Komise životního prostředí (11 členů)

I. Iniciativní funkce 

a) iniciuje, sleduje a hodnotí realizaci rozhodujících opatření statutárního města Ostravy v oblasti ochrany životního prostředí,
b) sleduje stav a postupné řešení starých ekologických zátěží na území města, 
c) posuzuje stav znečišťování ovzduší, vody, půdy a dalších složek životního prostředí ve spolupráci s odborem ochrany životního prostředí magistrátu, 
d) spolupracuje s oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí v Ostravě, Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, odborem výkonu státní správy IX, Ostrava Ministerstva životního prostředí a ostatními správními úřady, 
e) spolupracuje s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zejména, jedná-li se o problematiku přesahující hranice města Ostravy, 
f) projednává návrhy na čerpání prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy a Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší a předkládá je radě města, 
g) organizuje a provádí výjezdní zasedání do významných průmyslových podniků města a na lokality problematické z hlediska ochrany životního prostředí, 
h) projednává koncepční materiály města se vztahem k životnímu prostředí, 
i) projednává krajské koncepční materiály se vztahem k životnímu prostředí města Ostravy, 
j) projednává návrhy obecně závazných vyhlášek a jejich novelizace dotýkající  se životního prostředí, 
k) vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti životního prostředí, 
l) zabývá se otázkami zpřístupňování informací o životním prostředí, popularizací otázek ochrany životního prostředí a dále podněty a stížnostmi občanů, je-li  o stanovisko požádána. 

 

II. Kontrolní funkce

V rozsahu stanoveném radou města.
 

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor ochrany životního prostředí magistrátu.

  

předseda: 
 Mgr. Václav Kubín, člen ZM


členové:

Ing. Zbyněk Šebesta, člen ZM
Ing. Otakar Šimík, člen ZM
Petr Veselka, člen ZM
Josef Videcký, člen ZM
Bc. Aleš Boháč, MBA
Ing. Eduard Dvorský
Petr Janíček
David Kotásek
Ing. Václav Parchaňský 
Andreas Triandafilu