Obecně závazná vyhláška č. 10/2018

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 10/2018,

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 12.12.2018 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění a doplňuje takto:

 

(1)    V Článku 7 se doplňují body d) a e), které zní:

„d) poplatek stanovený týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou je splatný ve splátkách, vždy     nejpozději první pracovní den v příslušném týdnu, měsíci nebo roce. Splátky musí být rovnoměrné, odpovídající počtu týdnů, měsíců nebo let uvedených v ohlášení.

  e)  poplatek lze uhradit dopředu nejvýše na dobu jednoho roku.“

 

(2)    Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se nahrazuje přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky č. 10/2018.“

 

(3)    Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se nahrazuje přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky č. 10/2018.“

  

Čl. 2 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2019.

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

  

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. v.r.

náměstek primátora

 

 

Příloha č. 1 

Antošovice, Koblov

Heřmanice

Hošťálkovice

Hrabová

Hrabůvka, Dubina

Hrušov

Krásné Pole

Kunčičky, Kunčice n. O.

Lhotka

Martinov

Michálkovice

Moravská Ostrava

Muglinov

Nová Bělá

Nová Ves

Petřkovice

Plesná

Polanka nad Odrou

Poruba, Poruba-sever

Proskovice

Přívoz

Pustkovec

Radvanice a Bartovice

Slezská Ostrava

Stará Bělá

Svinov

Třebovice

Vítkovice, Zábřeh VŽ

Výškovice

Zábřeh nad Odrou

 

  

Příloha č. 2