Úplná znění novelizovaných právních předpisů města (pracovní materiály)

Úplné znění nařízení města č. 1/2013,

kterým se vydává tržní řád

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2012,

kterou se upravuje evidence označených psů a jejich chovatelů

Úplné znění nařízení města č. 7/2009,

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními města č. 1/2011, č. 7/2015, č.17/2017 a č. 14/2019

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2005,

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 7/1998,

kterou se zřizuje PŘÍRODNÍ REZERVACE "REZAVKA"

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2008,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami

Úplné znění nařízení města č. 5/2016,

o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy

Úplné znění nařízení města č. 9/2018,

kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2009,

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2012,

o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2018,

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy