Leden 2017

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Slavíme výročí Ostravy


První písemný doklad o Moravské Ostravě pochází z roku 1267. Jde o testament olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, který se týká centrální části našeho města, kolem které se postupně sjednocovala velká Ostrava. Proto je považován tento rok, přesněji 29. listopad 1267, za datum založení města. Oslavami 750. výročí budeme žít po celý rok. Jsou připraveny výstavy, publikace a přednášky, koncerty, soutěže i jed­norázové akce. Do oslav se zapojí různé kulturní a společenské insti­tuce, školy a další organizace. Více čtěte na str. 12

Krasobruslařská Evropa v Ostravě


Vynikající renomé Ostravy jako po­řadatele významných světových i ev­ropských sportovních událostí zajis­tilo opět skvělou podívanou a úžasné borce. V závěru ledna se v Ostravar aréně představí nejlepší krasobrus­laři našeho kontinentu! Utkají se zde na mistrovství Evropy, které se koná v České republice po dlouhých 18 le­tech, navíc v našem městě vůbec po­prvé v historii.

Mezi účastníky šampionátu budeme mít i svá želízka v ohni, a to ve všech čtyřech kategoriích: tři krasobruslaře v sólových disciplínách, jeden ta­neční pár a jednu sportovní dvojici. Věříme, že jim maskot – koník jmé­nem Axel, který odkazuje na heral­dický znak Ostravy – přinese štěstí. Budeme držet palce!

Podrobnosti na str. 15 (r)

Hovoříme s primátorem statutárního města Ostravy Tomášem Macurou

Rok velkých záměrů a očekávání


Novoroční rozhovor

Pane primátore, jsou to zhruba dva roky, co jste převzal zodpovědnost za řízení města Ostravy. Jak hodnotíte první polovinu vašeho čtyřletého funkčního období?

„Musím říct, že ty dva roky uběhly jako voda. A mám-li je ze svého pohledu hodnotit, jakkoliv je jasné, že jedinými oprávněnými hodnotiteli jsou obyva­telé města, myslím, že se Ostrava sice pomalu, rozhodně pomaleji než bych si přál, ale přece jen mění k lepšímu. Přiznávám, že nám chvíli trvalo, než jsme pochopili, jak věci ve veřejné správě vlastně fungují, což zvláště pro mě, který přišel z privátního sektoru, nebylo jednoduché. Efektivitě naší práce neprospěla ani „přetahovaná“ v rámci původní koalice, která před ro­kem vyústila v odchod ČSSD z vedení města do opozice a vytvoření koalice nové, naštěstí kompatibilnější a funkč­nější. Každopádně jsem přesvědčen, že postupně plníme to, co jsme slí­bili, a to jak pokud jde o efektivnější a transparentnější nakládání s veřej­nými prostředky, větší otevřenost rad­nice a širší zapojení občanů do rozvoje města, tak v oblasti přípravy a realizace konkrétních projektů, které mají poten­ciál zlepšit podobu města a kvalitu ži­vota v něm.“

A uplynulý rok? Čím byl pro Ostravu důležitý? Které změny nebo projekty považujete za klíčové?

„Loňský rok přinesl mnoho událostí a změn. Dovolím si reagovat takovým trochu pellmellem. Začal bych tím, že se nám daří řešit dlouhodobé vředy na tváři města. Po bezmála třech de­kádách konečně začala dostavba ne­vzhledného skeletu naproti Domu kultury města Ostravy. Z poloviny je již opraven dlouhodobě chátrající Hotel Palace, který nově slouží jako studentský kampus. Město také vy­koupilo zpět historicky cenná měst­ská jatka a připravuje jejich rekon­strukci pro kulturní účely. Po dlouhé době Ostrava vyhlásila dvě nové archi­tektonické soutěže na proměnu veřej­ného prostoru. Senioři jistě ocení za­vedení bezplatné dopravy v MHD již od 65 let. Ostrava byla dějištěm řady unikátních kulturních i sportovních akcí, z nichž bych pro ilustraci uvedl alespoň celoroční projekt Shakespeare Ostrava 2016 nebo letní Olympijský park. V zájmu úspor veřejných pro­středků jsme zrušili desítky honoro­vaných „politických funkcí“, začali se slučováním městských společností nebo vybrali nového levnějšího po­skytovatele sdružených nákupů. S cí­lem podpory vzdělanosti a podnikání jsme uzavřeli strategické partnerství s místními univerzitami a vytvořili nové grantové schéma pro podporu talentů. Založili jsme tzv. řemeslný inkubátor, ve kterém vznikne veřejně přístupná dílna. Desítky milionů korun navíc jsme investovali do posílení bezpečnosti v ulicích města a v pro­středcích MHD a do vybavení hasičů. Finančně jsme podpořili výměnu bez­mála 400 neekologických kotlů s do­padem na zlepšení kvality ovzduší. Vloni ve městě přibylo 7,4 km nových cyklostezek. Po celý rok jsme praco­vali na nové dlouhodobé strategii roz­voje města, do jejíž přípravy se nám podařilo zapojit již téměř 20 tisíc Ostravanů.“

V prosinci odsouhlasilo zastupitelstvo rozpočet města na rok 2017. Tentokrát jste ho sestavoval celý v rámci vámi vedené koalice. Vešlo se do něj vše, co jste si přál?

„Pravda je taková, že bychom jistě na­šli smysluplné využití i třeba pro dvoj­násobek finančních zdrojů, než které máme k dispozici. Jinak ale mohu říci, že s výslednou podobou rozpočtu na rok 2017 jsem spokojen. Je vyšší oproti předchozím letům, když počítá s výdaji 8 mld. Kč, a přináší vyšší in­vestice města i vyšší dotace městským obvodům, a to při dalším snížení za­dluženosti. Pro ilustraci, zatímco ještě v roce 2013 představoval dluh Ostravy 6,6 mld. Kč, dnes jsme na necelé po­lovině a do konce roku 2017 se dosta­neme na zhruba 2,5 mld. Kč. V pře­počtu na jednoho obyvatele se jedná o nejnižší zadlužení mezi velkými čes­kými městy.“

Můžete shrnout hlavní úkoly a cíle vedení města pro rok 2017?

„V roce 2017 vstupujeme do realizační fáze významných strategických pro­jektů. Z více než 2,1 mld. Kč, které máme letos na investice, bude např. dokončena rekonstrukce Domu kul­tury Poklad v Porubě a naopak za­hájena zásadní modernizace Divadla Jiřího Myrona. Budou také provedeny stavební úpravy bývalého hobbymar­ketu Bauhaus pro účely Galerie Plato. Očekáváme schválení generelu roz­voje Městské nemocnice Ostrava, to znamená dlouhodobého plánu, podle kterého zahájíme zásadní moderni­zaci tohoto městského zdravotnického zařízení. Ve speciálním fondu máme pro tento účel alokováno zatím 450 mil. Kč a přibudou další. Před nemoc­nicí začneme navíc stavět vícepatrový parkovací dům. Zhruba 90 mil. Kč si vyžádá nutná rekonstrukce tramva­jových mostů v ul. Plzeňské v obvodu Ostrava-Jih a okolo 70 mil. Kč je ur­čeno pro rozšíření sítě cyklostezek. Sportovci se mohou těšit na druhou etapu výstavby sportovního areálu U cementárny nebo na modernizaci a revitalizaci venkovního areálu ba­zénu v Porubě. Začneme proměňo­vat Lesopark Benátky a chceme po­kračovat v další estetizaci nábřeží řeky Ostravice. Významné inves­tice čekají také zoologickou zahradu. V průběhu roku 2017 budeme rovněž znát výsledky tří architektonických soutěží – na náměstí Msgr. Šrámka, Uměleckou ulici a na městská jatka. Rádi bychom vyhlásili další soutěž, a to na rekonstrukci Domu kultury města Ostravy a přístavbu koncert­ního sálu. Z tzv. měkkých projektů bych rád zmínil pilotní fázi bikesha­ringu, zahájení činnosti řemeslného inkubátoru nebo nastartování účin­nější podpory inovativních firem v rámci Vědecko-technologického parku Ostrava. Také letos nás čeká mnoho kulturních i sportovních akcí, kdy mezi těmi sportovními jedno­značně vyčnívá lednové mistrovství Evropy v krasobruslení. V roce 2017 uplyne přesně 750 let od první pí­semné zmínky o Ostravě v závěti olo­mouckého biskupa Bruna. Můžeme se proto těšit na celoroční projekt Ostrava 750!!!, připomínající historii našeho města. Jeho první součástí je nedávno zahájená unikátní (a skvělá) výstava korunovačních klenotů z ce­lého světa v Ostravském muzeu.“

Co byste přál Ostravanům do nového roku?

„V osobní rovině přeji čtenářům Ostravské radnice a všem Ostravanům pevné zdraví, pohodu v kruhu svých blízkých a radost ze života. Jedná se o věci nadmíru důležité. Pozitivní je, že pro jejich dosažení můžeme sami mnoho udělat. Přídavkem bych nám všem rád do nového roku popřál větší vnímání sounáležitosti s naším městem i pocit hrdosti nad úspěchy, kterých dosáhlo. Můžeme mít stále spoustu oprávněných výhrad k nej­různějším aspektům života v Ostravě, budeme-li však objektivní, nenajdeme v republice žádné jiné velké město, které by bylo v novodobé historii nu­ceno čelit takovým změnám a rizikům a které by v této zkoušce obstálo tak dobře, jako právě Ostrava. Je to tím, jak jsem přesvědčen, že v našich li­dech je obrovská energie, která, když se správně využije, nás v dohledné době dokáže dostat na výsluní.“  Připravil: Bohuslav Krzyžanek


Strana 2

Rekonstrukce Nádražní ulice přinesla zlepšení po estetické i technické stránce

Tišší tramvaje, bezpečnější zastávky


Doprava ve městě

Doprava v centru Ostravy získala no­vou kvalitu. Tu přineslo zprovoznění Nádražní ulice, při jejíž rekonstrukci byly použity nové moderní prvky. Díky nim došlo ke snížení hlukové zátěže z provozu tramvají a zvýšení bezpeč­nosti chodců. Slavnostní otevření jedné z nejfrekventovanějších tepen v centru města se uskutečnilo 9. prosince.

Rekonstrukce Nádražní ulice byla jednou z největších investic města re­alizovaných během posledních dvou let. Práce byly rozděleny do dvou etap. První skončila v prosinci 2015 a týkala se úseku od ul. 30. dubna po ul. Stodolní. Druhá, která zahrno­vala zhruba 800metrový úsek od ul. Stodolní po ul. 28. října, začala na jaře 2016 a byla dokončena 30. listopadu. Celkové náklady rekonstrukce byly vy­čísleny na 171,5 mil. Kč s DPH. Náklady na realizaci první etapy dosáhly 89,6 milionu, náklady na druhou etapu 81,9 mil. korun. První etapa rekon­strukce byla spolufinancována z dotací EU, a to ve výši 55,64 mil. Kč. Náklady na druhou etapu hradilo město. Jak uvedl náměstek primátora Břetislav Riger, rekonstrukcí město řešilo pře­devším havarijní stav vodovodní a ka­nalizační sítě. Společnost RWE využila příležitost k rekonstrukci plynovodu. „Opravily se také povrchy silnice, chodníků a v neposlední řadě vlastní tramvajová trať tak, aby byla odhluč­něná a aby technicky odpovídala stan­dardům jednadvacátého stolení. Ať už rezidenti, nebo lidé, kteří zde pracují, už nebudou trpět hlukem a otřesy,“ zdůraznil Riger.

Součástí chodníků je i několik trval­kových záhonů, které přispějí k ozele­nění centra. V ulici vznikly tramva­jové zastávky se zálivem vídeňského typu, které jsou bezpečnější a bezba­riérové. „Díky této akci se tak náš ob­vod opět posunul dopředu, a to ať už po estetické, nebo technické stránce,“ ocenila starostka Bernfeldová. „Navíc tu teď dlouho nebudeme muset kop­nout,“ dodala.

Opět bez přechodů

Ani na druhé části rekonstruované Nádražní ulice nejsou přechody pro chodce. Nejde o opomenutí, ale o záměr, který odpovídá dikci zákona. Přejít ulici lze kdekoliv, kde ve vzdálenosti 50 m není vyznačen přechod. Na místě je ale vždy zvýšená opatrnost. Při přecházení ulice mimo vyznačený přechod totiž ne­platí absolutní přednost chodců. (bk)

První dítě roku


Prvním ostravským miminkem roku 2017 se stala holčička jménem Nikol Adamcová. Narodila se v neděli 1. ledna v 6.17 hodin v Městské nemoc­nici Ostrava (MNO). Měla 3700 gramů a měřila 51 centimetrů. Maminka Anna s tatínkem Romanem bydlí v Bělském Lese. V pondělí 2. ledna přišel Nikolce a její mamince blaho­přát primátor Tomáš Macura. Za rok 2016 se na oddělení Gynekologie a porodnictví MNO narodilo celkem 1590 dětí. Oddělení se tak stalo dru­hou nejfrekventovanější porodnicí v Moravskoslezském kraji. (r)

Aktuálně

Městská nemocnice potvrdila akreditaci


Spojená akreditační komise (SAK) po­tvrdila akreditaci Městské nemocnici Ostrava (MNO). Oficiální dokument, který deklaruje udělení akreditace na další tři roky, převzal 23. prosince z rukou ředitele SAK Davida Marxe ře­ditel MNO Petr Uhlig. Přítomen byl ná­městek primátora Michal Mariánek. Akreditace platí do 15. listopadu 2019. Reakreditace v nemocnici probíhala od 14. do 16. listopadu 2016. MNO zís­kala 9,8 bodu z 10 možných. „Takový bodový zisk na tak velkou nemocnici je skutečně skvělý výsledek,“ ocenil práci MNO David Marx. (dr)

Výše „poplatku za odpad“ se nemění


Už od roku 2005 se v Ostravě nezmě­nila výše poplatku za svoz a zpraco­vání komunálního odpadu a nezmění se ani letos. Rozhodnutím zastupitelů bude opět činit 498 korun na osobu a kalendářní rok. Uhradit ho je třeba do 30. června. Podrobnosti na www. ostrava.cz v sekci Platba za komu­nální odpad, na tel. čísle 844 12 13 14 nebo na e-mailové adrese komunal­niodpad@ostrava.cz. (bk)

Vánoční stromeček dejte k popelnicím


Do konce ledna bude městská odpadová společnost OZO svážet vánoční stromky. Občané, kteří žijí na sídlištích, je mo­hou odkládat na zem vedle kontejne­rových stanovišť. Ostatní je mohou od­vézt do některého ze sběrných dvorů. „Stromečky budou jako obvykle odvá­ženy na naši kompostárnu v Hrušově. Tam budou drceny a v příští vegetační sezoně přidávány k trávě a dalším rostlinným materiálům, z nichž OZO Ostrava vyrábí kvalitní kompost a ze­minový substrát,“ informovala mluvčí OZO Vladimíra Karasová. Jde o jediný případ, kdy mohou občané něco odklá­dat vedle kontejnerů, aniž by to bylo vní­máno jako vytváření černé skládky. (r)

Jednání zastupitelů


Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 23. zasedání ve volebním ob­dobí 2104 – 2018 sejde 25. ledna od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu města www. ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města. (bk)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy

Projednání a schválení rozpočtu města na rok 2017 bylo hlavní náplní dvaadva­cátého zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014 až 2018. To se uskutečnilo 14. prosince v budově Nové radnice. Po zevrubné debatě byl rozpočet sestavený jako vy­rovnaný a ambiciózní v oblasti kapitá­lových výdajů přijat většinou 32 hlasů, tj. 58,18 % všech zastupitelů. Sedmnáct zastupitelů se zdrželo hlasování, jeden byl proti.

