Komise kultury (15 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

je iniciátorem a spolutvůrcem koncepčních materiálů v odvětví kultury, dle svých možností se podílí na jejich realizaci,

b)

projednává žádosti a zaujímá stanoviska k žádostem fyzických a právnických osob na poskytnutí dotací na realizaci aktivit v oblasti kultury, která předkládá radě města,

c)

dává podněty k činnosti kulturních zařízení města a aktivit pořádaných městem,

d)

uplatňuje nové iniciativní návrhy při zpracování rozpočtu statutárního města Ostravy pro organizace v oblasti kultury, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava,

e)

posuzuje a připomínkuje návrhy zásadních materiálů zpracovaných odborem kultury a školství, určené k projednání v radě města,

f)

předkládá radě města iniciativní návrhy v oblasti kulturního života města.

II. Kontrolní funkce

a)

v rozsahu stanoveném radou města,

b)

účast na  hodnocení činnosti a hospodaření  příspěvkových  organizací  v oblasti  kultury, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava,

c)

účast na akcích, které byly podpořeny dotací, příspěvkem, transferem statutárního města Ostravy v oblasti kultury.

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické  a  administrativní  práce, související    s   činností komise,   zajišťuje
odbor kultury a školství magistrátu.

 

předseda:
Bc. Dita Eibenová

 

členové:

Mgr. Libor Pavel, člen ZM
Vladimír Polák, člen ZM
Ing. Hana Tichánková, členka ZM
Bc. Radana Zapletalová, členka ZM
Milan Peša
Václav Pokorný
Mgr. Roman Polách, Ph.D.
Bc. Pavlína Polášková
MgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
doc. MgA. František Kowolowski
Jiří Sedláček
MgA. Filip Košťálek
Mgr. Renáta Spisarová-Kotík
MgA. Hana Volkmerová