze zakladatelské funkce města vůči státnímu  
podniku „v likvidaci“:

 4.1   Čistírny a prádelny, státní podnik „v likvidaci"

u materiálů ve věcech působnosti rady města jako valné hromady obchodních společností: 
 
4.2      Dopravní podnik Ostrava a. s.

4.3      Krematorium Ostrava, a. s.

4.4      Ostravské komunikace, a. s.

4.5      Ostravské výstavy, a. s.

4.6      Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

4.7      OZO Ostrava s. r. o.

4.8      Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.,

4.9      Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

4.10   OVANET a.s.

4.11   Dům kultury města Ostravy, a.s.

4.12   Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o.

4.13   Ostravský informační servis, s.r.o.

4.14   DK POKLAD, s.r.o.

4.15   VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

u materiálů ve věcech vyplývajících ze zakladatelské funkce města vůči obecně prospěšné společnosti:

4.16 Renarkon, o.p.s.

4.17 Janáčkův máj, o.p.s.

 

5.   Odbor projektů IT služeb a outsourcingu

u materiálů obchodních společností:

5.1.  OVANET a.s.                                                   

 

6.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
 

u materiálů příspěvkových organizací:

6.1        Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace

6.2        Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

6.3        Domov Korýtko, příspěvková organizace

6.4        Domov Čujkovova, Ostrava- Zábřeh, příspěvková organizace

6.5        Domov Slunečnice, Ostrava, příspěvková organizace

6.6        Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace

6.7        Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

6.8        Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

6.9        Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

6.10        Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

6.11        Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace

u materiálů obecně prospěšné společnosti:

6.12        Renarkon, o.p.s.

 

7.    Odbor kultury a volnočasových aktivit

u materiálů příspěvkových organizací:

7.1   Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

7.2   Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

7.3   Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace

7.4   Janáčková filharmonie Ostrava, příspěvková organizace

7.5   Ostravské muzeum, příspěvková organizace

7.6   Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

7.7.  Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace

7.8   PLATO Ostrava, příspěvková organizace

u materiálů obchodních společností:

7.9    Ostravské výstavy, a.s.

7.10  Dům kultury města Ostravy, a.s.

7.11  Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o.

7.12  DK POKLAD, s.r.o.

u materiálů obecně prospěšné společnosti:

7.13  Janáčkův máj, o.p.s.

 

8.   Odbor strategického rozvoje

u materiálů obchodních společností: 

8.1 Společnost pro využití letiště Ostrava – Mošnov, a.s.

8.2 Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

 

9. Odbor školství a sportu

u materiálů příspěvkových organizací:

9.1   Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace

9.2   Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace

9.3   Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace

9.4   Dům dětí a mládeže, Ostrava- Poruba, příspěvková organizace

 

u materiálů obchodních společností:

9.5   Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

9.6   VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

9.7   Ostrava 2018, s.r.o.

  

Článek 8

1)    U materiálů, které radě města předkládají statutární zástupci orgánů obchodních  společností s majetkovou účastí města nebo jimi pověřené osoby, je vyžadováno, aby obsahovaly stanovisko příslušného odboru magistrátu podle povahy projednávané věci, případně stanovisko příslušné komise rady města, je-li za účelem projednávání takové věci zřízena.

2)    Odbor legislativní a právní magistrátu má právo materiál, který neobsahuje stanoviska příslušných odborů, nezařadit na jednání rady města. Odbor legislativní a právní magistrátu vyrozumí o důvodech nezařazení materiálu na pořad jednání radu města i předkladatele.

 

Příloha  2

 Organizační pokyny k přípravě jednání rady města v působnosti valné hromady

1)   Povinností  předkladatelů  (statutárních  orgánů,  popřípadě  dozorčích rad  obchodních společností) je předložit odboru legislativnímu a  právnímu magistrátu:         

a)  návrh programu a návrh  usnesení  (rozhodnutí) rady města  v působnosti valné hromady včetně důvodové zprávy a listinných dokumentů, vztahujících se  k navrhovanému  programu  s upozorněním,   na  které body navrženého  programu  se vztahuje ust. § 504 občanského zákoníku (obchodní tajemství),

b)  seznam členů orgánů obchodní  společnosti,  kteří budou jednání přítomni  nebo oznámí,  že je  zajištěna účast osob,  jejichž  přítomnost si jediný akcionář k rozhodování vyžádal, 

c) písemnou informaci o zajištění přítomnosti notáře v případě,  kdy je zákonem uložena povinnost pořídit  o rozhodnutích valné hromady notářský zápis,

 

a to nejpozději  30 dnů před jednáním rady města  v působnosti valné hromady.  Materiály budou respektovat stanovenou formální  úpravu  a termíny uložené Přílohou 1 Jednacího řádu rady města. Předkladatel odpovídá za to,  že materiály jsou v souladu  s platnými právními předpisy, předchozími usneseními  orgánů města,  zakladatelskou listinou,  stanovami  a přísluší k projednání v radě města  v působnosti valné hromady.  Povinností předkladatele  je řídit se Jednacím řádem rady města.

2) Povinnosti  k  obchodním  společnostem,  vymezené  organizačním  řádem magistrátu  a zabezpečované pro schůzi  rady města  v působnosti  valné hromady  odborem  legislativním a právním magistrátu:

a)  posoudit, zda návrh programu  a předkládané materiály  pro jednání  rady města  jsou v  souladu  se  zakladatelskou  listinou  nebo stanovami  obchodní  společnosti  a  zda předkládaná věc přísluší k rozhodnutí radě města v působnosti valné hromady,

b) posoudit,  zda obsah  předkládaných materiálů  a návrh rozhodnutí rady města  v působnosti valné hromady je  v souladu s právními předpisy,

c) zpracovat pro potřeby rady města stanovisko k předkládanému materiálu, k němuž si může vyžádat odborné posudky a stanoviska jiných odborů magistrátu,  kterým posouzení dané problematiky přísluší,

d) zpracovat materiály včetně všech příslušných technických úkonů pro jednání rady města v působnosti valné hromady, zasedá-li na návrh jediného společníka,

e) předat obchodní společnosti písemný materiál určený pro jednání rady  města v působnosti valné hromady,

f)  sdělit obchodní společnosti datum a hodinu jednání rady města  v působnosti valné  hromady tak, aby mohli být  členové společnosti a osoby, jejichž přítomnost si jediný společník vyžádal, včas pozváni, 

g) vyhotovit  do 7 dnů  od jednání  rady  města v  působnosti  valné   hromady  výpis z usnesení  (příp. rozhodnutí)  rady města  a  zaslat ho  příslušným  orgánům obchodní společnosti .