Celkem zastupitelé projednali na své poslední loňské schůzi šest desítek pro­gramových bodů. Rozhodli například o vyhlášení architektonické soutěže na výstavbu nové lávky pro cyklisty a pěší přes řeku Ostravici nebo o při­jetí obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území města. Vyhláška navazuje na program zlepšování kva­lity ovzduší a reflektuje skutečnost, že město zajistilo přistavení ke každému rodinnému domku se zahradou bio po­pelnice zdarma. Sankce za porušení vyhlášky mohou dosáhnout 30 tisíc korun v případě fyzické osoby a 200 tisíc korun u právnických osob. (bk)


Strana 3

Stavba ostravské městské lanovky je proveditelná


Mezi Černou loukou s hlavními turis­tickými cíli v Ostravě může v budoucnu pendlovat městská kabinková lanovka. Cílem návrhu je propojit půl milionu návštěvníků zoo s milionem těch, kteří ročně navštíví Dolní oblast Vítkovice (DOV). A přilákat další. Rychlý a eko­logický dopravní prostředek by totiž byl další turistickou atrakcí Ostravy.

Studie proveditelnosti vyhodnotila jednotlivé varianty a možnosti. Projekt výstavby lanovky byl rozdělen do tří sa­mostatných úseků. Hlavní trasa, pro­pojení DOV se zoo, by měla stát 611 mil. korun a spojit tyto turistické cíle do 11,5 minuty jízdy. Další trasa by mohla propojit území Nové Karoliny s DOV, třetí vést nad zoo. Lanovka s ka­binkami pro 8 až 10 osob by měla ho­dinovou kapacitu 800 osob s možným navýšením na 1600 osob.

„Výsledky studie proveditelnosti ukázaly, že projekt je životaschopný. Zároveň již víme, že lanovka nebude primárně součástí městské hromadné dopravy, ale bude převážně turistickou atrakcí, proto na ni nebudeme moct čerpat dotace. To znamená, že je málo pravděpodobné, že by do něj město investovalo samo. Souběžně s dalšími fázemi přípravy projektu budeme hle­dat investora, který by projekt převzal anebo se kterým bychom jej realizo­vali společně,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Lanovka by vyřešila nejen do­pravní propojení mezi zoo a Dolní ob­lastí Vítkovice. Navázala by na ostrav­skou historii, kdy obyvatelům města jezdívaly nad hlavami vozíky uhelné lanové dráhy. O tom, zda se v přípravě projektu bude pokračovat, rozhodne zastupitelstvo. V optimálním případě by se s výstavbou hlavní větve la­novky mohlo začít v roce 2020. Pokud vznikne, připíše si Ostrava další prvenství. Ostravská lanovka by se stala nejdelší městskou lanovou dráhou v Evropě.

„Jde o projekt, který by měl spo­jit obyvatele města a jeho části. Také by měl propojit historii se současností a současnost s budoucností. Lanová dráha by mohla být vlajkovou lodí nové Ostravy budoucnosti,“ dodal primátor Macura. (r)


Strana 4-5

Zeptali jsme se radních a náměstků primátora


Současná radniční koalice je zhruba v polovině svého funkčního období. Na prahu nového roku jsme se jejích čelních představitelů zeptali:

1. ČEHO SI VE SVÉ DOSAVADNÍ PRÁCI NEJVÍCE CENÍTE?

2. JAKÉ JSOU HLAVNÍ PRIORITY VE VÁMI ŘÍZENÝCH RESORTECH PRO ROK 2017?

Michal Mariánek, náměstek primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví a prevence kriminality:

1. V roce 2016 jsme museli ře­šit několik klí­čových perso­nálních otázek na postech ře­ditelů příspěvkových organi­zací. Jsem rád, že se nám poda­řilo najít a vy­brat kvalitní uchazeče (dnes již ředitele organizací). Z pohledu systémových kroků si ve­lice cením shody v zastupitelstvu, kde jsme zřídili investiční fond ve prospěch opravy a modernizace městské nemoc­nice a současně s jeho vytvořením jsme také do tohoto fondu vložili 450 mili­onů korun. Podařilo se nám restartovat a rozšířit projekt Bezpečnější Ostrava a zavést nová opatření ke zvýšení bez­pečnosti v městské hromadné dopravě (např. preventivní dohled strážníků městské policie ve vybraných spojích nebo SOS tlačítko). V sociální oblasti jsme jako město uspěli ve všech žá­dostech na podporu z externích zdrojů na projekty spojené s řešením otázky bydlení sociálně ohrožených lidí nebo s projekty na podporu rodinné poli­tiky města.

2. V oblasti zdravotnictví bude v nad­cházejícím období prioritou projed­nání a schválení strategického plánu rozvoje městské nemocnice a příprava konkrétních staveb (zejména rekon­strukce chirurgie, vybudování nových JIP a prostorů pro ARO). Investiční akce v sociální oblasti představuje ze­jména rekonstrukce domova pro seni­ory Korýtko a zpracování projektové dokumentace pro nový domov pro se­niory, který bude stát v Mariánských Horách a Hulvákách. V únoru zaha­jujeme ostrou fázi realizace projektů spojených s otázkou sociálního bydlení, které budou vyžadovat mnoho ener­gie a hlavně součinnost s městskými obvody. Probíhají další fáze transfor­mace ústavní péče pro lidi s mentál­ním a kombinovaným postižením, které představují nejen zpracování a před­ložení žádostí o podporu z externích zdrojů, ale zejména přípravu klientů a personálu na připravované změny a také spolupráci s obyvateli v místech, kde vzniknou nová bydlení pro tyto lidi.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora pro oblast kultury a volného času:

1. Především si vážím toho, že mi byla dána příle­žitost podílet se na ovlivňování a rozhodování o věcech, které mohou přispět k tomu, aby se dále měnila tvář Ostravy do po­doby krásného a přátelského města k životu. A také, aby se rozšiřovaly nabídky a možnosti, které v mnoha směrech obohatí ty, kteří v našem městě žijí a pracují.

Pokud bych měl hovořit za resort, který je mi svěřen, věřím, že se v mi­nulém roce podařilo dobře nastartovat mnohé projety, které pokládám za důle­žité. Byla zahájena rekonstrukce kultur­ního domu POKLAD v Porubě. Do vlast­nictví města přešly objekty bývalých jatek a opuštěného obchodního domu Bauhaus, které by měly sloužit zejména pro rozšíření kulturních aktivit. V zá­věrečném stadiu je projekční příprava rekonstrukce divadla Jiřího Myrona. V neposlední řadě i schválený rozpočet města dává větší prostor nejen pro na­výšení částek na dotace a granty v ob­lasti kultury, ale také možnost o něco lepšího odměňování umělců a zaměst­nanců našich kulturních organizací, což i do budoucna pokládám za důle­žité v tomto trendu pokračovat.

2. V rámci textového limitu pouze to nejdůležitější. Chtěl bych, aby se urych­lily práce na rekonstrukci již zmiňova­ného kulturního domu POKLAD tak, aby byl nejpozději do poloviny roku 2018 kompletně, to znamená včetně in­teriérů, dokončen. Intenzivně také pra­cujeme na zahájení realizace rozsáhlé rekonstrukce divadla Jiřího Myrona. Práce by měly být započaty do poloviny roku 2017 a jeho „zkrášlení“ by měli ob­čané zaregistrovat již na počátku roku 2018. Před námi je příprava rekon­strukce bývalých ostravských jatek, kde by pak měla nalézt sídlo městská galerie PLATO, dočasně umístěná v sousedním objektu bývalého obchodního domu Bauhaus. Rád bych, aby do konce to­hoto roku byly také k dispozici potřebné nové prostory pro rozšíření Múzické školy, jejíž aktivity jsou ve značné míře zaměřeny na děti se zdravotním handi­capem. Ty by měly vzniknout celkovou rekonstrukcí bývalé mateřské školy na­proti mariánskohorské radnici.

Významnou prioritou je zahájení kroků k výstavbě nového, krásného a moderního koncertního sálu, který by měl vzniknout v areálu Domu kul­tury města Ostravy. V roce 2017 pro­běhne mezinárodní architektonická soutěž. Ta by měla stanovit jeho po­dobu, včetně logistických vazeb na stá­vající objekt domu kultury, jenž by po proběhlé rekonstrukci plnil také funkci jeho zázemí. Jedná se skutečně o ojedinělou a nadčasovou investici re­gionálního významu, která jistě při­spěje i k zvýraznění metropolitního charakteru města Ostravy.

Martin Štěpánek, náměstek primátora pro oblast sportu, školství a vzdělávání:

1. V roce 2016 jsme otevřeli no­vou atletickou halu, která se stala chloubou města a nemá ve středoevrop­ském měřítku srovnání. V létě proběhl ve městě úspěšný projekt olympijského parku. Už koncem ledna 2017 pro­běhne v Ostravě ME v krasobruslení, které jsme více než rok pečlivě připravovali a zatím se zdá, že zájem diváků je opravdu velký. V oblasti školství jsme v uplynulém roce přivítali první absol­venty Lékařské fakulty, u jejíhož vzniku město aktivně stálo. Podepsali jsme rov­něž memorandum o spolupráci s vyso­kými školami. Umožnili jsme také žá­kům ostravských škol bezplatnou vý­uku v novém Světě techniky v Dolní ob­lasti Vítkovice.

2. V oblasti sportu by letos měla začít druhá etapa přístavby oblíbeného in-line areálu U cementárny, kde občané najdou kromě drah také nové tenisové kurty, skatepark a parkurové hřiště. Ve fázi zpracování dokumentace je pro­jekt na fotbalovou akademii v areálu Bazaly, kde by měli najít zázemí talen­tovaní fotbalisté. V oblasti školství se chystáme dále rozvíjet podporu talen­tovaných dětí formou grantů na jejich rozvoj, nadále také podporujeme jazy­kovou gramotnost ve školách.

 

Radim Babinec, náměstek primátora pro oblast majetku, bytovou, veřejných zakázek, sdružených nákupů a kapitálových účastí:

1. Obecně si nej­více cením sku­tečnosti, že se Ostravě poměrně dobře daří. Díky příznivému ekonomickému vý­voji, ale i díky našemu spo­lečnému tlaku na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky v rámci vedení města se nám daří ne­jen snižovat zadlužení Ostravy, ale na­příklad i přidávat více prostředků jed­notlivým městským obvodům.

V rámci svěřených odborů bych pak v minulém období vypíchl činnost od­boru veřejných zakázek a kapitálových účastí, kdy se nám v rámci organizo­vání veřejných zakázek daří soutěžit ceny hluboko pod rozpočtovými ná­klady, což opět vede k výrazným úspo­rám veřejných prostředků a totéž platí pro i oblast sdružených nákupů.

V oblasti kapitálových účastí bych pak rád upozornil na realizované slou­čení IT společností města do jedné společnosti OVANET a.s. a také na op­timalizaci počtu členů dozorčích rad městských společností, kdy oba tyto kroky opět generují úspory pro­středků města.

2. V roce 2017 bychom rádi pokračo­vali v trendu snižování počtu městských společností a zefektivnění jejich fun­gování – nejdále v uvažování v tomto směru jsme u kulturních stánků města Ostravy, které bychom rádi sloučili pod jednu společnost.

V oblasti veřejných zakázek nás pak čeká praktický přechod na nový zákon o zadávání veřejných zakázek – jsou zde změny, jež musíme implemento­vat, ale které především budou muset umět aplikovat jak příslušní zaměst­nanci města, tak i městských firem a příspěvkových organizací.

Nerad bych rovněž opomněl odbor majetkový, kde nás kromě velkého kvanta běžných činností čekají i ně­které zajímavé majetkoprávní operace spojené např. výkupy pro dopravní či jiné projekty.

Za práci jednotlivých svěřených od­borů bych touto cestou rád všem jejich zaměstnancům velice poděkoval.

Břetislav Riger, náměstek primátora pro útvar hlavního architekta, oblasti investic a stavebního řádu:

1. N a rozdíl od většiny ko­aličních kolegů mohu hodnotit pouze uplynulý rok, který mi při­pomněl, jak běží čas rychle. Pokud mám upřímně odpovědět, čeho si ve své dosa­vadní práci nej­více cením, nejsou to jednotlivé pro­jekty a investiční akce, ale vztahy s lidmi, kteří se mnou na těchto akcích spolupracovali. Ať již se jedná o zaměst­nance Magistrátu města Ostravy, kolegy z vedení města nebo zástupce zhotovi­telů. Těm všem patří mé díky a jsou pro mě příslibem do nejbližší budoucnosti.

