Ostrava pokračuje v realizaci úspěšných projektů místního akčního plánování ve vzdělávání

22/6 2022

Jedním z projektů realizovaných statutárním městem Ostrava je projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III (MAP ORP Ostrava III).

Ostrava pokračuje v realizaci úspěšných projektů místního akčního plánování ve vzdělávání

Z pracovní schůze aktérů projektu. Foto: MMO

Jedná se o projekt zaměřený na zvyšování kvality vzdělávání, který navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů místního akčního plánování ve vzdělávání, určený nejen pro město Ostravu, ale i okolní tři města a devět obcí (mj. Klimkovice, Šenov a Vratimov).

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím udržení a rozvoje již nastaveného systému spolupráce, podpory společného plánování a výměny zkušeností zřizovatelů (Moravskoslezský kraj, obce, církve, soukromníci), škol a dalších aktérů působících ve vzdělávání na území správního obvodu Ostrava. Výsledkem bude mimo jiné zpracování strategického dokumentu Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025 podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Existence zpracovaného místního akčního plánu dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z Operačního programu Jan Ámos Komenský, Integrovaného regionálního operačního programu aj.

Projekt bude realizován po dobu 21 měsíců, od 1.3.2022 do 30.11.2023. Zapojeno je do něj 150 (dle RED IZO) mateřských, základních a základních uměleckých škol z ORP Ostrava.

V rámci projektu se místní aktéři vzdělávání setkávají, aby společně plánovali a realizovali opatření vedoucí ke zlepšení celkového stavu vzdělávání a souvisejících oblastí týkajících se dětí a mládeže od tří do patnácti let. Smyslem je také zapojení rodičů a dalších odborníků, místních lídrů a odborných expertů na podpoře vzdělanosti. Na projektu, který zahrnuje oblasti předškolního, základního, zájmového, ale i neformálního vzdělávání, se partnersky podílí mj. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Knihovna města Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna, střediska volného času, místní akční skupiny, TietoEVRY aj.

Projekt je řízen řídícím výborem, ustaveny byly kvalifikované pracovní skupiny, jejichž vedoucími jsou mj. ředitelé a ředitelky různých škol či zástupci zřizovatelů škol a členy další odborně kompetentní lidé ze škol, středisek volného času, vysokých škol, neziskových organizací, poradenských center, významných místních zaměstnavatelů aj. Většina členů pracovních skupin jsou dlouholetí, zkušení pedagogové s chutí posouvat školství na ostravsku dle aktuálních trendů a s ohledem na trh práce. Pracovní skupiny se zabývají financováním, předškolním vzděláváním a péčí, čtenářskou a matematickou gramotností, rozvojem rovných příležitostí, kariérového poradenství a rozvojem potenciálu každého žáka. Náplní jednotlivých skupin je mj. aktualizace analýzy silných a slabých stránek, vyhledávání hrozeb a rizik, tvorba vize, priorit a strategických cílů v konkrétních oblastech dle zaměření jednotlivých pracovních skupin. Také je to aktualizace odborných dokumentů a spolupráce na tvorbě akčních plánů rozvoje vzdělávání. Úlohou pracovních skupin je i řešení aktuálních problémů v oblasti školství v ORP Ostrava. Pracovní skupiny tak poskytují prostředí pro sdílení zkušeností a společné řešení problémů, které se v území nacházejí.

Dne 19.5.2022 se uskutečnil ustanovující řídící výbor projektu. Na jeho konání pak navázaly první pracovní skupiny, které mj. projednaly závěrečnou sebehodnotící zprávu z předchozího projektu MAP ORP Ostrava II, Strategii vzdělávání města Ostravy 2030 a navazující akční plán pro rok 2022, revidovaly SWOT analýzy, aktualizovaly vize a určily tři hlavní problémy k řešení při celkové aktualizaci strategického dokumentu, včetně popisu příčin vzniku těchto problémů.

Stejně jako v předešlých projektech místního akčního plánování ve vzdělávání, bude i v projektu MAP ORP Ostrava III probíhat pravidelná aktualizace Strategického rámce investičních priorit ORP Ostrava. Jedná se o tabulku, do které školy a jejich zřizovatelé zařazují své investiční záměry, aby na ně následně mohli čerpat finanční prostředky z Operačních programů Jan Ámos Komenský či Integrovaného regionálního operačního programu. Tato může proběhnout nejdříve po 6 měsících od poslední aktualizace, která se uskutečnila 24.2.2022. Realizační tým projektu bude všechny školy i jejich zřizovatele o aktualizaci v dostatečném předstihu informovat. Jak školy, tak jejich zřizovatelé by však měli dbát na průběžnou přípravu svých investičních záměrů, aby byli na pravidelnou aktualizaci připraveni v dostatečném časovém předstihu. Jedná se zejména o projednání a schválení zařazení investičních záměrů do SR MAP v orgánech kraje, města, obce nebo městského obvodu, a to vždy ještě před samotnou aktualizací SR MAP na jednání řídícího výboru projektu.

Zajímá vás více o průběhu realizace projektu? Rádi byste se seznámili s postupem přípravy místního akčního plánu nebo jen hledáte inspiraci, zajímavosti z oblasti školství nebo informace o vyhlášených dotačních programech? Navštivte stránky www.map.ostrava.cz nebo facebookový profil MAP III Ostrava, případně se můžete přímo na webu projektu přihlásit k odběru novinek e-mailem.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), státního rozpočtu ČR a rozpočtu statutárního města Ostrava.