Komise investiční, architektury a rozvoje města (13 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

projednává problematiku výstavby, obnovy, urbanizace a související činnost ovlivňující rozvoj města Ostravy,

b)

účastní se přípravy návrhu investičního rozpočtu města a podkladů pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby (rozpočtový kapitálový výhled),

c)

projednává návrhy investičních akcí a programů pro celé území města Ostravy ve všech oblastech investičních aktivit města a navrhuje jejich zařazení do plánu investic,

d)

posuzuje přípravu a zpracování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města Ostravy a jejich jednotlivých zón, posuzuje navrhovaná řešení funkčního využití města s ohledem na dlouhodobou koncepci výstavby a životního prostředí,

e)

jednotlivá zasedání komise jsou tématicky zaměřena na určitou oblast výstavby (sociální, kulturní, sportovní, občanská, … ),

f)

řeší problémy z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové péče a problémy při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města,

g)

usměrňuje podmínky ekonomického rozvoje města, projednává vybrané strategické projekty a dle potřeby iniciuje zřizování pracovních skupin, 

h)

organizuje a provádí výjezdní zasedání na významné investiční akce města, sleduje jejich plnění dle plánu i s ohledem na případné  dodržení podmínek a termínů při čerpání dotací.

II. Kontrolní funkce

a)

v rozsahu stanoveném radou města,

b)

sleduje a kontroluje postupy a termíny plnění jednotlivých investičních akcí, v návaznosti na schválený kapitálový rozpočet města, ve všech fázích přípravy a realizace.

III. Organizační záležitosti

a)

zasedání komise se koná dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně,

b)

organizačně – technické  a  administrativní  práce související  s  činností  komise zajišťuje  odbor investiční magistrátu.


předseda:
 Ing. David Witosz, člen ZM


členové:

Ing. Filip Čmiel, Ph.D., člen ZM
Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA, člen ZM
Ing. Regina Gogelová, členka ZM
Ing. Ondřej Slíva, člen ZM
Ing. Hana Tichánková, členka ZM
Ing. Tomáš Výtisk, člen ZM
Ing. arch. Jaroslav Klega
Ing. Aleš Linhart 
Ing. Břetislav Riger
Ing. Ivan Strachoň
Bc. Jiří Svoboda
Jiří Till