2. Priorit je celá řada, co do rozsahu a finančních nákladů je zásadní rekon­strukce tramvajových mostů Plzeňská veš­kerých energetických sítí v zoo, která je nutná pro její další rozvoj. Z akcí men­šího rozsahu, ale velkého významu pro místní obyvatele, bych vyzvedl cyklo­stezku Proskovická – Blanická, která propojí točnu ve Výškovicích se Starou Bělou a výrazně tak zvýší bezpečí chodců a cyklistů, dále pak sokolovnu ve Svinově, na kterou místní čekají více než deset let, a infrastrukturu v osadě Janová v Polance nad Odrou, kde letos zahájíme první etapou. Z útvaru hlav­ního architekta bych pak jmenoval dvě priority, a těmi jsou architektonické soutěže na ulici Uměleckou a lávku přes řeku Ostravici.

Závěrem mi dovolte využít této pří­ležitosti a popřát všem čtenářům pevné zdraví a jen samé dobré zprávy z ostrav­ské radnice.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství, komunální, živnostenského úřadu, IT služeb a outsourcingu:

1. Životní pro­středí není jen kvalita ovzduší, čistota vody nebo sběr a třídění odpadu. Je to vlastně všechno, co nás obklo­puje. Jsem ráda, že mohu napo­máhat tuto kva­litu malými, ale snad přece jen viditelnými kroky zlep­šovat. Loni například město významně podpořilo první kolo programu na vý­měnu neekologických kotlů, vyhláše­ného Ministerstvem životního pro­středí. Významným počinem bylo zave­dení bio popelnic pro svoz biologického odpadu zdarma. Rozjeli jsme kampaň Zdravě po Ostravě zaměřenou na eko­logickou mobilitu a projekt Refill, který napomůže k využití prázdných prostor v centru. Zaměřili jsme se také na este­tizaci veřejného prostoru uvnitř měst­ské zástavby. Vyhlášením několika ar­chitektonických soutěží bychom rádi využili dosud spíše opomíjený potenciál architektů a uměleckých pracovníků.

K mým resortům patří rovněž infor­mační technologie. Zde se podařilo re­alizovat projekty podporující transpa­rentnost výkonu veřejné správy, ať už se jedná o zveřejňování podrobného on-line rozpočtu, uzavřených smluv či jmenovitých výsledků hlasování rady. Zahájili jsme publikaci výstupů z úřed­ních agend a geografického systému. Mezi obcemi jsme se co do počtu pu­blikovaných datových sad zařadili na přední místa v celostátním měřítku.

2. Osobně mě velmi těší práce na ob­nově a rozvoji parků a veřejné zeleně. Letos půjde například o přeměnu le­soparku Benátky, Pustkoveckého údolí, okolí řeky Ostravice. Projektů v oblasti životního prostředí je opět celá řada, takže jen v telegrafické zkratce. Čeká nás další kolo „kotlíkových dotací“, po­kračování projektů Zdravě po Ostravě a Refill, realizace prvních akcí v rámci grantového programu na revitalizaci veřejného prostoru formou tzv. ma­lých městských zásahů. Začneme pra­covat na rozšíření parkovacích ploch u zoo a na projektu stavby lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ostravici do Dolní oblasti Vítkovice. Obrovským úkolem je příprava výstavby kanalizačního sbě­rače B, díky němuž voda v Ostravici získá novou kvalitu. Budeme sledovat situaci kolem ropných lagun, pracovat na chytrých (smart) projektech i stra­tegii na adaptaci města pro případnou změnu klimatu. Věřím, že všemi těmito počiny nakročíme k úspěchu v evrop­ské soutěži European Green Capital (Evropské zelené město), ve které jsme se rozhodli kandidovat.

K prioritám v oblasti elektronických služeb pro veřejnost patří rozšíření úpl­ného elektronického podání, možnost on-line plateb vybraných poplatků či nasazení aplikace pro hlášení závad na celém území města. Dále budeme rozvíjet centrální IT služby pro měst­ské organizace s cílem dalšího sjedno­cení provozovaných informačních systémů města.

Záměrem odboru živnostenského úřadu je udržet dlouhodobě vysoký standard služeb, maximalizovat počet podání vyřízených na počkání a mini­malizovat použití formulářů vyplňova­ných podnikateli.

Iveta Vozňáková, náměstkyně primátora pro oblast financí a rozpočtu:

1. Ze spousty úkolů, které nás čekají v tomto roce, mi dovolte vybrat dva, které plynule nava­zují na rok mi­nulý a budou se týkat i let násle­dujících. Když se na to podívám jako ekonom a pedagog, tak ten první se týká pře­devším stránky ekonomické, nejdůle­žitějšího dokumentu v roce, a sice roz­počtu. Zastupiteli byl schválen rozpočet roku 2017, v kterém za posledních 8 let podporuje nejvyšší částkou investiční rozvoj města – více než 2 miliardami – a vše při současném snižování zadlu­ženosti Ostravy. V příštím roce chceme snížit dluh o rekordní částku téměř půl miliardy korun. Budeme tak mezi vel­kými městy patřit k městům s nejnižší zadlužeností. To je také jedna z věcí, které si ve své dosavadní práci moc ce­ním: sestavit rozpočet města tak, aby se rozvíjelo, a přesto to nebylo na úkor příštích generací.

2. Již loni byla mezi mými priori­tami podpora technického vzdělávání v Ostravě a především řemeslných zručností. A to platí i pro rok následu­jící. Jak představitelé města deklaro­vali, ke konci loňského roku byl městem Ostrava ve spolupráci s Vysokou ško­lou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava založen Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., který má ambici zvrátit dlouhodobý trend, kdy mladí lidé ne­mají zájem jak o řemesla, tak o stu­dium technických oborů na středních i vysokých školách. Technické a řeme­slné profese jsou pro ně málo atrak­tivní, přičemž odborníci v těchto pro­fesích zoufale chybí. Aktivita řemesl­ného inkubátoru nabere plné obrátky právě v roce 2017.

Lukáš Semerák, radní pro oblast dopravy a dopravně-správních činností:

1. Byť mi to sa­motnému při­padne absurdní, tak největší ra­dost mám z toho, že se podařilo re­alizovat mnoho relativních drob­ností, které vět­šině lidí připadají normální či au­tomatické, avšak v ostravské dopravě tomu tak nebylo. Jsem rád, že se začínají pořádně čistit dopravní prostředky, že se podařilo přet­nout začarovaný kruh a férově vysoutě­žit nové tramvaje od švýcarského vý­robce, stejně jako mě těší třeba možnost placení jízdného platebními kartami. Mám radost, že po mnoha desetiletích se vyměnilo veřejné osvětlení na Černé louce. Rovněž mě těší právě dokončená rekonstrukce Hornopolní ulice, kde jsme přirozeným způsobem konečně doplnili dlouhodobý deficit parkovacích míst.

2. Ostrava s e musí začít systema­ticky a systémově věnovat řízení sta­tické dopravy, a to nejen v centru města, ale také v sídelních celcích. V rámci zkulturnění MHD bych rád, aby město převzalo od městských ob­vodů přístřešky a postupně začalo s je­jich výměnou za nové, čisté, osvětlené a bezpečnější.

V polyfunkčním domě vzniknou byty, kanceláře, infocentra, prostory pro služby a podnikání, parkoviště

Skelet je opláštěný, stavbaři dohodnuté termíny plní


Železobetonový skelet výškové bu­dovy stojící naproti Domu kultury města Ostravy je už kompletně opláš­těn a začíná vypadat k světu. Snahu majitele skeletu, společnosti Red House Development, splnit poža­davek města, aby byl objekt pokryt obvodovým pláštěm a zastřešen do konce roku 2016, ocenil 2. ledna při kontrolním dni náměstek primá­tora Břetislav Riger.

„Už dnes můžu konstatovat, že po­sun je znatelný, že skelet přestává po více než 25 letech hyzdit Ostravu a že způsob a rozsah opláštění budovy odpovídá požadavkům daným smlou­vou. Při letmém pohledu na objekt sice vidíme části, které zůstávají odkryté, ty jsou ale nutné k navazující reali­zaci díla a instalaci technologií. Vše tedy nasvědčuje zdárnému dokončení stavby v termínu 31. prosince 2017,“ uvedl Riger.

Rozestavěné sídlo krajského výboru komunistické strany, které Red House Development získala spolu s okolními pozemky od města za zhruba 52 mil. korun, přestavuje společnost na poly­funkční dům Smart Office Ostrava!!! Po několika odkladech dalo město firmě kategorický požadavek: pokud nesplní naposledy dohodnuté ter­míny, odstoupí od smlouvy a buďto převezme v souladu s platnými smluv­ními ustanoveními skelet i s pozemky zpět bez náhrady, anebo udělí společ­nosti třímilionovou pokutu, která se bude zvyšovat o další 3 miliony za ka­ždý měsíc zpoždění. Zatím Red House Development smlouvu plní. Nový polyfunkční dům bude rozdělen na dvě části se samostatnými vchody. Větší část budou tvořit moderní kanceláře, v přízemí bude umístěno infocentrum ekologických a energetických firem. Menší část nabídne služby občanům, zejména školní a vzdělávací programy doplněné o volnočasové aktivity, zdra­vou výživu a péči o zdraví. V komplexu vzniknou také byty. Parkovací místa v suterénu, atriu a parkovacím objektu pokryjí potřeby uživatelů a budou je moci využívat i lidé z okolí.

Při výstavbě jsou využívány nové materiály a obnovitelné zdroje energií, jako geotermální vrty, fotovoltaické pa­nely či trigenerační jednotka. Budova tak bude šetrná k životnímu prostředí. Nízké provozní náklady ji řadí do ener­getického standardu „A“. (rs)


Strana 6

Střípky

VELVYSLANEC FRANCIE. Poprvé od říjnového zahájení své mise v ČR navštívil koncem loň­ského roku Ostravu velvyslanec Francouzské republiky v Praze Charles Malinas. Na radnici vzác­ného hosta přijali 12. prosince pri­mátor Tomáš Macura a náměstek primátora Martin Štěpánek. Jeho Excelence Charles Malinas vy­zdvihl bezchybnou spolupráci mezi Francií a Českem, na níž se tradičně podílí i Ostrava, kde působí řada firem s francouzskou spoluúčastí. Zástupci města ocenili dobrou ko­munikaci s těmito společnostmi, které vstřícně podporují například sportovní aktivity ve městě. Charles Malinas nabídl pomoc při jednání s dalšími potenciálními investory. Na závěr návštěvy se zapsal do pa­mětní knihy města. (ph)

UNIKÁTNÍ PUBLIKACE. Dvě unikátní publikace Paměť Ostravy a Nezapomenutelná kniha aneb Čtěme seniorům pokřtili 1. pro­since v Knihovně města Ostravy (KMO) náměstci primátora Michal Mariánek a Zbyněk Pražák (na snímku B. Krzyžanka). Almanach Nezapomenutelná kniha vznikl jako výstup projektu Reminiscence, který knihovna realizuje spolu s devíti po­skytovateli sociálních služeb od roku 2012 a jehož cílem je představit ve­řejnosti možnosti vzpomínkové te­rapie a odkrýt bohatost života seni­orů. Projekt Paměť Ostravy realizuje KMO od roku 2014 ve snaze zacho­vat orální paměť města ve vzpo­mínkách pamětníků. „Je to kniha, ve které se člověk, který vyrůs­tal v Ostravě, může najít,“ řekl o ní Zbyněk Pražák. (bk)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Koledníci v kostýmech Tří králů navštívili 5. ledna radnici. Přijali je primátor Tomáš Macura (na snímku), náměs­tek primátora Zbyněk Pražák a další členové vedení města. Největší dob­ročinnou sbírku v ČR organizují na území moravskoslezské met­ropole Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra. V ulicích Ostravy a v okolních obcích bude do 15. ledna koledovat 350 tříkrálových skupi­nek. Charitní koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetě­nými ostravským magistrátem, které jsou označeny červenobílým logem Charity ČR. Darované peníze charita využije na podporu seniorů, kli­entů mobilního hospice sv. Kryštofa, zdravotně postižených, chráněných dílen pro postižené a další dobro­činné projekty. (rs)

Město buduje flotilu nízkoemisních vozidel


Životní prostředí

Město Ostrava plní závazek jít cestou čisté mobility. Už od loňského listo­padu používá magistrát dva nové elek­tromobily Nissan Leaf, současně Rada města rozhodla o podání žádosti o do­taci na nákup 24 nízkoemisních vozi­del z Národního programu Životního prostředí (NPŽP). Informoval o tom primátor Tomáš Macura.

Z celkového počtu 24 nových vozi­del bude 18 aut s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a 6 elektromobilů. „Tímto nákupem bychom chtěli do­plnit flotilu deseti nízkoemisních aut na CNG, které už používá Městská po­licie, a dvou elektromobilů zakoupených pro magistrát,“ uvedl primátor Macura.

Nová nízkoemisní a bezemisní vo­zidla by mělo město nakoupit v letech 2017 a 2018. Celkem 17 automobilů na CNG je určeno pro městskou policii, jeden pro magistrát. O elektromobily se rozdělí magistrát (2 ks) a městské obvody Radvanice o Bartovice (2), Stará Bělá a Hrabová (po 1). O tom, zda se svojí žádostí uspělo, se město dozví nejpozději v březnu 2017. Celková hod­nota projektu je vyčíslena na 15 870 tisíc korun, dotace by v případě jeho schválení u NPŽP dosáhla výše 2220 tisíc korun.

„Žádost navazuje na městskou kon­cepci udržitelné mobility,“ konstato­val Tomáš Macura s tím, že provoz vý­sledné flotily 36 nízkoemisních auto­mobilů by znamenal snížení emisí CO2 do ovzduší o zhruba 60 tisíc kg za rok, množství emisí oxidů dusíku, oxidů síry a především aromatických uhlovodíků by pokleslo o 400 kg ročně u ka­ždé položky.

„Městská rada současně rozhodla, že město už nebude nakupovat žádná vo­zidla na naftu,“ doplnil primátor. (bk)

Nechali jste auto doma?


