Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém (15 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

průběžně zaujímá stanovisko k aktuální bezpečnostní situaci ve městě, v případě potřeby se seznamuje s mimořádnými událostmi řešenými IZS (Integrovaný záchranný systém) a iniciuje žádoucí opatření, 

b)

iniciativně připravuje, projednává a předkládá radě města stanoviska a náměty týkající se bezpečnosti (zejména stavu kriminality a veřejného pořádku, požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva) a IZS,

c)

projednává  žádosti o dotace z fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku a předkládá své stanoviska  radě města,

d)

seznamuje se s koncepcí rozvoje činnosti jednotlivých složek IZS a se stavem kamerového systému ve statutárním městě Ostrava s přihlédnutím k jeho  využitelnosti z pohledu bezpečnosti, v případě potřeby iniciuje návrhy na zlepšení, 

e)

vyjadřuje svá stanoviska k záměrům prodeje stávající a nákupu nové techniky  složkám IZS s vazbou na rozpočet statutárního města Ostrava,

f)

vyhodnocuje návrhy opatření k ochraně života a zdraví osob, majetku a veřejného pořádku,

g)

spolupracuje s ostatními komisemi rady, a to především v oblasti prevence a BESIPu,

h)

plní úkoly z oblasti bezpečnosti a IZS, kterými ji pověří rada města.

II. Kontrolní funkce

 V rozsahu stanoveném radou města.

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor kancelář primátora  magistrátu.

  

předseda: 
 Ing. Tomáš Lefner

 

členové:

Ing. Peter Harvánek, člen ZM
Zdeněk Rodek, člen ZM
Jiří Vávra, člen ZM
Jaroslav Trnovec, člen ZM
Michal Brabec
MUDr. Roman Gřegoř, MBA
Petr Kopečný
plk. Ing. Radim Kuchař
Mgr. Daniel Naivert, MBA
Ing. Miroslav Plaček
plk. Ing. Antonín Řezníček
Monika Sikorová
Ing. Igor Trávníček