Příspěvkové organizace

Statutární město Ostrava vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím. Úkoly zřizovatele plní rada města mimo jiné i prostřednictvím odborů magistrátu v souladu s organizačním řádem, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města.