Jak cestovat po Ostravě zdravě? To se dozvěděli 18. prosince moto­risté a občané města, které zastavila v rámci iniciativy Nech auto doma! některá ze tří dvoučlenných skupin hostesek a předala jim informační letáky k čisté mobilitě a malý dárek. Záměrem akce zapadající do kam­paně Zdravě po Ostravě bylo mo­tivovat občany k využívání jiných způsobů dopravy než osobní vo­zidlo. Je totiž dobré si uvědomit, že právě na našich každodenních zvyklostech záleží kvalita vzduchu, který dýcháme. Nemluvě o nákla­dech. Rozhodnutí je pouze na nás. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz (r)

Novoroční předsevzetí – Přispěji k Bezpečnější Ostravě!


Bezpečnější Ostrava

S příchodem nového roku si mnoho z nás dává novoroční předsevzetí. Pokud byste si předsevzali, že se ve větší míře budete angažovat v dění ve svém okolí, je nasnadě více možností. Můžeme podat pomocnou ruku v si­tuacích, jejichž řešení nesnese odkladu a je na­místě využít některou z tísňových linek. Podněty, které nejsou urgentní, lze zase vyřešit telefonátem na tzv. Zelenou linku Městské policie Ostrava. Ale jak postupovat, když mi není lho­stejná problematika dlouhodobějšího charakteru v okolí mého bydliště?

Ať už se bude jednat o záležitosti občanského soužití (neshody mezi sousedy, problémy v okolí domu), ve­řejného pořádku (problémy s černou skládkou, pohyb podezřelých osob v okolí) nebo stacionární dopravy, mů­žete kontaktovat místně příslušného strážníka okrskáře. Okrskář získává celkový přehled o dění ve svěřené lo­kalitě nejen díky vlastní činnosti, ale zejména díky poznatkům, které při­jímá od občanů. Přímá komunikace s občany a možnost zpětné vazby je tak pro okrskáře neocenitelným zdrojem informací, které mu umožňují rychle reagovat na nově vzniklá bezpečnostní rizika a jejich aktivní řešení. V rámci obchůzkové činnosti tento strážník úzce spolupracuje s pracovníky měst­ského obvodu, školských či zdravot­nických zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií ČR.

Pokud Vás v tuto chvíli na­padlo hned několik věcí, se kterými by Vám okrskář mohl pomoci, je tento článek určen právě Vám. Pro zjednodušení komunikace se lze na strážníky-okrskáře obrátit pro­střednictvím webových stránek Městské policie Ostrava www.mpo­strava.cz. Chcete-li napsat „svému“ okrskáři, postačí zvolit městský ob­vod, ulici a vybrat konkrétní lokalitu. Karta okrskáře obsahuje kromě kon­taktních informací a charakteristiky okrsku také přímou možnost napsat okrskáři vzkaz.

Přispějte vlastním přičiněním k Bezpečnější Ostravě a kontak­tujte městskou policie skrz vašeho okrskáře!  Michaela Michnová


Strana 7

Nejlepším ostravským ochráncům zákona blahopřál primátor Tomáš Macura

Policisté roku převzali ocenění


Bezpečnost ve městě

Nejlepší policista roku 2016. Tímto oceněním vyznamenali 29. listopadu ve vítkovickém zámečku vynikající ostravské policisty ředitelé Městského ředitelství Policie ČR René Dočekal a Krajského ředitelství Policie ČR Tomáš Kužel. Spolu s nimi blahopřál oceněným primátor Ostravy Tomáš Macura. Ten vysoce ocenil výsledky ostravského policejního sboru, které jsou srovnatelné s výsledky policejních jednotek v ostatních regio­nech České republiky, ačkoliv pod­mínky jejich práce v reáliích města procházejícího transformací z prů­myslové aglomerace založené na pro­dukci uhlí a železa na město s trvale udržitelnou ekonomiku jsou nesrov­natelné. Vyzdvihl úzkou spolupráci ostravských jednotek Policie ČR s Městskou policií Ostrava a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému. „Což je unikátní nejenom v rámci České republiky,“ zdůraznil Macura. Vyznamenání převzalo 15 ostrav­ských kriminalistů a 12 policistů vnější služby. Ocenění Tým roku 2016 získali čtyři policisté, kteří se podíleli na od­halení skupiny šesti pachatelů série loupežných trestných činů. Čestná ocenění získaly také dvě občanské zaměstnankyně. Za dlouholetou práci u Policie ČR byli ohodnoceni policisté Jiří Kopeček a Petr Endlicher, medailí ředitele Městského ředitelství Policie ČR byl u příležitosti významného ži­votního jubilea vyznamenán policista ve výslužbě Milan Hajný. (bk)

Interní ambulance je modernější


Zlepšení komfortu pro pacienty i perso­nál, bohatší přístrojové vybavení a zvý­šení počtu lůžek ze čtyř na šest – ta­kový je výsledek rekonstrukce interní příjmové ambulance v Městské nemoc­nici Ostrava, která přišla na zhruba 4,5 mil. korun. Slavnostního zahájení pro­vozu se 21. prosince zúčastnili primátor Tomáš Macura, náměstek primátora Michal Mariánek a další.

Interní příjmová ambulance je sou­částí Centrálního příjmu s Emergency a slouží k diagnostice a primárnímu zaléčení pacientů s interními onemoc­něními, mezi něž patří zejména onemoc­nění srdce, plic a vnitřních orgánů zaží­vacího traktu. Mohou zde být přijati rov­něž pacienti pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Za posledních 13 let prošlo ambulancí okolo 250 tisíc paci­entů; denně jich tu vyšetří 50 až 80.

Jak zdůraznil primátor Macura, v pří­padě rekonstrukce interní příjmové am­bulance šlo o jednu z prvních akcí, kte­rými chce město pozvednout městskou nemocnici na úroveň 21. století. (bk)

Změna tarifu MHD


V městské hromadné dopravě platí od Nového roku nová pravidla. Mezi hlavní změny patří snížení počtu ost­ravských zón ze čtyř na jednu, úprava cen dlouhodobých jízdenek zpravi­dla směrem dolů a prodloužení doby pro zvýhodněné přestupování u elek­tronických jízdenek z 30 na 45 mi­nut. Změna tarifu MHD přinesla také změnu cen krátkodobých jízdenek, a to u 60/90min. obyčejných jízdenek z 28 Kč na 30 Kč, u zlevněných ze 14 Kč na 15 Kč. Novinkou je zavedení třídenní jízdenky za 220 Kč, resp. 110 Kč ve zlev­něné verzi, která je navržena jednak jako turistická jízdenka pro návštěvníky Ostravy, jednak jako náhrada papírové verze 7denní přenosné jízdenky, která se prodává pouze v elektronické podobě.

Starší krátkodobé jízdenky, u nichž došlo ke změně ceny, budou platné do 31. ledna, do 28. února je lze s doplatkem vy­měnit za nové ve vyšší nominální hod­notě ve všech prodejnách jízdních do­kladů dopravního podniku. (bk)

Janského medaile pro dárce krve


Osm desítek žen a mužů přijalo 5. prosince pozvání do Radnice města Ostravy na slavnostní předání Zlatých medailí MUDr. Jana Janského. Ocenění za 40 bezpříspěvkových od­běrů krve v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava jim udělil Český červený kříž. Spolu s poděkováním za nezištnost jim je předali náměstek primátora Michal Mariánek a před­sedkyně oblastní rady ČČK v Ostravě Milada Němčíková. (ph)

Lávku navrhnou architekti


Město vyhlásí další architektonic­kou soutěž, tentokrát na podobu nové lávky přes Ostravici. Měla by vznik­nout nad Hradní lávkou, asi kilometr proti proudu řeky, na nové cyklostezce, která propojí turisticky atrak­tivní Dolní oblast Vítkovice s centrem a cyklistickými trasami vedou­cími podél řeky. Návrh rady města schválilo na svém prosincovém zase­dání zastupitelstvo. Lávka bude slou­žit také pro pěší. Hotová by měla být v roce 2018. Náklady na její výstavbu by se mohly vyšplhat až na 50 mil. korun, i když město věří, že vysou­těží lepší cenu.

„Ztotožňujeme se s názorem, že by město mělo kultivovat veřejný pro­stor. Jednou z cest, jak toho dosáh­nout, je větší využití architektonic­kých soutěží,“ uvedl k projektu primá­tor Tomáš Macura s tím, že v případě lávky si vedení města chce vyzkoušet, jak se tento postup osvědčí v případě ryze technické stavby. Pro vítěze sou­těže je nachystána odměna 200 tisíc korun, autoři dalších dvou vyhodno­cených projektů obdrží 150 a 100 ti­síc Kč. Celkem 50 tisíc korun je při­praveno pro autory pozoruhodných dílčích řešení a podnětů. (bk)

Soutěž na ztvárnění Umělecké ulice


Město Ostrava vyhlásilo 14. prosince otevřenou architektonicko-urbanis­tickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru Umělecká ulice, která tvoří předprostor Domu umění a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra. Jedná se o ideovou soutěž, jejímž cílem je najít optimální využití a tvář tohoto místa. Soutěž zá­roveň ověří širší vazby v území, ze­jména řešení zásobovací a statické do­pravy, a zohlední ukončenou rekon­strukci Nádražní ulice.

Soutěžní podmínky a podklady lze najít na internetových stránkách www. ostrava.cz v sekci Architektonické soutěže nebo na stránkách České ko­mory architektů www.cka.cz. Návrhy je třeba odevzdat nejpozději 15. února do 14 hodin. (av)

Tramvajová doprava se švýcarským puncem


Doprava ve městě

Rekonstrukce tramvajových zastá­vek Prostorná a Palkovského, insta­lace kamerových systémů v 66 tram­vajích a 6 trolejbusech a instalace prvků aktivní bezpečnosti na čtyřech kolejových kříženích patří k posled­ním dodatečným aktivitám Programu švýcarsko-české spolupráce, které byly slavnostně uvedeny do provozu 13. prosince loňského roku za účasti představitelů švýcarského donátora, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Dopravního podniku Ostrava a zhotovitelských fi­rem. Prakticky tak byly naplněny zbý­vající záměry hrazené z tohoto dotač­ního zdroje v průběhu realizace dvou zastřešujících projektů Výstavba tro­lejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník a Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě. Už dříve byla v rámci těchto projektů zrekonstruována ná­stupiště na tramvajových zastávkách Křižíkova a Krajský úřad, vybudo­váno kolejové propojení ulic Plzeňská a Pavlovova a vystavěna trolejbu­sová trať z centra města na terminál Hranečník. Dodáním speciálního či­sticího vozu pro trolejbusové a tramvajové tratě v průběhu letošního ledna bude Program švýcarsko-české spolu­práce v Dopravním podniku Ostrava uzavřen. (ma)

Chybí teplé oblečení pro lidi bez domova


V Šatníku Charity Ostrava v Jeremenkově ulici ve Vítkovicích schází teplé oblečení pro lidi bez domova. Chybí zejména ponožky, spodní prádlo, boty, pánské bundy, rukavice, čepice, rifle, mikiny a trička. Lidé v nouzi o ně mohou žádat na základě potvrzení sociál­ního pracovníka. Více na http://ostrava.charita.cz. (dk)


Strana 8 - 9

Rozpočet na rok 2017: vyrovnaný a ambiciózní


Město Ostrava schválilo rozpočet na rok 2017 na 22. zase­dání zastupitelů města, které se konalo 14. prosince. Vyšší očekávané příjmy spolu s úsporami z letošního roku umož­nily sestavit rozpočet jako vyrovnaný a ambiciózní v kapi­tálových výdajích. Přináší zejména vyšší investice, snížení zadlužení a rekordní dotace městským obvodům.

Vyšší příjmy i výdaje

Příjmy pro rok 2017 jsou předpokládané ve výši 7094 mil. Kč, to znamená, že by měly být o zhruba 246 milionů korun vyšší než v roce 2016. Za očekávaným nárůstem příjmů stojí růst ekonomiky spolu se změnou zákona o rozpočto­vém určení daní.

Běžné výdaje jsou očekávány v celkové výši 5871 mil. Kč, což je o 269 mil. Kč více než v roce 2016. Největší podíl na je­jich růstu má posílení o 185 mil. Kč dotací a rezerv pro měst­ské obvody, které v příštím roce dosáhnou nejvyšší částky v dosavadní historii města, a to téměř 1193 mil. Kč. Vedení města tak reaguje na oprávněné požadavky starostů a po­kračuje v posilování rozpočtů městských obvodů.

Peníze na investice

Kapitálové výdaje města jsou pro rok 2017 předpokládané ve výši 2126 mil. Kč. Tato částka je o 884 mil. Kč vyšší než v roce 2016 a je nejvyšší za řadu posledních let. V kapitá­lovém rozpočtu je připraveno např. 450 mil. Kč na moder­nizaci městské nemocnice, 310 mil. Kč na strategické roz­vojové projekty města, 130 mil. Kč na rekonstrukci Domu kultury Poklad v Porubě, zhruba 90 mil. Kč na rekonstrukci tramvajových mostů Plzeňská, 72 mil. Kč na cyklostezky, 80 mil. Kč na opravy komunikací. Pokračuje zrychlené budo­vání a obnova kanalizační a vodovodní sítě, na které je v rozpočtu vyčleněno asi 300 mil. Kč.

Rozdíl mezi celkovými plánovanými příjmy 7094 mil. Kč a celkovými plánovanými výdaji 7997 mil. Kč představuje částku 993 mil. Kč. Jde o tzv. financování, které je z rozho­dující části tvořeno uspořenými, účelově rezervovanými pro­středky převedenými z roku 2016.

Sníží se zadluženost

Rozpočet Ostravy na rok 2017 počítá rovněž s dalším sníže­ním zadluženosti města, a to o 451 mil. Kč na 2582 mil. Kč. To zvyšuje finanční stabilitu města, které je nejméně zadlu­ženým velkým městem v ČR, a vytváří dobré výchozí pod­mínky pro budoucí financování rozvojových projektů. Pro porovnání, dluh Ostravy dosáhl rekordní výše v roce 2013, a to 6604 mil. Kč.

