CIZOJAZYČNÁ VÝUKA - PROGRAM

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0722/ZM2226/14 ze dne 27.3.2024 výběrové řízení "Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2024/2025"

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na poskytnutí informací k Programu na podporu cizojazyčné výuky, který se uskuteční v pondělí 22.4.2024 od 14:00 hod. v prostorách Magistrátu města Ostravy, zasedací místnost č. 406.

Podmínky

Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2024/2025

(pro zobrazení klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 29.04.2024 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 10.05.2024 23:59

Postup podání žádosti

(pro zobrazení postupu klikněte zde)

Kontaktní informace

Ing. Taťána Luptáková      599 443 203     tatana.luptakova@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí peněžních prostředků na podporu cizojazyčné výuky
Čestné prohlášení k podpoře de minimis (povinná příloha k žádosti)
Intenzita výuky (povinná příloha k žádosti) - vkládejte k žádosti celý soubor; vyplňujte pouze ty listy, které se týkají Vaši organizace; nevyplněné listy neodstraňujte

Důležité
V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územně samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel. V případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Informace pro příjemce

Finanční vypořádání poskytnuté dotace:
Postup finančního vypořádání
Formulář finančního vypořádání
Formulář výkazu odučených hodin
Formulář závěrečné zprávy

Program 602 XML_Filler 

odkaz ke stažení a nainstalování (klikněte zde)
manuál k programu 602 XML_Filler (klikněte zde)

Technická podpora
Email:                helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon:             599 445 555

Call centrum:  844 121 314  (kontakt pouze pro nahlášení problému)