Dotační program na rozjezd podnikání v Ostravě

Statutární město Ostrava vyhlašuje dotační program na rozjezd podnikání v Ostravě pro období 2024-2025.

Informace pro žadatele

I.                  CÍL A ZAMĚŘENÍ

Statutární město Ostrava (dále jen „Město“) vyhlašuje dotační program na rozjezd podnikání v Ostravě pro období 2024-2025 (dále jen „program“).

Účelem programu je podpora podnikání na území statutárního města Ostravy, oživení podmínek pro rozjezd podnikání a rozvoj podnikatelského prostředí v Ostravě.

Program má podpořit podnikatele působící v oblastech specifikovaných v tomto programu v raném stadiu podnikání, prověřit a upevnit konkurenceschopnost jejich podnikatelského záměru, a tím bezprostředně přispět ke stabilizaci podnikatelského prostředí, k tvorbě pracovních míst v Ostravě a k pozitivnímu image města.

V delším horizontu může program přispět také ke zvýšení kvality výrobků a služeb nabízených ostravskými podnikateli, a tím opět ke zvýšení kvality života ve městě k dobrému jménu Ostravy.

Nedílnou součástí podporovaných projektů bude podpora inovací v podnikání, nových technologií nebo postupů a aktivní zapojení začínajících podnikatelů. Projekty budou založeny na konzultacích, mentoringu a přípravě podnikatelských plánů. Podporováno může být také zpřístupňování řemeslných dílen zájemcům z řad podnikatelů a odborný mentoring v řemeslných dílnách.

Program naplňuje cíle Strategického plánu rozvoje města Ostravy pod značkou fajnOVA tím, že zlepšuje prostředí pro rozvoj podnikání a pomáhá tak udržet a přilákat do města a regionu mladé, talentované a pracovité obyvatele v souladu s vizí Ostravy do roku 2030.

Vytvářením prostředí pro rozjezd podnikání se Ostrava stává ještě atraktivnějším místem pro život, práci a uskutečňování inovativních nápadů.

Cílová skupina, účastníci podporovaných projektů

Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž účastníky jsou zejména

začínající podnikatelé

anebo

-  podnikatelé, kteří uvažují o akceleraci svého podnikání,

a sice v oblastech, které jsou v tomto programu dále specifikovány.

Žadatelé podávají v rámci programu žádost o poskytnutí dotace na projekty zaměřené zejména na následující cílové skupiny účastníků:

 • Drobní podnikatelé (podnikající fyzické osoby a právnické osoby) s řemeslně orientovaným businessem v rané fázi rozvoje

anebo

 • Drobní podnikatelé (podnikající fyzické osoby a právnické osoby) a řemeslníci, kteří mají první platící zákazníky a usilují o rozšíření zákaznického portfolia

Zda je podmínka podporovaných cílových skupin splněna, samostatně zváží odborná komise, která bude provádět posuzování a hodnocení žádostí (viz čl. IV).

Absolventi podporovaných projektů (úspěšní účastníci) budou motivováni k pokračování ve své podnikatelské činnosti v Ostravě. Účast v podporovaném programu jim pomůže lépe si uvědomit své cíle, možnosti a směr rozvoje svého podnikání. Naváží nové kontakty a seznámí se s novými metodami vytváření obchodního plánu, marketingu anebo s novými technologiemi v oboru svého podnikání.

Projekt, za účelem jehož podpory je podávána žádost o poskytnutí dotace, bude zaměřen na tyto aktivity (dále jen „podporované aktivity“):

 • Diagnostika – Analýza potenciálu účastníka, jeho základních a odborných dovedností, „slepých uliček“ a možností profesního rozvoje
 • Individuální konzultace, mentoring, právní poradenství – Konzultace s odborníky, mentory a právníky na témata business modelu, strategie, financí, účetnictví, marketingu, obchodu atd.
 • Teoretická příprava a praxe – Workshopy pro rozjezd a rozvoj podnikání. Vytváření podnikatelského plánu, vytýčení cílové skupiny, finanční plán, značka a marketing, nastavení týmové spolupráce.
 • Technologické poradenství – Zapojení odborníků v oblasti nových technologií, konzultace zejména pro začínající podnikatele, kteří nemají vlastní vývojové pracoviště
 • Řemeslné dílny – Zpřístupňování inovativních řemeslných dílen pro zájemce z řad studentů a drobných nebo začínajících podnikatelů, kteří mají zájem o práci se stroji a inovativními technologiemi. Odborný mentoring v inovativních řemeslných dílnách
 • Jiné aktivity, které naplňují cíle programu dle tohoto čl. I.