Konzervativní přístup v rámci hospodaření města le­tos pozitivně ohodnotila také ratingová agentura Moody´s Investor Service, která po dlouhých 10 letech zlepšila ratin­gové hodnocení Ostravy na aktuální známku A2 s pozitiv­ním výhledem. (r)

Rozpočet statutárního města Ostravy 2017 (v tis. Kč)

Struktura zdrojů

Daňové příjmy                                                          6 439 623
Nedaňové příjmy                                                         446 012
Kapitálové příjmy                                                          58 305
Přijaté dotace, převody                                               178 958
Příjmy celkem před konsolidací                                7 122 898
Konsolidace                                                                - 29 159
Financování celkem                                                     903 477
Celkové zdroje                                                        7 997 216

Struktura výdajů

Běžné výdaje před konsolidací (podrobně podle
skupin na str. 9)                                                         5 899 905
Konsolidace                                                                  - 29 159
Běžné výdaje po konsolidaci                                       5 870 746
Kapitálové výdaje (podrobně podle skupin na str. 9)   2 126 470
Celkem                                                                      7 997 216

Struktura běžných   výdajů podle skupin

v tis. Kč

Zemědělství a lesní hospodářství

20 743

• útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům  

15 914

• pěstební činnost a správa v lesním hospodářství

4 829

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

1 366 614

• opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové   opravy

177 627

• monitorování lokalit, centrální registr komunikací,   aktualizace pasportu MK, studie

27 584

• provoz veřejné silniční dopravy

1 076 017

• opravy kanalizací a vodovodů, včetně čištění a   kamerových prohlídek

24 000

• prezentace, propagace města, podpora cestovního ruchu   studie, analýzy, projekty, soutěže

37 467

• dotace společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.

10 757

• dotace společnosti Ostravské výstavy, a.s.

8 000

Služby pro   obyvatelstvo

1 570 639

• oblast školství, výchovy a vzdělávání, včetně grantů a   příspěvků

střediskům volného času, domu dětí a mládeže, stipendia,   dotační progr. vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu

76 725

• kulturní činnost včetně grantů, kulturní domy,

příspěvkové organizace v kulturní oblasti

514 357

• tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže v oblasti   sportu, granty, včetně výtěžku z loterií a výherních hracích přístrojů a   Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

360 057

• zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček v   O.-Zábřehu

131 783

• bytové hospodářství

12 172

• údržba veřejného osvětlení a kolektorů vč. spotřeby el.   energie

94 300

• komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice

82 642

• výdaje za sběr, svoz a zneškodňování komunálních odpadů

199 862

• zachování a obnova kulturních památek a hodnot národního   historického povědomí

10 000

• ochrana životního prostředí, monitoring, výchova, osvěta  

15 165

• péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

14 467

• neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava

45 941

Sociální věci a   politika zaměstnanosti

371 591

• ostatní péče a pomoc manželství, pomoc ost. skupinám   obyvatelstva (např. pěstounská péče, prevence kriminality, protidrogová   prevence, dotace společnosti Renarkon o.p.s.)

39 604

• ostatní asistence, pečovatelská služba, samostatné   bydlení (např. účelové dotace v oblasti sociální péče a víceleté dotace

nestátním neziskovým organizacím)

48 738

• domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem,

domovy pro osoby se zdrav. postižením

232 130

• chráněné bydlení, ost. služby a činnosti v oblasti   sociální péče a prevence

28 733

• azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

9 600

• ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti   (např. účelové dotace v oblasti hendikepu)

12 786

Bezpečnost státu a   právní ochrana

468 137

• Hasičský záchranný sbor MS kraje, jednotky dobr. hasičů

24 176

• Městská policie Ostrava

426 362

• zákonná rezerva na krizové stavy

5 000

• poskytování služeb pro integrovaný záchranný systém

9 950

Všeobecná veřejná   správa a služby

2 073 022

• činnost místní správy

655 765

• zastupitelstva obcí

27 440

• výdaje z finančních operací a pojištění (splátky úroků z   úvěrů a směnek, úhrada kuponů za komunální dluhopisy, správa portfolia,   pojištění)

72 070

• archivní činnost

12 259

• účelové, neúčelové dotace, dotace na investice měst.   obvodům

1 062 858

• úhrada DPH

20 000

• rozpočtová rezerva

90 000

• rezerva pro městské obvody (loterie)

80 000

• účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování   projektů městských obvodů

50 000

Celkem po   konsolidaci

5 870 746

 

Struktura kapitálových výdajů podle skupin

v tis. Kč

Zemědělství a lesní   hospodářství

4 736

• rozšíření útulku pro psy v Třebovicích

4 736

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

738 541

• výstavba a rekonstrukce místních komunikací a křižovatek   (např. výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru Janová v Polance   nad Odrou, tramvajové mosty ul. Plzeňská, úprava povrchů ul. Českobratrská   komunikace U Cementárny, rekonstrukce ul. Pustkovecká, Komunikace – Severní   spoj)

134 718

• cyklostezky, parkovací objekty, úpravy veřejných prostor   (např. Cyklotrasa P – průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka,   Cyklistická stezka Proskovická, Blanická, Cyklostezka Nová Ves – vodárna, Cyklostrasa   Y – Průmyslová – Baarova, cyklistická trasa I podél silnice Na Lukách,   náměstí O.-Jih – veřejný prostor Hrabůvka, veřejný prostor mezi KB a bývalou   bankou UNION, ul. Nádražní, parkovací objekty – DK Poklad, Hlavní nádraží,   vícepodlažní parkování u Zoo Ostrava, rekonstrukce chodníků 28. října –   Železárenská, Jahnova

86 069

• provoz veřejné silniční dopravy, ostatní dráhy (např.   Inteligentní dopravní systémy I. a II. etapa, rekonstrukce tramvajových   zastávek Prostorná, Palkovského, kamerový systém do tramvají a trolejbusů)

11 797

• pitná voda (např. rekonstrukce ÚV Nová Ves, rekonstrukce   vodovodu a kanalizace Svinov, rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická,   Petřvaldská, Mariánskohorská, Na Druhém, Pěší,…)

71 745

• odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   (např. Kanalizace Folvarek, Plošná kanalizace Michálkovice, Prodloužení   sběrače B do Radvanic, Kanalizace Plesná – Žižkov, Kanalizace Krásné Pole –   II. et., Rekonstrukce ÚČOV Ostrava, Kanalizace Stará Bělá – propojení   kanalizace, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov – Bílovecká, kanalizace   Jeremenko III., rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Českobratrská a   Sadová, rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, Rekonstrukce   kanalizace a vodovodu ul. Moravská, Petřkovice – kanalizační stoky,   odkanalizování obce, rekonstrukce dmychadel ÚČOV)

420 426

• revitalizace říčních systémů (např. st. úpravy opevnění   bermy řeky Ostravice)

13 786

Služby pro   obyvatelstvo

849 274

Kultura – divadla,   knihovny, muzea

143 991

• Divadlo loutek Ostrava – fasáda, okna, dřevěné prvky

5 000

• Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD

128 970

Sportovní zařízení v majetku obce

33 016

• SAREZA - Modernizace venkovního areálu Krytého bazénu   Poruba

23 005

• Sportovní areál U Cementárny II. etapa

4 762

• Sportovní hala – Sokolovna Svinov

5 000

Zdravotnictví

455 173

• FOND na rekonstrukci a modernizaci MNO 2017–2025

450 000

Veřejné osvětlení

37 626

SPZ Mošnov – TI –   II. etapa, retenční nádrž

53 000

Majetkový odbor –   výkupy pozemků a staveb

59 000

Areál Z00 Ostrava –   energie

26 435

Zvýšení   protipovodňové ochrany ul. U Hrůbků

5 058

Sociální věci a   politika zaměstnanosti

38 244

• Domov pro seniory Sirotčí – vzduchotechnika

5 000

• Domov pro seniory Korýtko

10 433

• Domov pro seniory Čujkovova – vzduchotechnika

8 000

• Domov pro seniory Hulváky

4 300

Bezpečnost státu a   právní ochrana

54 691

• Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK

10 064

• Revitalizace areálu Hranečník

29 607

• Hasičská zbrojnice Michálkovice

6 473

• IVC Slezská Ostrava – přístavba

4 131

Všeobecná veřejná   správa a služby

131 526

• Rekonstrukce a modernizace budovy Nové radnice včetně   přístavby

75 026

• rezerva odboru investičního na PD a přípravu staveb a   kapitálová rezerva

35 000

Rezerva pro strategické investice

309 458

• Tramvajové mosty ul. Plzeňská

56 000

• Kompletní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona

10 441

• Revitalizace historické budovy Jatek a přilehlých   prostor

10 000

• Sportovní areál U Cementárny, II. etapa

25 000

• Bazaly – fotbalová asociace – tréninkové centrum pro   mládež

5 000

• Areál Zoo Ostrava – energie

20 000

• Domov pro seniory Korýtko

30 000

• Transformace pobytových služeb Čtyřlístek I.

92 300

Celkem

2 126 470

 


Strana 10

Unikátní výstavu korunovačních klenotů nabízí Ostravské muzeum

Symboly moci a vznešenosti


Jednou ze sou­časných vrchol­ných kultur­ních událostí v Ostravě a zá­roveň akcí pořá­danou k oslavám 750. výročí založení města je výstava Korunovační kle­noty v dějinách světa, která je k vidění až do 5. března v Ostravském muzeu.

Tuto výjimečnou výstavu celkem 83 unikátních re­plik korunovačních klenotů významných říší Evropy, Asie, Ameriky či Afriky zahájil spolu s ředitelkou muzea Jiřinou Kábrtovou primátor Ostravy Tomáš Macura 8. prosince loňského roku. Zahájení se zú­častnil rovněž Eduard W. V. M. Hoeks, velvyslanec Nizozemského království v ČR.

„Výstava je zapůjčena z nejslavnější světové sbírky replik korunovačních klenotů firmy Juwelier Abeler v německém Wuppertalu, kde je uložena v trezoru a veřejnosti není přístupna. V takovém rozsahu, jak ji vidíte v Ostravském muzeu, je představena úplně poprvé,“ řekla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

V Ostravském muzeu můžeme už podruhé vidět stříbrnou korunu z cášské bysty Karla IV., kterou byl v roce 1349 korunován římsko-německým králem a která byla před šesti lety součástí výstavy Král, který létal – Jan Lucemburský, poprvé pak další Karlovy ko­runy – Svatováclavskou, která byla poprvé použita 2. září 1347 při jeho korunovaci českým králem, dále ko­runu Svaté říše římské a železnou korunu Lombardie. Obdivovat můžeme také Svatoštěpánskou korunu, nádherně zdobenou rakouskou císařskou korunu, jablko a žezlo Rudolfa II. Zastoupena je rovněž celá škála korun, prezentujících dosud vládnoucí panov­níky Velké Británie, Nizozemí, Dánska a Švédska. Do exotických zemí nás zavede koruna Siamského království, koruny dynastie Pahlaví, etiopského cí­saře Menelika II. Nechybí ani zlatá koruna Inků, je­jíž originál je uložen ve Zlatém muzeu v Limě (Peru). Na replikách pracoval dnes již zesnulý Jürgen Abeler po celý svůj život. Udivují nás svou precizností, do­konalostí a samozřejmě unikátní krásou.

Výstava je doplněna fotografiemi nejznámějších evropských korunovačních katedrál. Speciální část tvoří přehled dosud vládnoucích panovnických rodů v Evropě. K použití jsou aplikace, které umožní zís­kat zajímavé informace nebo pohledy.

Výstavou korunovačních klenotů se Ostravské mu­zeum připojilo k završení loňských oslav 700. vý­ročí narození císaře a krále Karla IV. a zároveň zahá­jilo oslavy 750 let od první písemné zmínky o městě (1267), které budou probíhat po celý letošní rok. (r)

Pocta slavnému dramatikovi


Ojedinělý projekt Shakespeare Ostrava 2016 připo­mínal po celý uplynulý rok 400 let od úmrtí nejslavnějšího světového dramatika Williama Shakespeara. Symbolicky jej ohraničily přednášky dvou znalců a překladatelů autorova díla: 25. ledna to byl Martin Hilský, 13. prosince loňského roku Jiří Josek. Obou slavnostních okamžiků se zúčastnil primátor města Tomáš Macura.

Do projektu Shakespeare Ostrava 2016 se zapojili nejen jeho organizátoři – Národní divadlo moravskoslezské, Kulturní centrum Cooltour a Letní sha­kespearovské slavnosti Ostrava, ale i všechna místní profesionální divadla, další vzdělávací instituce i jed­notliví umělci. Celkový počet tvůrců nakonec vzrostl na 32. V průběhu roku bylo uspořádáno více než 100 divadelních představení, přednášek, výstav, koncertů, site-specific projektů a dalších událostí na oslavu Williama Shakespeara. Tento projekt přilákal tisíce lidí, odborníků i laiků, na hry staré 400 let, které jsou svými náměty stále aktuální a inspirující. Propojil kulturní instituce a organizace napříč celým městem, což je v rámci naší republiky zcela ojedinělé. Primátor města právě tento fakt považuje za výjimečný a hodný obdivu. (krz)

Co, kdy, kde ve městě

PREMIÉRA V ARÉNĚ: OBRAZ. Komorní scéna Aréna přichází v lednu s premiérou hry Obraz francouzské autorky Yasminy Rezy v re­žii Vojtěcha Štěpánka. Jde zatím o autorčinu nejslavnější a nejhranější hru pro tři mužské role, za niž získala četná ocenění po celém světě. Byla přeložena do 35 jazyků. Hra Obraz je s leh­kostí a vtipem načrtnutý příběh tří přátel, do je­jichž vztahů neblaze zasáhne koupě abstrakt­ního obrazu.

FESTIVAL PENDL POTŘETÍ. Třetí ročník hudebního festivalu Pendl se bude konat 24. února, ale už dnes si můžete zajistit vstupenky, a to na na www.goout.cz a v klubech Cooltour, DOCK a Stará Aréna. Festival se bude konat nejen v nich, ale také v klubech Marley, Fabric a Gora. Kromě slavných jmen jako Tatabojs, Circus problem, Prague Conspiracy či Vladivojna la Chia zde vystoupí i méně známí interpreti a lo­kální kapely. Více na www.pendlostrava.cz nebo na Facebooku.

DIVADLO V AKORDU. Simonu Stašovou a Michala Dlouhého v hlavních rolích hořko­-sladké komedie Vím, že víš, že vím… přiveze do kulturního domu Akord v Zábřehu Agentura Harlekýn 21. ledna. Tamtéž se chystá na 26. ledna herecká one man schow Roberta Mikluše Pokus o vytvoření osobnosti ze sebe sama (Divadlo Komediograf).

