Historické kalendárium

od 26. září do 2. října

28. 9. 1991

Právě tehdy oficiálně vznikla Ostravská univerzita se třemi fakultami. Jejím prvním rektorem se stal prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. Stávající Pedagogická fakulta byla začleněna do nové univerzity, a naopak některé původní katedry byly z ní vyčleněny a staly se součástí Filozofické a Přírodovědecké fakulty. Pro pedagogickou fakultu byl vyčleněn objekt na Českobratrské 16 a Přírodovědecká fakulta převzala budovu v ulici 30. dubna 22. Objekty na Tř. Československých legií 9 a Reální 3 využívaly společně fakulty Filozofická a Pedagogická. Rektorát Ostravské univerzity se nacházel v budově na Dvořákově 7. Tato druhá vysoká škola ve městě (po Vysoké škole báňské – Technické univerzitě) měla připívat k humanizaci a vzdělanosti města i celého regionu.

29. 9. 1933

V tento den proběhla kolaudace moderního pětipatrového obchodního domu Bachner (později Horník, pak Prior) na Zámecké ulici v Moravské Ostravě. Již v roce 1931 koupil část starší budovy české měšťanské školy čp. 177 na nároží Zámecké a Puchmajerovy ulice obchodník židovského původu Mořic Bachner a nechal si na jejím místě postavit obchodní dům s novým čp. 1936 podle projektu světoznámého německého architekta Ericha Mendelsohna rovněž židovského původu. Budova má věcný a funkcionalistický charakter. Na rohové střešní římse byl původně do 50. let 20. století umístěn reklamní poutač – obrovské, v kruhu umístěné velké písmeno B – jako Bachner – vytvořené z neonových zářivek. Starý Mořic Bachner již nezažil arizaci svého obchodního domu, otevřeného v říjnu 1933. Zemřel v roce 1935.

2. 10. 1853

Toho dne se narodil v Berouně budoucí důlní inženýr a vrchní báňský inspektor Václav Červinka. Absolvent příbramské Báňské akademie pracoval od roku 1878 u společnosti Severní dráha Ferdinandova (dále SDF) v Moravské Ostravě. Vynikal zejména jako odborník v oboru báňského měřictví. V letech 1902–1927 zastával funkci přednosty měřického oddělení horního inspektorátu SDF. Patřil k prvním učitelům na Horní škole v Moravské Ostravě, kde působil 33 let a vychoval několik generací báňských úředníků a dozorců. Na přelomu 19. a 20. století se jako český vlastenec účastnil národního života na Ostravsku. Jako zakladatel nebo aktivní člen se angažoval v četných českých spolcích, například v Občanské besedě či pěveckém spolku Lumír. V Moravské Ostravě přispěl k založení českých středních škol, Občanské záložny, Národního domu, Českého akciového pivovaru aj. Zemřel 30. 4. 1936 ve Slezské Ostravě (m. č. Ostravy).

Foto1 : Ostravská univerzita a její fakulty od počátku sídlí v několika objektech v samotném centru města Ostravy. 

Foto2: Reklamní předměty obchodního domu Bachner v období první republiky.


Zpracoval: Archiv města Ostravy