Komise pro majetek a hospodářskou správu (11 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

analyzuje a zhodnocuje opatření ve věcech správy a nakládání s majetkem města Ostravy,

b)

navrhuje radě města majetek vhodný k odprodeji včetně formy odprodeje,

c)

navrhuje radě města majetek vhodný ke koupi včetně podmínek odkupu,

d)

navrhuje radě města majetek vhodný jako předmět žádosti o svěření (resp. odejmutí),

e)

předkládá radě města podněty, návrhy a připomínky k řešení otázek spojených s dispozicemi s majetkem města Ostravy (prodej, dar),

f)

projednává námitky občanů proti stanoviskům, resp. rozhodnutím odboru majetkového v majetkových záležitostech,

g)

projednává a předkládá radě města návrhy při posuzování sporných majetkových záležitostí,

h)

projednává a zaujímá stanoviska k dělení pozemků ve vlastnictví města Ostravy,

i)

zabývá se zejména majetkem města, který svou hodnotou odhadní, tržní či konečnou prodejní, přesahuje částku 500.000.- Kč.

II. Kontrolní funkce

V rozsahu stanoveném radou města. 

III. Organizační záležitosti

a)

zasedání komise se koná dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně, v případě potřeby operativně,

b)

členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednaných skutečnostech,

c)

komise projednává předložené materiály v kolegiu nebo prostřednictvím ustanovených pracovních skupin,

d)

organizačně-technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor majetkový magistrátu.

IV. Oprávnění

a)

komise je oprávněna požadovat pro svá jednání předložení písemných podkladů a ostatních dokladů, potřebných ústních a případně písemných vysvětlení,

b)

komise je oprávněna pro svoji činnost využívat v rámci volné kapacity kancelářské vybavení, příp. výpočetní techniku, k jednání komise zvát poradce – experty k dané problematice,

c)

komise je oprávněna si vyžádat od odpovědných zaměstnanců Magistrátu města Ostravy stanovisko k problematice týkající se činnosti komise.

 

předseda: 
 Mgr. Michal Hořínek, člen ZM

členové:
Mgr. Patrik Hujdus, člen ZM
Ing. Martin Kret, DiS., člen ZM
Markéta Langrová, členka ZM
Ing. David Kubáň
Ing. Tomáš Lovas
Vladimír Lyčka
Ing. Ivan Strachoň 
Monika Šainarová
Ing. Ivona Vaňková
Ing. Daniel Žitník