Žadatel musí v rámci projektu povinně nabízet a plnit podporovanou aktivitu Diagnostika. Z podporovaných aktivit Individuální konzultace, mentoring, právní poradenství anebo Teoretická příprava a praxe musí žadatel nabízet a plnit minimálně jednu z těchto dvou aktivit. Další aktivity jsou fakultativní.

Předmětem dotace nemůže být investiční záměr. Investiční záměr je pro účely tohoto programu chápán jako záměr investice do nemovitosti (pořízení nemovitého majetku, zásahy do stavební substance budov apod.).

Město preferuje v rámci tohoto programu podporovat skupiny oborů uvedené v následujícím výčtu. Komise proto bude při výběru účastníků upřednostňovat uchazeče o dotaci, kteří nabízejí podporované aktivity pro účastníky v následujících skupinách oborů:

-  Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní (IT) technika;

-  Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů;

-  Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie;

-  Potravinářství a potravinářská chemie;

-  Strojírenství a strojírenská výroba;

-  Technická chemie a chemie silikátů;

-  Textilní výroba a oděvnictví;

-  Umělecká řemesla a průmyslový design;

-  Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů.

Žadatel po ukončení projektu spolu s vyúčtováním a závěrečnou zprávou o realizaci projektu doloží také seznam účastníků, v jehož rámci bude k danému účastníkovi přiřazena skupina oborů (nebo několik skupin oborů) z výše uvedeného výčtu. Podrobnosti budou stanoveny ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace (dále jako „Smlouva“).

Podmínky

II.             PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

A.                Žadatel

Žadatelem o dotaci může být právnická osoba, zejména, nikoliv však výhradně, obchodní společnost, spolek nebo nestátní nezisková organizace.

Oprávněným žadatelem nejsou fyzické osoby nepodnikající ani fyzické osoby podnikající. Fyzické osoby podnikající mohou být účastníkem dotovaných projektů, nikoliv však přímým příjemcem dotace (nikoliv žadatelem). Fyzické osoby nepodnikající nemohou být žadateli ani účastníky (viz také čl. II, odst. B).

Žadatel musí mít provozovnu v Ostravě.

Program je určen pro žadatele, kteří nabízejí aktivity v oblasti mentoringu začínajících podnikatelů, podpory začínajících podnikatelů, podpory řemeslných dovedností, nových technologií a inovací. Informace k podporovaným oblastem řemesel, v jejichž rámci je možno žádat o dotaci na realizaci projektu dle tohoto programu, stejně jako aktivity, které musí žadatel nabízet v rámci projektu podpořeného dle tohoto programu a k cílovým skupinám účastníků projektu jsou uvedeny v čl. I (Cíl a zaměření).

Žadatel doloží alespoň jednu referenci k aktivitám ve smyslu těchto podmínek dotačního programu, kterou realizoval v posledních dvou letech před podáním žádosti. Žadatel musí být nejméně 24 měsíců před datem podání žádosti nepřetržitě veden ve veřejného rejstříku podnikatelsky činných subjektů.

Žadatel se nesmí nacházet v insolvenci ani v likvidaci.

B.                Účastník

Účastníky podporovaných projektů mohou být fyzické osoby podnikající se sídlem v Ostravě i právnické osoby se sídlem v Ostravě. Účastníky podporovaných projektů nemohou být fyzické osoby nepodnikající.

Sídlem účastníka je sídlo podnikatelského subjektu uvedené ve veřejném rejstříku (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík). Žadatel po ukončení projektu spolu s vyúčtováním a závěrečnou zprávou o realizaci projektu doloží také jmenný seznam účastníků s uvedeným sídlem každého účastníka. Podrobnosti budou stanoveny ve Smlouvě.

C.                Jak podat žádost

Žadatel předloží tyto dokumenty:

a)         Žádost o poskytnutí dotace (příloha č. 1)

b)         Projektový záměr (příloha č. 2)

c)         Rozpočet, rozpis očekávaných nákladů (příloha č. 3)

d)         Reference a kvalifikace mentorů dle čl. II části A tohoto programu

e)         Doklad o registraci právnické osoby

f)          Úplný výpis z evidence skutečných majitelů právnické osoby, je-li žadatel evidující osobou či jiný doklad v souladu s § 10a odst. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb.

g)         Informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci a kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu či plná moc pro jednání za právnickou osobu

h)         Informace o identifikaci jiných právnických osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu

i)           Prohlášení k podpoře de minimis (příloha č. 4)

Pro řádné podání žádosti musí žadatel ve stanovené lhůtě:

Vyplnit elektronickou žádost o poskytnutí peněžních prostředků prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend. Do této žádosti vložit všechny povinné přílohy. Takto vyplněnou žádost odeslat jedním z níže uvedených způsobů:

a)         žadatel, který disponuje uznávaným elektronickým podpisem, odešle do databáze vyplněnou elektronickou žádost s povinnými přílohami prostřednictvím aplikace EvAgend, opatřenou uznávaným elektronickým podpisem (§ 5 a § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů). Žádost musí být elektronicky podepsána všemi zástupci, vyplývá-li tak ze stanov nebo obdobného dokumentu žadatele. V případě, že žadatel disponuje výše uvedeným elektronickým podpisem, měl by upřednostnit tento způsob podání.

b)         žadatel, který nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, odešle do databáze vyplněnou elektronickou žádost s povinnými přílohami prostřednictvím aplikace EvAgend a současně pouze žádost (bez příloh) odešle jako datovou zprávu prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) bez elektronického podpisu, na adresu ID: 5zubv7w (rozhodující je datum odeslání do zpřístupněné datové schránky Města). Žádost nemusí být elektronicky podepsána v případě, kdy bude odeslána z vlastní datové schránky žádající organizace.

Žádost o dotaci musí být kompletní a musí obsahovat všechny povinné přílohy.

Žadatel v rámci podané žádosti čestně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny údaje, vložené přílohy a další poskytnuté informace v rámci podané žádosti jsou pravdivé.

V případě prokazatelné nefunkčnosti systému pro podávání žádostí EvAgend na straně Města může Město přiměřeně prodloužit lhůtu pro podávání žádostí.

Žádost musí být podána včas ve lhůtě stanovené dle čl. IV. programu.

III.               FINANČNÍ PODPORA

Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků je 3 000 000 Kč pro dobu trvání dotačního programu 1. 10. 2024 – 30. 9. 2025 (dále jen „dotační období“). Maximální výše dotační podpory určené na jednoho žadatele činí 1 500 000 Kč. Město může na základě žádosti příjemce rozhodnout po rozhodnutí o maximální výši poskytnuté dotace konkrétnímu příjemci o navýšení maximální výše dotace příjemci, a to i po uzavření Smlouvy s konkrétním příjemcem dotace, za podmínky, že nedojde k překročení pro účely tohoto programu alokovaných finančních prostředků a současně nedojde k překročení limitu maximální výše dotační podpory na jednoho žadatele dle tohoto programu.

Žadatel může podat více žádostí o dotaci na různé projekty, maximální vyplacená částka jednomu žadateli, a to na všechny jeho projekty, které budou poskytnutím dotace v tomto programu podpořeny, nesmí přesáhnout v součtu 1 500 000 Kč v rámci celého dotačního období. Podání více různých projektů jedním žadatelem je přípustné, bude však posuzována smysluplnost jejich rozdělení. Preferováno je podání jednoho projektu daným žadatelem.

Dotaci nelze poskytnout nad rámec hranice podpory de minimis ve výši stanovené nařízením Komise Evropské unie účinným v době poskytnutí dotace, tj. nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, jímž je stanovena maximální výše podpory „pro jeden podnik v tříletém období“ částkou 200.000 EUR, respektive nařízením Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, jímž je stanovena maximální výše podpory pro jeden podnik v tříletém období 300.000 EUR, jestliže poskytnutí peněžních prostředků bude mít povahu opatření, jež je veřejnou podporou.

Příjemce dotace je oprávněn z dotace hradit pouze způsobilé (uznatelné) náklady podporovaného projektu. Příjemce dotace dle programu je povinen použít dotaci v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta, tj. k úhradě způsobilých nákladů projektu, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených v tomto programu, v žádosti a v příslušné Smlouvě.

Mezi způsobilé (uznatelné) náklady podporovaného projektu patří:

 • Náklady na realizaci projektu (např. náklady na organizaci eventů, setkání nebo školení apod.)
 • Náklady spojené s marketingem a propagací projektu
 • Nákup majetku, vč. materiálu a nářadí, pokud jsou zakoupené věci přímo určeny pro podporované projekty
 • Výpůjčky nářadí či mechanizace, pokud je předmět výpůjčky přímo určen pro podporované projekty
 • Pohoštění a catering pro účastníky podporovaných projektů (workshopů, dílen, setkání)
 • Cestovné školitelů a účastníků podporovaných projektů
 • Odměny odborníků, mentorů a právních poradců za poradenství, mentoring a konzultace
 • Mzdy zaměstnanců a externích spolupracovníků, vč. povinných zákonných odvodů, poměrně připadajících na dotovaný projekt
 • další náklady prokazatelně související s realizací dotovaných projektů

V rámci rozpočtu projektu lze využít 30% finanční flexibilitu – přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami uvedenými v rozpočtu, vždy však tak, aby byl příjemce dotace schopen financovat všechny činnosti, jež jsou předmětem žádosti o dotaci a Smlouvy a zároveň nefinancoval výdaje na položky, které nejsou uvedeny v rozpočtu přiloženém k žádosti o poskytnutí dotace.