MLÁDÍ NA PÓDIU. Další trojice mladých talen­tovaných hudebníků – vítězů interpretační sou­těže Janáčkovy filharmonie – se představí s os­travským orchestrem, a to 19. ledna od 18 hodin v Domě kultury města Ostravy. Během večera své umění předvede flétnistka Eliška Honková (studuje v Lublani), kytarista z Janáčkovy kon­zervatoře Jakub Sivek a student hry na trubku Fakulty umění Ostravské univerzity Matěj Herzig. Orchestr bude řídit mladý rumunský dirigent Gabriel Bebeselea.

HURVÍNEK A TI DRUZÍ. Moravskoslezská vě­decká knihovna v Ostravě zve v lednu do svých vstupních prostor na výstavu o českém loutkářství nazvanou Hurvínek a ti druzí. Marek Zágora bude přednášet 25. ledna v 16.30 hod. o Vyšehradském kodexu, nejcennějším dochovaném středověkém rukopisu českých dějin. Součástí bude i prezen­tace faksimile rukopisu z roku 1970. Oblíbené Deskohraní zve 31. ledna od 16.00. všechny nad­šence deskových her, aby si přišli vyzkoušet no­vinky v nabídce knihovny.

STÁLE SVĚŽÍ JAVORY. Společné vystoupení oblíbené sourozenecké dvojice Hany a Petra Ulrychových s kapelou Javory připravil Dům kul­tury města Ostravy na 25. ledna. Slavní souro­zenci své příznivce těší svými skladbami už přes půl století, ať už svými hity z období klasických Javorů se zvukem houslí a cimbálu, bigbeato­vého období či unikátním nástrojovým souzně­ním ve společné hře obou formací.

KONCERT PSMU. Na mimořádném koncertu vystoupí Pěvecké sdružení moravských uči­telů pod taktovkou sbormistrů Jiřího Najvara a Jiřího Šimáčka ve společenském sále Domu kultury města Ostravy 22. ledna. Na programu jsou díla P. Chesnokova, J. Vojvody, A. Pärta a B. Martinů, chybět nebude ani pásmo lido­vých písní.


Strana 11

Janáčkova filharmonie zve na koncerty s pianistou Ivo Kahánkem

Klavírista nevšední hloubky


Janáčkova filharmonie přivítá 2. a 3. února na svých koncertech v Domě kultury města Ostravy Ivo Kahánka, podle hodnocení mnoha odborníků jed­noho z našich nejlepších pianistů současnosti.

Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a AMU v Praze získal v roce 2004 jedno ze svých největších ocenění – absolutní vítězství v soutěži Pražského jara. Po Rudolfu Firkušném se pak v roce 2014 stal teprve druhým českým pianistou v histo­rii, jenž vystoupil s věhlasnou Berlínskou filharmonií. Spolupracuje i s dalšími významnými světovými orchestry a dirigenty a své umění prezentuje po ce­lém světě.

Je považován za interpreta nevšední emocionální síly a hloubky. V únoru v Ostravě uvede Bartókův Klavírní koncert č. 2 G dur. Kromě tohoto díla bě­hem večera zazní ještě Sukova Pohádka zimního večera a Brahmsova Symfonie č. 1 c moll. Ostravský orchestr bude řídit jeho šéfdirigent Heiko Mathias Förster. Koncerty začínají v 19 hodin.

Vstupenky od 160 Kč lze zakoupit v Janáček Pointu (prodejní místo JFO ve vstupním prostoru DKMO vpravo), pobočkách Ostravského informačního ser­visu nebo online na www.jfo.cz . (JFO)

Putovní výstava k výročí navštíví všechny obvody


V rámci 750. výročí první písemní zmínky o Ostravě připravila kancelář primátora Magistrátu města Ostravy spolu s Archivem města Ostravy putovní výstavu s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti. Její první zastávkou je Kulturní dům v Petřkovicích, verni­sáž se uskutečnila 9. ledna. Výstava navštíví v prů­běhu roku všech 23 městských obvodů. Druhou lednovou zastávkou jsou Vítkovice. Expozice na­bídne pět panelů s fotografiemi a texty, z nichž čtyři se věnují historii města, jeden z panelů pak zajímavým momentům z historie městského ob­vodu, v němž se právě výstava nachází. (krz)

PLATO končí a začíná


Galerie města Ostravy PLATO jako víceletý gran­tový projekt, jehož administrativním garantem se v roce 2013 stalo zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, k 31. prosinci 2016 skon­čila. Za dobu své působnosti uspořádala v multi­funkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice 35 vý­stav, které zaujaly téměř 40 tisíc diváků, vydala 13 katalogů a dvě publikace. Dalších více než 31 ti­síc osob oslovily doprovodné a edukační programy a další aktivity. Celkové náklady projektu činily 36,6 mil. korun, z toho 34,5 mil. pokryla dotace města. Výstavy a doprovodné programy představily tvorbu umělců z Česka, Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Ruska, Ukrajiny, Francie, Velké Británie, Nizozemska, Chorvatska, Slovinska, Finska, USA, Egypta a dalších zemí. Od 1. ledna tohoto roku převzala aktivity projektu GMO/PLATO nová příspěv­ková organizace města PLATO Ostrava, jejímž síd­lem se v horizontu několika let stanou zrekonstruo­vaná městská jatka z konce 19. století. (bk)

Mvula poprvé v ČR!


Další tuzemskou premiérou, s níž přichází Colours of Ostrava 2017 (19.–22. 7., Dolní Vítkovice) bude vystoupení britské soulové zpěvačky Laury Mvula, která svým ohromujícím hlasem a jedinečným talentem zaujala nejen „ostrovní“ diváky a kritiky. Sbírá jedno ocenění za druhým – zmíníme ales­poň opakující se nominace na Mercury Prize, Brit Awards, vítězství v MOBO Awards a Urban Music Awards a další nominace v Ivor Novello Awards nebo BET Awards.

Ambiciózní a nevšední hudba Laury Mvula ne­odpovídá běžným soulovým, jazzovým a popovým standardům. Posluchače strhává souhrnem orches­trálního napětí, nepředvídatelně vzrušujících melodií, abstraktních textů a odvážně emancipova­ných myšlenek. Laura Mvula je jednou z nejvýraznějších hudebních osobností vyšlých v posledních letech z Velké Británie. (r)

Co, kdy, kde ve městě

CENY FESTIVALU. Film The Elements získal v loňském prosinci cenu Grand Prix v rámci 14. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Předával ji Jiří Kráčalík, ředitel a zakla­datel festivalu. Cenu za celoživotní dílo v oblasti outdooru obdržel vynikající horolezec a skialpi­nista Pavol Rajtár. Festival finančně podpořilo město Ostrava, primátor Tomáš Macura převzal nad festivalem záštitu. Přihlášeno bylo celkem 95 filmů z 21 zemí tří kontinentů. Promítalo se na 50 místech v ČR a SR.

MALINA BROTHERS V PARNÍKU. Písně z no­vého alba bratří Malinů a jejich kolegů, vystupu­jících pod názvem Malina Brothers, zahraje ka­pela v pátek 27. ledna v klubu Parník. Ve zpěvu jednotlivých tracků se plynule střídá čeština s an­gličtinou. Kolekci zpívaných písniček doplňuje několik instrumentálek. Těšit se můžete napří­klad na skladby jako Jsem holej, McLaren, nebo Jackson a samozřejmě mnoho dalších.

LUBOŠ POSPÍŠIL A ROUTE 66. Koncert Luboše Pospíšila & 5P v rámci jeho turné Route 66 je připraven v KD K-Trio v Ostravě-Zábřehu 25. ledna. Matador české hudební scény přiveze především staré hity, zazní ale i novinky ze zlaté Soukromé elegie (2014). Doprovod bubenice Pája Táboříková (též Jasná páka), klávesista Ondřej Fencl (též V. Merta trio, Marsyas, Schodiště), ky­tarista Mirek Linhart (též YoYo Band) a basky­tarista Martin Štec (ex-Vltava, Ivan Hlas, M. Rottrová).

GREGORIAN SÁGA NAPOSLEDY. Jsou jed­ním z nejúspěšnějších hudebních seskupení sou­časnosti. Jedinečné provedení kultovních popo­vých a rockových písní, roucha mnichů a doko­nalý sborový zpěv – to vše dohromady přináší ne­opakovatelný zážitek, zahrnující všechny hudební žánry. Světové hity upravené do gregoriánské po­doby přepraví posluchače do jiného časoprostoru. GREGORIAN sága Masters Of Chant definitivně končí posledním evropským turné. Máme mož­nost je vidět 2. února v Ostravar Aréně.

ODVAZ MÁ SVŮJ KLUB. V Ostravě vzniká další divadelní prostor, provozovat jej v bývalém Bulharském kulturně osvětovém klubu Ostrava bude improvizační spolek Odvaz. Půjde o první kamenné improvizační divadlo v Česku. Divadelní spolek Odvaz už funguje 15 let a věnuje se výhradně improvizaci. Dosud jeho členové vystupo­vali v klubech či na festivalech. První představení v nových prostorách soubor odehraje v únoru příš­tího roku. V té době se bude otevírat další nové divadlo, které v budově bývalého kina Mír v Ostravě- Vítkovicích zakládá herec Komorní scény Aréna Albert Čuba. Hrát se tam budou bulvární kome­die i náročnější kusy.

STUDY / NAHKA NAAMA. Dvě představení se uskuteční 19. ledna v kulturním centru Cooltour na Černé louce. Tím prvním je Study kolektivu Holektiv, které se vyznačuje originální jednodu­chostí, obsahuje prvky tance i nového cirkusu. Představení původně vzniklo jako bakalářská práce na Katedře pantomimy HAMU, nyní je sou­částí projektu Nová síť. V NAHKA NAAMA uvi­díme především speciální dovednosti finského performera Jouniho Kalerva Ruutha. Divákům se představí coby žonglér a bouřlivý bubeník, který umí hrát a zároveň žonglovat se dvěma, třemi anebo čtyřmi paličkami zároveň.


Strana 12

Výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě budeme slavit celý rok, program bude pestrý a bohatý

Dobré místo pro život už od dob pravěku


Tři čtvrtiny tisíciletí doložené existence je pro město Ostravu tak významná událost, že jistě jen minimum institucí zůstane stranou oslav tohoto mimo­řádného výročí. Hlavní tíha však spo­čívá na třech z nich – kromě magistrátu města Ostravy jde o jeho odbor Archiv města Ostravy a Ostravské muzeum, jejichž činnost s historií přímo souvisí.

Hlavní body připraveného pro­gramu pro oslavy významného výročí města jsou již v těchto institucích jasné, dáváme proto slovo osobám nejpovo­lanějším, aby nám je přiblížily a také sdělily, co pro ně tato událost znamená.

Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy:

„Archiv města Ostravy představuje mi­mořádně bohatý zdroj informací pro dějiny města. Stále je v něm možné ob­jevovat něco nového a doplňovat tak pomyslnou mozaiku historických udá­lostí. Proto i výročí 750 let od první pí­semné zmínky o Ostravě, jakožto sídlu na levém břehu řeky Ostravice, je pro naši paměťovou instituci velkou vý­zvou. Nechali jsme z toho důvodu pře­ložit významné latinsky psané listiny z 13. a 14. století, které se staly jakýmsi odrazovým můstkem pro přípravu pu­blikace o středověkém městě Ostravě, jejímiž autory jsou jak historikové, tak archeologové. V této souvislosti si dovoluji připomenout, že městem byla Moravská Ostrava – tedy vlastně dnešní historické centrum – již od 70. let 13. století. Kniha bude prezento­vána v rámci výstavy připravované v Ostravském muzeu. Nezůstaneme však jen ve středověku. V září spatří světlo světa druhá publikace, momen­tálně s pracovním názvem Ostrava v datech, jejímž základem je interne­tové kalendárium, které archiváři a ar­chivářky pečlivě sestavují každý týden od září 2011.

Pozornost bude v roce 2017 věno­vána i jednotlivým městským obvo­dům. Každý má svou delší či kratší his­torii, a proto také do každého z nich postupně zavítá putovní výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti. Ta bude připomínat nejpodstatnější data z dějin města a příslušného měst­ského obvodu a jak napovídá její název, začínat bude v městských obvodech Petřkovice a Vítkovice.

Tradiční zářijová výstava instalovaná Archivem města Ostravy ve vestibulu Nové radnice si bude všímat událostí 20. století, které výstižně charakterizuje její název Století plné zvratů. Tematicky navazuje na úspěšnou expozici z roku 2016 nazvanou Město probuzené ze spánku aneb Ostrava v 19. století.

Ostrava je mou srdeční záležitostí a tak i toto mimořádné výročí – 750 let první písemné zmínky o městě – je pro mě i pro mé kolegyně a kolegy v ar­chivu jedinečnou příležitostí, jak upo­zornit na zajímavé kapitoly z dějin, při­pomenout nejen jeho významné oby­vatele, ale i příběhy „obyčejných“ lidí. Naším cílem však není jen seznámit širokou veřejnost s mnohovrstevna­tou pozoruhodnou historií Ostravy. Rádi bychom také dnešním obyvate­lům pomohli učit se mít rád toto město, v němž řada z nich již má, řada však te­prve hledá své pevné kořeny. Doufám, že pestrou škálou aktivit k letošnímu jubileu budeme moci být tomuto cíli nápomocni.“

Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea:

„Koncem března by měla začít ve vý­stavních prostorách Ostravského muzea výstava o Ostravě. Nebude mapovat historii města od první pí­semné zmínky z roku 1267 k novo­dobé historii, tu máme zpracova­nou u nás v muzeu ve stálé expo­zici. Chceme představit Ostravu ne­vídanou, ukázat takové předměty, které není možno běžně shlédnout, ba co vím, ještě k vidění nikdy ne­byly. Začneme prehistorií a nálezy ze starší doby kamenné z vrchu Landek. Není mnoho měst, které se mohou chlubit obyvateli žijícími v místě před 23 tisíci lety. Dovezeme origi­nály středověkých listin, pro Ostravu tolik významných. Zmíníme to, bez čeho by Ostrava nebyla Ostravou. Význam Karla IV. pro Ostravu a stře­dověk si připomeneme i výstavou v květnu v kostele sv. Václava, který je nejstarší architektonickou památ­kou našeho města.

