PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKCÍ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY V ROCE 2024

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava

vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0319/ZM2226/9 ze dne 21.06.2023 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2024 v rámci Programu na podporu sportovních akcí na území statutárního města Ostravy 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE NA ROK 2024

Dne 22.08.2023 se uskutečnil seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášeným dotačním programům na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2024 v oblastech:

  1. Tělovýchova a sport
  2. Významné sportovní kluby
  3. Sportovní akce
  4. Sportovní infrastruktura

Prezentaci naleznete zde: Seminář 

Podmínky

Program na podporu sportovních akcí na území statutárního města Ostravy v roce 2024

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pátek 15.09.2023 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 29.09.2023 23:59

Kontaktní informace

Bc. Martina Tisoňová              599 442 433              martina.tisonova@ostrava.cz Přílohy - formuláře ke stažení

 Důležité

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

 V případě, že žadatel v žádosti o dotaci, příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací, příspěvkem na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Informace pro příjemce

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

  • E-mail              helpdesk.dotace@ostrava.cz
  • Servicedesk     T: 599 445 555
  • Call centrum    T: 844 121 314 (kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

Jak dotaci vyúčtovat

Závěrečné vyúčtování dotace v tištěné podobě se předkládá v uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat“ s číslem smlouvy a zkratkou dotační oblasti SP/AKCE.

V souladu s ustanovením uvedeným v Programu na rok 2024 Vás upozorňujeme při finančním vypořádání/vyúčtování dotace na článek XI., odst. 1./1.7.