Město může rozhodnout o úpravě uznatelných nákladů financovatelných z dotace uvedených ve Smlouvě po uzavření Smlouvy s konkrétním příjemcem dotace, avšak se nemůže jednat nikdy o jiné uznatelné náklady než vymezené výše v tomto programu.

 Za nezpůsobilé (neuznatelné) náklady se pro účely programu rozumí následující náklady:

 • Bankovní poplatky, úroky z úvěru, leasingové splátky, smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení či jakékoliv jiné sankce, pojištění, daně
 • Odpisy z majetku
 • Investice do nemovitostí (zejména investice do nákupu nemovitostí, investice do renovací budov, investice do inženýrských sítí apod.)

Do 21 dnů ode dne účinnosti smlouvy bude příjemci dotace poskytnuto 10 % z maximální výše poskytnuté dotace.

Do tří měsíců od zahájení realizace projektu bude příjemci dotace poskytnuta další splátka, maximálně ve výši 60 % z celkové maximální výše poskytnuté dotace. Konkrétní výše této splátky se bude odvíjet od míry splnění klíčového ukazatele počtu přijatých účastníků do projektu. Příjemce dotace vykáže počet přijatých účastníků v předběžné zprávě, kterou předloží Městu po uplynutí prvních dvou měsíců realizace projektu. Podrobnosti – tj. přesnou výši klíčového ukazatele počtu přijatých účastníků do projektu, mechanismus pro výpočet splátky v závislosti na míře naplnění tohoto klíčového ukazatele a konkrétní termín poskytnutí finančních prostředků v rámci této splátky – stanoví Smlouva.

Po ukončení projektu bude příjemci dotace poskytnuta závěrečná splátka, maximálně ve výši 30 % maximální výše poskytnuté dotace. Konkrétní výše této splátky bude závislá na splnění klíčových ukazatelů úspěšnosti projektu. Splnění klíčových ukazatelů úspěšnosti projektu bude vyhodnoceno na základě závěrečné zprávy, kterou příjemce dotace předloží Městu po ukončení projektu. Podrobnosti – tj. přesné klíčové ukazatele, mechanismus pro výpočet splátky v závislosti na míře naplnění klíčových ukazatelů a termín závěrečné splátky – stanoví Smlouva.

IV.            HARMONOGRAM A HODNOCENÍ

Počátek lhůty pro podání žádostí o dotaci: 2. 5. 2024

Konec lhůty pro podání žádostí o dotaci: 15. 6. 2024

Nejzazší termín pro rozhodnutí kompetentního orgánu Města o podaných žádostech o dotaci: 30. 9. 2024

Začátek realizační fáze projektů: 1. 10. 2024

Konec realizační fáze projektů: 30. 9. 2025

Vyhodnocení podporovaných projektů: do 31. 10. 2025

Posouzení a hodnocení žádostí o dotaci

Posouzení a hodnocení žádostí provede odborná komise složená ze zástupců Města a externích odborníků nominovaných Městem (dále jen „komise“).

Komise bude při posuzování žádostí vycházet z požadavků dotačního programu a bude zohledňovat níže uvedená kritéria:

 • Doložená reference žadatele a kvalifikace osob spolupracujících s žadatelem
 • Spolupráce s mentory a dalšími odborníky a jejich zapojení
 • Míra využití inovativních postupů a nových technologií
 • Vedení účastníků k vytváření ekonomicky udržitelného business plánu
 • Přiblížení reálných obchodních příležitostí pro účastníky
 • Udržení talentů v Ostravě
 • Popularizace řemeslné výroby a zvyšování technických dovedností
 • Plánovaný počet zapojených účastníků, zejména v poměru k navrženému rozpočtu
 • Výše předpokládaného finančního příspěvku na zapojeného účastníka
 • Efektivnost, účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků
 • Plánovaná soustavnost vzdělávacího procesu (mentoringu) účastníků projektů
 • Plánovaná ekonomická udržitelnost projektu po jeho ukončení, plánovaný další monitoring nebo další podpora absolventů projektu

Na základě posouzení žádostí odbornou komisí, komise vybere žádost nebo žádosti, které doporučí kompetentními orgánu Města k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je výhradně v gesci kompetentního orgánu Města.