Ostravské muzeum je spolu s Galerií výtvarného umění v Ostravě hlavním organizátorem Ostravské muzejní noci 2017. Počítáme, jak už se stalo každo­roční tradicí, s účastí více než 30 orga­nizací. Významné výročí Ostravy bude nosným tématem letošní muzejní noci. Každá instituce si určitě připraví zají­mavý program.

Slavíme 750 let od první písemné zmínky o městě Ostrava, ale vím, že nejen já si myslím, že historie místa, na kterém Ostrava stojí, je mnohem, mnohem delší. Procházela tudy jedna z nejdůležitějších větví Jantarové stezky a místo poblíž soutoku dvou řek bylo podle mně jako stvořené pro od­počinek znavených obchodníků.

Já jsem celoživotní Ostravačka, hrdá na svoje město. Slavila jsem s Ostravou 700. výročí, oslavím i 750 let a doufám, že mladší generace bude stejně ráda vymýšlet oslavy 800. výročí a dalších následujících. Prostě, že Ostrava bude stále dobrým místem pro život.“

Turnaje, trhy, soutěže

Pracovní skupina pro přípravu oslav pod vedením primátora Tomáše Macury sestavila široký záběr dal­ších akcí. Aktivní a hraví Ostravané určitě přivítají více než měsíc trvající hru, která je zavede na různá místa ve městě, a při které budou moci luštit hádanky a připomínat si vý­znamné okamžiky a osobnosti ost­ravské historie. Hra by měla být spuš­těna v květnu a vyvrcholit v závěru června na Slezskoostravském hradě. Samostatnou částí budou dějepisné soutěže pro žáky ostravských středních a základních škol.

Vrcholem oslav bude dvoudenní akce v centru města a v okolí Slezsko-ostravského hradu v září 2017, kde by měl být k vidění reálný středověký trh či rytířské turnaje. Vedle toho si v prů­běhu roku připomeneme i další vý­znamná data v dějinách města, napří­klad příjezd prvního vlaku do Ostravy (1847) nebo založení Matičního gym­názia (1897), první české střední školy v Ostravě.

Pro zájemce, kteří chtějí zorganizo­vat jiné atraktivní akce věnované dě­jinám města Ostravy, je připraveno grantové schéma pro žádosti na jejich podporu. Připravila (krz)

Logo vyjadřuje mnohovrstevnatost regionu

Významná událost v historii Ostravy je podpořena samostatným logem. To je tvořeno číslicí 750, která je zdůrazněna městskými vykřičníky. Barevně vyjadřuje historickou, národností a sociální mnohovrstevnatost regionu, která je protínána bílými linkami připomínajícími obchodní trasy, na kterých město vyrostlo. Vidět v ní můžeme i barevnost kostelních vitráží, což odkazuje na osobnost biskupa Bruna ze Schauenburku.


Strana 13

První oslavy první písemné zmínky aneb 700 let města Ostravy


Z archivu města

V letošním roce si připomeneme 750 let od založení města Ostravy, přesněji ře­čeno, 750 let od roku, kdy byla Ostrava vůbec poprvé zmíněna v historickém pramenu písemné povahy. Jak víme, bylo to v listině olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku z 29. listopadu 1267, která je díky tomu považována za jakýsi „rodný list“ města. Není to však úplně poprvé, kdy se toto vý­znamné jubileum slaví; první oslavy byly uspořádány již před padesáti lety a bude jistě zajímavé podívat se, jakým způsobem si Ostravané připomněli za­ložení města v roce 1967.

Ostrava byla tehdy rozlohou o něco menší než dnes, nepatřily k ní ještě obce, připojené později v letech 1975 až 1976. Počet obyvatel se však již blížil číslu 270 tisíc a stále rostl; zcela vážně se předpokládalo, že během příštích 15 let překročí hranici 400 tisíc a Ostrava se tak stane druhým největším městem v Československu. Bouřlivý růst, spo­jený s extenzivním rozvojem těžkého průmyslu, s sebou přinášel mnoho negativních jevů, především devas­tující znečištění životního prostředí, ale také masivní zanedbávání star­šího bytového fondu a necitlivé demo­lice v historickém jádru města. To, co bylo staré, mělo podle představ plá­novačů na cestě ke „světlým zítřkům“ ustoupit moderní výstavbě. Historie města se zpravidla připomínala jen tehdy, bylo-li to nějak spojeno s třídními boji dělnictva a komunistické strany; v Ostravě se tedy slavilo každý rok v únoru tzv. vítězství pracujícího lidu, v květnu Svátek práce a výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou, na konci srpna Slovenské národní po­vstání, v listopadu výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Závan čerstvého vzduchu

Oslavy 700 let od založení města Ostravy, které se tehdejší vedení měst­ského národního výboru rozhodlo zor­ganizovat v roce 1967, se svým cha­rakterem tomuto konceptu značně vy­mykaly, a přestože nebyly zbaveny po­vinného ideologického nánosu, poprvé po dlouhé době se k minulosti města vracely přece jen trochu jiným způso­bem než doposud. Na jejich realizaci se proto výrazně podílely i zdejší histo­rické instituce – městské muzeum a ar­chiv. V muzeu vznikla zcela nová, mo­derně koncipovaná expozice Ostrava pravěká a historická, městský archiv měl stěžejní podíl na vydání Dějin Ostravy, po desítkách let v podstatě prvního vědeckého zpracování dějin města. Historii Ostravy připomínala ovšem různou formou i řada dalších akcí; poprvé byla například zhotovena replika Petřkovické venuše, určená k prodeji, „jednak v původní velikosti v dárkové kasetě, jednak jako zvětšená dekorativní soška na vkusném pod­stavci“. Státní mincovna v Kremnici vyrobila podle návrhu akademického sochaře Andreje Petera speciální od­znak s motivem nejstarší dochované pečeti města z roku 1426. V březnu a v dubnu 1967 byly ve městě organi­zovány veřejné diskusní tribuny ob­čanů o historii a perspektivách města, které se setkaly s neobvykle velkým zá­jmem občanů.

Občané znovuobjevovali své město

Patrná byla také snaha ukázat Ostravu v poněkud jiném světle, ne­jen jako „černou dílnu republiky“, ný­brž také jako moderní a dynamicky se rozvíjející město, přívětivé ke svým obyvatelům. Proběhla proto rovněž rozsáhlá estetizace centra, spojená s opravou zanedbaných komunikací a výsadbou nové veřejné zeleně.

Občanům byla nabídnuta novinka – na dnešním Masarykově náměstí (tehdy Lidových milicí) byla otevřena „první kavárnička pod slunečníky“, jejíž provoz měl být údajně možný jen díky snížení prašnosti v Ostravě. Snaha o zvýšení turistického ruchu se projevila rovněž ve zřízení prvního městského informačního střediska, které zahájilo svou činnost v pro­storách Československých aerolinií na dnešní Nádražní třídě (dnes dro­gerie Rossmann).

Se svým městem se však měli lépe seznámit také samotní Ostravané, a to prostřednictvím okružních jízd vyhlídkovými autobusy, které orga­nizovalo městské osvětové středisko ve spolupráci s cestovní kanceláří Čedok.

Pro Ostravu poměrně netradiční nápad měl velkou odezvu: „Třebaže se často tvrdívalo, že Ostrava je turi­sticky nezajímavá, projížďky městem ukazují pravý opak. Dokonce i sa­motní Ostraváci se nepřestávají di­vit a nevycházejí z nadšení“.

Československý týden v partnerském Coventry

Oslavy měly také i svou zahraniční část, a to v partnerském městě Coventry; byl zde uspořádán tzv. Československý týden, v jehož rámci se výrazně prezentovala Ostrava i celý ostravský region a při zahajo­vacím ceremoniálu byla představi­telům města Coventry předána pa­mětní medaile vydaná u příležitosti 700 let trvání města.


Strana 14

Pobočka Ostravského informačního servisu Elektra změnila interiér i nabídku

Pro moderní a komfortní služby


Inovace v praxi

Pobočky Ostravského informačního servisu (OIS) zkrásní a budou nabízet komfortnější služby. Zčásti díky přátel­štějšímu prostředí, zčásti díky moderní informační technice. První vlaštov­kou v tomto směru se stala pobočka Elektra, k jejíž modernizaci nákladem více než 2 milionů korun hrazených z rozpočtu města byla využita doba rekonstrukce Nádražní ulice a která začala sloužit veřejnosti 9. ledna. Co všechno se tu změnilo?

Jak informoval jednatel OIS Jan Šumbera, původní zůstaly v pobočce pouze výlohy. Rekonstrukce začala od podlahy, ve které bylo instalováno podlahové topení, které je příjemnější pro zákazníky a přináší i úsporu ná­kladů. Změnilo se místo pro infor­mační pracovníky – pobočka má teď větší prostor pro prezentaci zboží. Hodně místa je věnováno prezentaci na velkoplošných obrazovkách, na kte­rých se operativně mění obsah. Toto ře­šení přináší současně úsporu papíru.

Kromě dvou nových samoob­služných informačních míst je v po­bočce zkušební kabinka, kde si zákazníci mohou vyzkoušet oblečení z nabízeného sortimentu. I ten byl obměněn – ve spolupráci s místními výrobci byla vyvinuta nová kolekce oblečení Industrial, která se odvo­lává k průmyslové historii Ostravy. Pobočka nabízí také novou značku kávy Chuť Ostravy i nový bylinný čaj, který odkazuje na blízké Beskydy. Modernizací prošlo také zázemí pro zaměstnance. To, co se nezměnilo, tak zůstává pouze počet zaměstnanců (čtyři) a jejich chuť sloužit občanům a hostům našeho města.

Moderní koncept informačního centra, který má sjednotit pobočky do jednoho stylu, by se měl v dohledné době realizovat v pobočce na nádraží ve Svinově, další na řadu má při­jít pobočka OIS na hlavním nádraží v Přívoze. (bk)

Dětský čin roku

Anička zvítězila s adopcí truhlíku


Mezi vítěze 12. ročníku projektu Dětský čin roku, jehož organizáto­rem je společnost Whirlpool, se zařadila Anna Dobešová (14 let) ze ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě, která soutěžila se svým příběhem v kategorii Pomoc přírodě. Spolu se svou třídou se zapojila do pro­jektu Zelená Ostrava „adopcí“ truh­líku s květinami na jedné z ulic. Děti o truhlík, který nazvaly Školáček, pečovaly, zkrášlily jej papírovými motýlky, beruškami a dalšími oz­dobami. Střídavě ho chodily čistit od odpadků a zalévat. Anna v pří­běhu apeluje na lidi, aby odpadky nevhazovali do květináčů, ale do od­padkových košů, kam patří. Doufá, že díky jejich pomoci bude centrum města pěknější.

Do projektu Dětský čin roku bylo v roce 2016 přihlášeno přes 650 pří­běhů, které popisovaly dobrý sku­tek samotného autora či jeho vrs­tevníků. Soutěžilo se v sedmi kate­goriích. Výherci získali věcné dárky od partnerů projektu a pro svou školu také šek v hodnotě 10 000 Kč na ná­kup školních pomůcek. (krz)

Nevhodný dárek? Darujte ho


Našli jste pod stromečkem ne­vhodný dárek? Darujte ho Second handu Moment, který převede výtěžek z prodeje na čtyři neziskové pro­jekty – Mobilní hospic Ondrášek, Stacionář Žebřík, Kola pro Afriku a Save Elephants. Obecně prospěšná společnost Moment má v kraji 7 ob­chůdků. V Ostravě je najdete na Hlavní třídě, v Opavské a Mongolské ul. v Porubě, v ul. 28. října v Mariánských Horách a na nám. Msgre. Šrámka a v Českobratrské ul. v Moravské Ostravě. (mch)

Jsem, kdo jsem, a mám se rád


Do netradičního projektu, který interak­tivní dramatickou formou pomáhá dětem vyrovnat se s poruchami příjmu potravy i falešnými vzory, se v prosinci zapojila Základní škola Jugoslávská v Zábřehu. Program tematicky čerpá z příběhů ne­zdravé touhy po štíhlosti a snaží se před­cházet poškozování vlastního zdraví. Edukační část programu se zaměřuje na způsoby rozpoznání příznaků, pocho­pení rizika spojeného s poruchami příjmu potravy a vyhledání pomoci.

Program bude realizován do dubna tohoto roku v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Žáci dvou tříd druhého stupně vybraných 21 základních škol se během prožitko­vých setkání s příběhy jejich vrstev­níků učí překonávat nástrahy, které jim skýtá nízké sebevědomí, touha po do­konalosti i špatné vzory. Cílem je, aby si vážili sami sebe a dokázali se vyrovnat s tím, jací jsou a jak vypadají. Vybraní žáci pak o svých zážitcích informují ostatní spolužáky. Kampaň doplňují propagační předměty, které odkazují na web projektu www.jsemkdojsem.cz.

Program je financován prostřed­nictvím Ministerstva zdravotnictví ČR z Norských fondů. (ms)

Fragmenty času


Studenti oboru fotograf Střední školy služeb a podnikání v Ostravě vysta­vují v Galerii na schodech porubské radnice. Letošní fotografický soubor má název Fragmenty času. Záměrem bylo soustředit se na ony drobné čás­tečky, ze kterých se náš život skládá – fragmenty času, ve kterých je člo­věk sám sebou nebo se stává sou­částí většího celku nebo si v pohledu na krajinu světa uvědomuje vlastní, pomíjivou realitu. Výstava potrvá do 24. února. (vj)

Katedrála Božského Spasitele láká věřící i turisty


O čem se mluví

Více než 50 tisíc lidí navštívilo ka­tedrálu Božského Spasitele v prv­ním roce po její celkové rekonstrukci. Naplnil se tak cíl její obnovy, jímž bylo její zpřístupnění široké veřejnosti. Podpořit zájem o nejvýznamnější kos­tel ostravsko-opavské diecéze pomohl také projekt zaměřený na školy, na­bídka tištěného průvodce nebo slu­chátek s namluvenými texty o histo­rii a výzdobě kostela či prodej sběrateli vyhledávaných dřevěných turistic­kých známek.

