Komise pro sport (13 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

průběžně sleduje a vyhodnocuje problematiku v oblasti aktivit tělovýchovy a sportu,

b)

zabývá se stavem a potřebou tělovýchovných a sportovních zařízení ve městě, iniciuje ochranu stávajícího potenciálu, který má město a městské obvody v neziskových organizacích a institucích, zabývajících se nabídkou sportovních aktivit,

c)

iniciuje podporu aktivitám v oblasti tělovýchovy a sportu:

ca) poskytováním vhodných prostor a ploch v majetku města nebo městských obvodů pro tělovýchovné a sportovní aktivity,

cb) poskytováním metodické pomoci subjektům, sdružením a institucím, vyvíjejících činnost v oblasti tělovýchovy a sportu,

cc) podporou vybraných aktivit, resp. akcí, které pořádají organizace v oblasti tělovýchovy a sportu,

cd) podporou vybraných sportovních a tělovýchovných akcí, které reprezentují statutární město Ostrava, rozšiřují počet zájemců o tyto aktivity a mají celoměstský význam,

ce) podporou vybraných akcí, které získávají další zájemce pro soustavnou
a pravidelnou činnost,

d)

projednává a předkládá radě města pravidla pro výběrová řízení na udělení dotací v oblasti sportu,

e)

projednává a předkládá radě města žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sportu,

f)

vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti sportu,

g)

vyjadřuje se k návrhům na ocenění „nejlepší sportovec roku města Ostravy“.

II. Kontrolní funkce

a)

v rozsahu stanoveném radou města,

b)

členové komise navštěvují jednotlivé akce dle seznamu akcí, kde sledují průběh, programovou náplň a informují na nejbližší schůzi komise o zjištěných poznatcích a využití finančních příspěvků.

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor  sportu magistrátu.

  

předseda:
.....................................................


členové: 

Bc. Martin Bednář, člen ZM
Ing. Martin Kret, DiS., člen ZM
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., členka ZM
Ing. Peter Harvánek, člen ZM
Ing. Vít Macháček, člen ZM
Mgr. Michal Mariánek, MBA, člen ZM
Pavel Bochnia
Jakub Gazdík
Mgr. Marek Kudela
Ing. Jiří Lavický
Ing. Marek Štefek
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
Jindřich Vaněk