Město vyzve všechny žadatele, jejichž žádosti budou vykazovat formální nedostatky, k jejich odstranění, k čemuž jim k nápravě určí přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel formální nedostatky neodstraní v Městem stanové lhůtě, nebude možno jeho žádosti z důvodu formálních nedostatků vyhovět. Město vyzve žadatele k odstranění formálních nedostatků žádosti pouze jednou.

Město si vyhrazuje právo: (a) nevyčerpat v rámci programu celou alokovanou finanční částku, (b) poskytnout vybranému projektu nižší dotaci, než je žadatelem požadovaná výše dotace, (c) neposkytnout dotaci žádnému nebo některému z přihlášených projektů (i přesto, že splňuje podmínky), (d) program bez náhrady zrušit před uplynutím předpokládané doby trvání.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Město může po uzavření Smlouvy rozhodnout na základě žádosti příjemce o úpravě podmínek poskytnuté dotace ve Smlouvě, které nejsou podmínkami programu (např. datum závěrečného vyúčtování, pokud není stanoveno na poslední možný den dle programu atd.) a o podmínkách programu u nichž je to explicitně umožněno v rámci tohoto programu.

Realizace projektu, závěrečná zpráva

Dobu pro dosažení účelu dotace určuje žadatel sám, a to v žádosti o dotaci. Doba pro dosažení účelu dotace určená žadatelem nesmí přesáhnout dobu trvání dotačního programu.

S žadateli, o jejichž žádosti o poskytnutí dotace kladně rozhodne kompetentní orgán Města, bude uzavřena Smlouva. Ve Smlouvě budou stanoveny klíčové ukazatele, jejichž plnění bude po příjemci dotace vyžadováno. Klíčové ukazatele budou rámcově vycházet z kritérií hodnocení při výběru uchazečů a budou uchazečem navrhnuty již v žádosti o dotaci. Podrobnosti, tj. upřesnění klíčových ukazatelů, jejich váhu, volatilitu plnění klíčových ukazatelů a případné sankce za závažná podkročení, stanoví Smlouva. Uzavřením Smlouvy se z vybraných žadatelů stávají příjemci dotace.

Nejpozději do měsíce od ukončení dotačního programu anebo nejpozději do měsíce od ukončení realizace projektu (pokud realizace projektu skončí před ukončením dotačního programu) příjemce dotace Městu předloží závěrečnou zprávu z realizace projektu. Závěrečná zpráva bude referovat o uskutečněných aktivitách, včetně vyhodnocení jejich přínosu, o zapojených účastnících, včetně jejich počtu, délce jejich účasti v programu a úspěšnosti jejich zapojení, a o budoucí podpoře absolventů projektu, je-li plánována.

Nejpozději do měsíce od ukončení dotačního programu anebo nejpozději do měsíce od ukončení realizace projektu (pokud realizace projektu skončí před ukončením dotačního programu) je příjemce dotace dále povinen předložit Městu ke schválení finanční vypořádání z realizace projektu zahrnující vyúčtování poskytnuté dotace.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Čtvrtek 02.05.2024 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Sobota 15.06.2024 23:59

Kontaktní informace

Kontaktní údaje pro dotazy:

odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy

PhDr. Dušan Pöllich

dusan.pollich@ostrava.cz

+420 599 442 052

Přílohy - formuláře ke stažení

PŘIHLÁŠKA – elektronický formulář EvAgend

Příloha č. 1 – Vzor žádosti o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 – Projektový záměr

Příloha č. 3 – Rozpočet projektu

Příloha č. 4 - Prohlášení k podpoře de minimis

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE.

Návod na vyplnění formuláře ke stažení naleznete ZDE.

Výsledky

Výsledky o poskytnutí dotační podpory budou uveřejněny do 7 pracovních dní od rozhodnutí zastupitelstva města na webových stránkách www.ostrava.cz v sekci „Dotace“.

Informace pro příjemce

Město během doby trvání programu pracuje s informacemi a údaji, které mu žadatel poskytuje v rámci dotačního řízení. Poskytnuté informace a údaje jsou využívány pouze pro potřebu vyřízení žádosti o poskytnutí dotace a Město je neposkytuje třetím osobám. Za třetí osoby se nepovažují členové komise pro hodnocení projektových záměrů a žádostí o dotaci podaných dle tohoto dotačního programu. Město se zavazuje při předávání poskytnutých informací postupovat v souladu s právními předpisy a členy komise zavázat mlčenlivostí. Toto ustanovení se netýká veřejných nebo veřejně přístupných informací ani informací, jimiž Město disponovalo předtím, než byly Městu poskytnuty žadatelem.