Komise životního prostředí (11 členů)

I. Iniciativní funkce 

a)

iniciuje, sleduje a hodnotí realizaci rozhodujících opatření statutárního města Ostravy v oblasti ochrany životního prostředí,

b)

zaujímá stanoviska k návrhu rozpočtu města, zejména k prostředkům vyčleněným na zlepšení stavu životního prostředí ve městě a podává návrhy na zařazení jednotlivých akcí a programů do rozpočtu statutárního města Ostravy,

c)

posuzuje stav znečišťování ovzduší, vody, půdy, stav produkce odpadů a dalších složek životního prostředí,

d)

spolupracuje s výborem pro životní prostředí Moravskoslezského kraje zejména, jedná-li se o problematiku přesahující hranice města Ostravy,

e)

projednává návrhy na čerpání prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy a Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší,

f)

organizuje a provádí výjezdní zasedání do významných průmyslových podniků města a na lokality problematické z hlediska ochrany životního prostředí,

g)

projednává koncepční materiály města se vztahem k životnímu prostředí,

h)

projednává krajské koncepční materiály se vztahem k životnímu prostředí města Ostravy,

i)

projednává návrhy obecně závazných vyhlášek a jejich novelizace, dotýkající se životního prostředí,

j)

zabývá se otázkami zpřístupňování informací o životním prostředí, popularizací otázek ochrany životního prostředí, včetně ekologické výchovy a dále podněty a stížnostmi občanů, je-li o stanovisko požádána.

II. Kontrolní funkce

V rozsahu stanoveném radou města.
 

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor ochrany životního prostředí magistrátu.

  

předseda: 
 Ing. Rostislav Řeha, člen ZM


členové:

Marie Malcharová, členka ZM
Jiří Vávra, člen ZM
Petr Veselka, člen ZM
Lada Bělášková
Ing. Eduard Dvorský
Jiří Hurta
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
František Šichnárek
Ing. Otakar Šimík
RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.