Informace z provedeného auditu k projektu Oživení, o. s.

Na podzim loňského roku se statutární město Ostrava stalo součástí projektu občanského sdružení Oživení, který byl zaměřen na hodnocení transparentnosti a kvality dotačního procesu ve 13 statutárních městech. (http://www.bezkorupce.cz/statutarni-mesta-dotace-2012/).  

Na základě výsledků tohoto projektu bylo odborem interního auditu a kontroly provedeno auditní šetření, jehož cílem bylo ověření stávajícího procesu poskytování dotací na odborech MMO a možné využití těchto výsledků.

SMO se celkově umístilo na 6. místě, přičemž transparentnost dotačního procesu byla vyhodnocena na 60% se známkou 3 z pěti možných stupňů, kvalita dotačních pravidel dosáhla 63%, rovněž se známkou 3.

Přestože se občanské sdružení dotazovalo na MMO na informace týkající se dotačního řízení a vzorového návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, nebyly některé údaje ze strany Oživení následně dohledány, a tudíž byly hodnoceny záporně. Jako příklad lze uvést hodnocení žádosti o dotaci kolektivním orgánem (komise), kdy v Zásadách pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO je tento bod přímo zakotven.

Auditním šetřením bylo zjištěno, že ze záporně hodnocených bodů město Ostrava splňuje:

  • zveřejnění celkových uvolněných prostředků na daný dotační program ve schváleném rozpočtu města,
  • hodnocení žádosti o dotaci kolektivním orgánem (komise) včetně stanovení jeho pravomocí              a způsobu rozhodování,
  • regulace střetu zájmů osob podílejících se na rozhodnutí o přidělení dotace,
  • oddělení funkcí administrátora a kontrolora čerpání dotace.

Některé postupy jsou uplatňovány částečně, např. uplatnění proporcionality při provádění kontrol příjemců dotací, uvedení kritérií pro hodnocení žádosti s jejich váhami na celkové hodnocení.

V současné době je zpracován vzorový návrh smlouvy o poskytnutí dotace, který bude zveřejněn na webových stránkách města.