Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická (11 členů)

I. Iniciativní funkce

 Muzejní a letopisecký úsek:

a)

vyjadřuje se ke koncepčním i aktuálním záležitostem muzejnictví a ochrany kulturních památek na území města Ostravy, včetně projektů v této oblasti, může být iniciátorem či spolutvůrcem projektů, námětů a stanovisek, vyjadřuje se k  návrhům na prohlášení kulturních památek na území města, podílí se na propagaci a popularizaci muzejnictví a ochrany památek ve městě, vyjadřuje se k poskytování finančních příspěvků na projekty v oblasti muzejnictví a zachování a obnovy kulturních památek, vyjadřuje se k územní dokumentaci,

b)

dohlíží na obsahovou i formální správnost zápisů v Kronice města Ostravy, podílí se na přípravě každoroční chronologie – Ostravského kalendária,

c)

vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí příspěvku v rámci programu regenerace městských památkových zón.

 

 Názvoslovný úsek:

a)

projednává návrhy městských obvodů na pojmenování městských obvodů, částí městských obvodů, ulic a jiných veřejných prostranství; připravuje stanoviska pro projednávání návrhů v orgánech města; svá stanoviska oznamuje starostům městských obvodů,

b)

vyjadřuje se k návrhům katastrálního úřadu na přejmenování katastrálního území,

c)

připravuje názvoslovné systémy pro pojmenování nových ulic a veřejných prostranství a pro přejmenování stávajících ulic a veřejných prostranství,

d)

posuzuje názvy městských obvodů, částí městských obvodů, katastrálních území, ulic a veřejných prostranství z hlediska společenského, kulturního, historického, aby byly věcně správné, jazykově čisté a umožňovaly snadnou orientaci občanů,

e)

zachycuje a řeší změny v uličním systému (duplicitní či nepojmenované nebo zaniklé ulice),

f)

informuje radu města, jak jednotlivé městské obvody realizují úkoly uložené zastupitelstvem města v zabezpečování označení ulic a veřejných prostranství,

g)

v případě potřeby předkládá z vlastní iniciativy náměty a návrhy radě města.

 

Heraldický úsek:

a)

konzultuje návrhy městských obvodů na změny znaku a praporu městského obvodu, připravuje stanoviska pro projednání návrhu v orgánech města.

II. Kontrolní funkce

V rozsahu stanoveném radou města.


III. Organizační záležitosti

Organizačně-technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor kultury a školství magistrátu.

 

předseda: 
 Mgr. Libor Pavel, člen ZM

 
členové:

Bc. Martin Bednář, člen ZM
Tomáš Gemela, člen ZM
Ing. Martin Juroška, Ph.D., člen ZM
Bc. Dagmar Macháčková, MPA, členka ZM
Vladimír Polák, člen ZM
PhDr. Pavel Hamza
RNDr. Jiřina Kábrtová
Mgr. Jan Nemček
doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
MgA. Jan Vlček