Více než roční rekonstrukce troj­lodní novorenesanční baziliky vybudované v letech 1883–1889 podle plánů rakouského architekta Gustava Meretty byla ukončena 22. listopadu 2015. I s vnitřním vybavením stála oprava této významné kulturní pa­mátky 68 milionů korun. Město na ni přispělo částkou 1,5 milionu korun, další prostředky bude investovat do úpravy prostranství před vstupem do kostela, na kterou vypsalo architek­tonickou soutěž.

Pro turisty je katedrála Božského Spasitele otevřena mimo neděl, pon­dělí a státních svátků denně od 8.15 do 17.15 hodin s hodinovou polední přestávkou od 12.15 do 13.15 h. Vchází se hlavním, čelním vchodem. (bk)


Strana 15

Ostravar aréna se stane dějištěm mistrovství Evropy v krasobruslení

Boj o cenné kovy i exhibice


Významný sportovní svátek – mistrov­ství Evropy v krasobruslení – se vrací do České republiky po dlouhých 18 letech a zamíří rovnou do Ostravy. Uskuteční se od 25. do 29. ledna v Ostravar aréně. Osmé mistrovství Evropy na území naší republiky bude tak svým způsobem uni­kátní – poprvé v historii se uskuteční v našem městě.

Šampionát se koná v Ostravě s ohle­dem na její vynikající renomé jako po­řadatelského města s bohatými zku­šenostmi s pořádáním velkých spor­tovních akcí a s ohledem na sportovní historii města.

O start ve sportovním klání pro­jevilo zájem 41 evropských federací. Počítá se s účastí více než 170 závod­níků, které doprovodí okolo 170 tre­nérů a více než 220 členů týmových doprovodů a činovníků ISU.

V Ostravě se bude soutěžit o cenné kovy celkem čtyři dny, v neděli zakončí šampionát tradiční exhibice. Úvodní den mistrovství Evropy, středa 25. ledna, nabídne krátké programy žen a sportovních dvojic. Ve čtvrtek 26. ledna se poprvé představí taneční páry a večer se budou udělovat první velké medaile za volné jízdy sportovních dvo­jic. V pátek 27. ledna poprvé zasáhnou do programu muži, které čeká krátký program, a ve večerních hodinách bu­dou o evropské kovy ve volných jízdách bojovat ženy. Mimořádně atraktivní program pak čeká na fanoušky kra­sobruslení i o víkendu. V sobotu se uskuteční dvě finále: krátce po pole­dni budou o tituly bojovat taneční páry a vpodvečer se ve volných jízdách před­staví muži. Tradičním vyvrcholením šampionátu pak bude v neděli 29. ledna závěrečná exhibice, v níž se představí ti nejlepší evropští krasobruslaři.

Na koho se můžeme těšit? Z našich krasobruslařů to jistě bude sportovní dvojice Anna Dušková – Martin Bidař, kteří už vlastní titul juniorských mis­trů světa. K vrcholům šampionátu bude jistě patřit kategorie volných jízd mužů, kde fanoušci budou moci spatřit vý­kon aktuálně nejlepšího krasobrus­laře planety – mistra světa a Evropy Javiera Fernandéze ze Španělska. Věřit budeme také v české želízko v osobě bronzového medailisty z ME v Záhřebu 2013 Michala Březiny, který je lídrem domácího týmu.

Česká nominace

Muži: Michal Březina, Jiří Bělohradský (náhradníci Tomáš Kupka, Jan Kurnik)

Ženy: Michaela Lucie Hanzlíková (ná­hradnice Eliška Březinová)

Sportovní dvojice: Anna Dušková, Martin Bidař

Taneční páry: Cortney Mansour, Michal Česka (náhradníci Nicole Kuzmich, Alexandr Sinicyn)

V Dolní oblasti se poběží pátý ročník ČEZ City Cross Sprint


ČEZ City Cross Sprint Ostrava, čili závod na běžkách otevřený pro veřej­nost a zároveň exhibice za účasti čes­kých i světových lyžařských hvězd, se koná v Dolní oblasti Vítkovice 21. ledna už popáté. Závodit se bude na 450 m dlouhém okruhu okolo auly Gong.

Start hlavního závodu je plánován na 16.15 h, finále začne v 19 h. Jako první startuje dětský sprint – ote­vřený závod pro děti do 16 let, a to od 15.15 hodin v šesti kategoriích. Startovat budou i kategorie starších mužů a žen.

Pro účastníky i diváky je připra­ven bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na exhibici v biatlonu či snowbiku, show pilota Martina Šonky v letecké akrobacii nebo mis­tra světa v biketrialu Petra Krause.

Od 22. do 29. ledna (7.30 – 21.00) bude trať zdarma k dispozici veřej­nosti. Na místě bude půjčovna běžek, hůlek a bot. Podrobnosti na www.ci­tysprint.cz. (vk)

Kam za sportem

HOKEJ. Extraligové zápasy HC Vítkovice Ridera v Ostravar Aréně: 15. 1. (17) HC Oceláři Třinec, 27. 1. (17) HC PSG Zlín, 3. 2. (17) HC Kometa Brno, 5. 2. (17.30) BK Mladá Boleslav.

VOLEJBAL. Challenge Cup ženy TJ Ostrava v hale na Varenské: Poreč, Chorvatsko (11. 1. v 18 h). Extraliga ženy na Varenské: Olymp Praha (21. 1. v 17 h). Extraliga muži VK Ostrava v hale Hrušovská: Brno (21. 1. v 17 h), ČZU Praha (4. 2. v 17 h).

BĚH PRO KAŽDÉHO. Druhý ročník zimního běhu pro každého a za každého počasí Winter Run Ostrava se uskuteční v Komenského sadech dne 21. ledna. Závodí se na 8 km (2 okruhy) a 4 km (1 okruh) v kategoriích mužů i žen od 12 let až do seniorského věku. Prezentace od 10 h ve Vodním světě Sareza, závod odstartuje ve 12 h.

BASKETBAL. Muži NH Ostrava v NBL: Nymburk (14. 1. v 17.30), Jindřichův Hradec (27. 1. v 18), oba zápasy v Bonver Aréně. Ženy SBŠ Ostrava v ŽBL: Technik Brno (22. 1.), Hala Tatran.

FLORBAL. Superliga muži FBC Ostrava: Bohemians (14. 1.), Chodov (21. 1.), Mladá Boleslav (27. 1.), vždy v 17 h v ČPP Aréně. Extraliga ženy FBC Ostrava: Židenice (14. 1. ve 20 h)

První kolo světového poháru žen v tenise Fed Cup 2017 se odehraje 11. a 12. února v Ostravar Aréně

Čeká nás další mimořádný tenisový zážitek


Už za měsíc se české fedcupové šam­pionky představí v 1. kole nového roč­níku v utkání se Španělkami v Ostravě. V Ostravar Aréně, kde české teni­stky ještě neprohrály, se bude hrát na tvrdém povrchu 11. a 12. února. Se Španělkami, které na úspěch v tý­mové soutěži čekají od roku 1998, se naposledy utkaly v 1. kole v roce 2014. V Seville tehdy rozhodly o postupu až v závěrečné čtyřhře.

České hráčky se před domácím pu­blikem představí poprvé od předloň­ského finále s Ruskem. „Už se těším, až s holkama ukážeme Fed Cup, který vybojovaly ve Štrasburku, konečně doma,“ uvedl v tiskové zprávě kapitán českého týmu Petr Pála, který loni v lis­topadu dovedl tenistky k fedcupovému hattricku a pátému triumfu za pět let. „Loni vyšel los nešťastně, že jsme hráli všechny zápasy venku a ani jeden před domácími fanoušky. O to víc si to vy­chutnáme v Ostravě, kde to vždycky bylo skvělé,“ doplnil Pála.

V domácím prostředí drží české te­nistky vítěznou šňůru již osm zápasů. V případě vítězství nad Španělskem by hrály buď v USA, nebo v Německu. Dvoudenní permanentky na zápasy Fed Cupu stojí 890 korun a 690 ko­run. Vstupenky na jednotlivé dny bu­dou stát na sobotu 500 a 400 korun, na neděli 550 a 450 korun. (r)


Strana 16

To nejzajímavější, o čem jsme informovali na stránkách Ostravské radnice

Ohlédnutí za událostmi roku 2016 v Ostravě


Byli jsme při tom

LEDEN

Od Nového roku jezdí senioři starší 65 let městskou hromadnou dopravou zdarma ● Přístup Ostravy ke kotlíko­vým dotacím ocenil při setkání s vede­ním města ministr životního prostředí Richard Brabec ● Město Ostrava za­hájilo program Místní akční plán roz­voje vzdělávání, který zahrnuje také např. rozvoj podnikavosti a inicia­tivy dětí nebo polytechnické vzdělá­vání ● Inscenací roku 2015 se v anketě Divadelních novin stala hra Slyšení, nastudovaná Komorní scénou Aréna v režii Ivana Krejčího.

ÚNOR

Byl zprovozněn dopravní terminál Hranečník, vznikl zde moderní a bez­pečný dopravní uzel ● Na konci mě­síce byla slavnostně otevřena nová atletická hala společnosti Vítkovice Aréna. Naplnil se tak sen generací ostravských atletů ● Názor na život v Ostravě vyjádřilo 6755 občanů v do­tazníku, jímž se zapojili do přípravy strategického plánu rozvoje města.

BŘEZEN

Společnost OZO oznámila postupné přistavení BIO popelnic a jejich odvoz zdarma jako novou službu určenou občanům žijícím v rodinných dom-cích se zahrádkou ● Primátor Tomáš Macura se zúčastnil zasedání Rady seniorů města Ostravy, které se vě­novalo problematice bydlení pro nej­starší generaci ● Cenu Thálie za mi­mořádné jevištní výkony v roce 2015 získala Iordanka Derilova, sopranis­tka hostující v Národním divadle mo­ravskoslezském, a to za roli Renaty v opeře Ohnivý anděl S. Prokofjeva.

DUBEN

Začala II. etapa rekonstrukce Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi Stodolní a 28. října. Jejím cílem byla obnova inženýrských sítí, chodníků, veřejného osvětlení, odhlučnění tram­vajové trati ● Do strategické průmy­slové zóny v Mošnově vstoupil nový investor, a to společnost Vítkovice-výzkum a vývoj-technické aplikace, která navazuje na know-how a tech­nologie vzniklé v našem regionu ● V Městské nemocnici Ostrava byly zprovozněny nové špičkové radiolo­gické přístroje.

KVĚTEN

Čtyři významné osobnosti převzaly Cenu města Ostravy. Byli to hudební skladatel Milan Báchorek, hudeb­ník Jaromír Javůrek, atletický tre­nér Oldřich Jurák a in memoriam spi­sovatel Vladimír Macura. Čestným občanem města se stal lékař Rajko Doleček ● Ministr životního prostředí Richard Brabec přislíbil podporu sanaci ropných lagun ● Magistrát zavedl systém environmentálního managementu.

ČERVEN

Město odkoupilo za 80 mil. korun historickou budovu městských jatek. Následná rekonstrukce zachrání tuto památku a umožní ji využívat pro kul­turní účely ● Ostrava hostila primá­torky a primátory statutárních měst, jednání se týkalo hlavně přípravy čer­pání evropských fondů ● Ve Slezské Ostravě byl otevřen komunitní dům pro obyvatele starší 60 let ● Město nechalo zpracovat strategii protidro­gové politiky na období let 2016 až 2020 ● Mezinárodní ratingová agen­tura Moody's potvrdila Ostravě stáva­jící ratingové hodnocení na úrovni A2 se zlepšeným výhledem ze stupně stabilní na stupeň pozitivní. Vylepšený rating reaguje na snižování zadluže­nosti města.

ČERVENEC-SRPEN

Galerie PLATO Ostrava se stala pří­spěvkovou organizací města. Změna statutu jí zajistí stabilitu a perspektivu do budoucna ● V době konání olympij­ských her (5.–21. 8.) prošlo 150 tisíc lidí Olympijským parkem se sportovi­šti na Masarykově náměstí, u loděnice na Ostravici a na Černé louce ● V srpnu město hostilo Mistrovství světa v po­žárním sportu mužů, žen a dorostu ● V rámci Strategického plánu sociál­ního začleňování byl zahájen jeden ze čtyř klíčových projektů, a to projekt Rozvoj rovných příležitostí ke vzdě­lání v městě Ostrava.

ZÁŘÍ

Město zahájilo kampaň Zdravě po Ostravě s mottem Nech auto doma a svez se veřejnou hromadnou do­pravou ● Na téma bezpečné naku­pování a parkování ve velkých ob­chodních centrech proběhlo jednání zainteresovaných stran v Nové radnici v rámci projektu Bezpečnější Ostrava ● Miliontého návštěvníka přivítaly 2. září areály Dolní oblasti Vítkovice.

ŘÍJEN

Městský stadion ve Vítkovicích zís­kal celostátní titul Stavba roku 2016 a navíc titul v kategorii Cena veřej­nosti ● Ve věku 92 let zemřel plukov­ník Bedřich Opočenský, osvoboditel a Čestný občan Ostravy. In memoriam byl povýšen do hodnosti brigádního generála ● Zastupitelé schválili odkup necelého hektaru pozemků na Nové Karolině, dalších 6,45 ha získá město od developera zdarma, jak zaručuje kupní smlouva ● Nová podoba prostoru před katedrálou Božského Spasitele na nám. Msgre Šrámka a Umělecké ulice před Galerií výtvarného umění vzejde z vypsaných architektonických soutěží.

LISTOPAD

Změny v městské hromadné dopravě přinesly snížení počtu zón ze čtyř na jednu, úpravu cen dlouhodobých celoměstských jízdenek či zvýhod­nění žáků a studentů ● Ministerstvo vnitra ČR udělilo Ostravě za projekt Bezpečnější Ostrava 3. místo v soutěži Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni.

PROSINEC

Dodatečné aktivity Programu švýcar­sko-české spolupráce byly slavnostně uvedeny do provozu ● Společnost Tender systems bude do budoucna pro­vozovat systém sdružených nákupů pro Ostravu ● Byla ukončena II. etapa re­konstrukce Nádražní ulice.