Informace k dotacím na vybudování splaškových kanalizačních přípojek na r. 2022 - 2025 → Výzva č. 2

Statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 2001/ZM1822/33 ze dne 20. 04. 2022 vyhlásilo "Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí" a nyní vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0312/ZM2226/8 ze dne 24. 05. 2023 Výzvu č. 2 na podporu projektů v rámci tohoto Programu

Informace pro žadatele

Informace k Dotačnímu programu

Podmínky

viz Informace k Dotačnímu programu

Výzva č. 2 na podporu projektů v rámci Programu

Lhůty pro podání žádosti - Od

Středa 28.06.2023 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 15.09.2023 23:59

Postup podání žádosti

Žadatelé o dotaci vyplní a podepíší žádost o dotaci, kterou doručí vč. všech požadovaných příloh na Magistrát města Ostravy, a to v termínu od 28.06.2023 do 15.09.2023.

Žádost včetně všech jejích příloh je možné podat:

-  osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy (rozhodující je datum razítka podatelny),

- odesláním prostřednictvím poštovních služeb (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě), na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor investiční, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,

a to v obálce označené: názvem programu „Dotace na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek“, plným názvem žadatele a adresou, textem „Neotvírat – žádost o poskytnutí dotace“.

- odesláním do datové schránky - ID datové schránky: 5zubv7w (rozhodující je datum odeslání do zpřístupněné datové schránky města).

Dotace je poskytována na vybudování splaškové kanalizační přípojky napojené na oddílnou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy v rámci staveb „Kanalizace Bartovice 2. část“ a „Kanalizace a ČOV Koblov I. + II. etapa“.

Kontaktní informace

Ing. Jan Kotala, odbor investiční, tel.: 599 442 536